MATEŘINKA BRNO

zdravá školka s montessori programem

děti 3 až 6 let

Pomoz mi, abych to dokázal sám. 

Mateřinka je zdravá školka, kde jsou děti rády a naučí se mnoho užitečného. Rodinné prostředí naší školky je  přátelské, podnětné, bezpečné, pozitivní a připravené. Děti vzdělávají trpěliví a zkušení pedagogové, které práce s dětmi baví a je pro ně radostí.

Jsme první certifikovanou Zdravou školkou s Montessori programem v České republice, pod záštitou Ministerstva školství a Státního zdravotního ústavu. Vzdělávání v naší školce naplňuje požadavky a cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní věk. Děti jsou plně připraveny na vstup do základního vzdělávání.

Našim cílem je dětem nabídnout podnětné a připravené prostředí, které jim pomůže plně rozvinout jejich potenciál.

  Vzdělávání dětí v naší školce

  Děti si budují sebevědomí skrze reálný prožitek a radosti ze samotné činnosti. 

  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÁ ŠKOLKA (ŠVP) 

  naší školičky vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je směrodatný pro vzdělávání předškolních dětí v České republice. Ve vzdělávání dětí používáme principy Montessori pedagogiky, které podporují filosofii naší školičky. Dále čerpá z proketu Lesních školek, Zážitkové pedagogiky, Projektové výuky, Respektuj a buď respektován a Škola podporující zdraví. Pedagogové vzdělávají děti v českém jazyce s rozšířením o fráze a komunikaci z běžného života v anglickém jazyce. S dětmi, mluvící jiným jazykem, komunikujeme v angličtině nebo dle možností v jejich rodném jazyce. 

  Děti navazují na získané předchozí vědomosti a dovednosti v oblasti praktického života, či za naší dětské skupiny a rozšiřují je o znalosti ze vzdělávacích oblastí dle RVP a projektu Škola podporující zdraví:

  • Dítě a jeho tělo
  • Dítě a jeho psychika ( Jazyk a řeč; Poznávací schopnosti a fukce, představivost a fantazie, myšlenkové operace; Sebepojetí, city a vůle)
  • Dítě a ten druhý
  • Dítě a společnost
  • Dítě a svět

  Vzdělávací oblasti dle Montessori pedagogiky, kde děti získávají potřebné podněty:

 1.  Praktický život
 2. Smyslová výchova
 3. Poznávej svět okolo sebe
 4. Jazyk a Matematika

PRINCIPY MOTESSORI PEDAGOGIKY V ŠVP NAŠÍ ŠKOLKY

 • DÍTĚ JE TVŮRCEM SEBE SAMA - každé dítě je zvídavé a rádo se učí a objevuje svět. Je samo schopné si instinkivně vybírat podněty z jeho blízkého okolí, které podorují jeho rozvoj. Pedagogovou úlohou je připravit pro dítě prostředí tak, aby v rámci svých možností a schopností mohlo samo objevovat svět. Dát mu čas, prostor, aby se mohlo rozvíjet intuitivně samo.
 • POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM - cílem je udělat vše proto, aby dítě mohlo svými vlastními silami a tempem získávat nové vědomosti a dovednosti.ze světa, jenž je jeho součástí. Neznamá to však, odstraňovat mu z cesty překážky či manipulovat jeho vývoj. Ale připravit bezpečné a podnětné prostředí, které podpoří jeho přirozený vývoj.
 • RUKA JE NÁSTROJEM DUCHA - kladen důraz na zapojení co nejvíce smyslů při aktivitách. V činnostech by měla být vždy zapojena oblast fyzická i psychická. Naši pedagogové se snaží a kladou důraz na celostní učení. Aby si děti vše prakticky vyzkoušely a učily se formou vlastního prožitku.
 • RESPEKTOVÁNÍ SENZITIVNÍCH OBDOBÍ DÍTĚTE - jsou to období přirozeného vývoje, kdy je dítě připravené osvojit si určité vědomosti a dovednosti.
 • SVOBODNÁ VOLBA PRÁCE - děti, rozhodují kdy a s jakými pomůckami budou pracovat. Tato svoboda má však vytýčené hranice, které dítěti ukazují bezpečné poznávání světa.

ŠVP se skládá z měsíčních témat dělených do týdenních bloků, které na sebe harmonicky a logicky navazují a podporují všestranný rozvoj dětí. Rodiče na začátku měsíce obdrží na email přehledný plán naší školičky, který je informuje o daném tématu učiva a cíli vzdělávání, aktivitách a plánovaných akcích pro děti.

PROJEKT CNOSTÍ V NAŠÍ ŠKOLCE

K zapojení ,, Projektu cností,, do našeho vzdělávacího programu nás vedlo přiblížit dětem svět kolem nás, ale hlavně ten uvnitř každého z nás. ,,Projektu ctností,, byl v roce 1991 založen v USA psychoterapeutkou Lindou Kaveli-Popov, jejím manželem dětským klinickým psychologem Danem Popovem, Ph.D. a jejím bratrem Johnem Kavelinem s úmyslem, aby se zneutralizovalo rostoucí násilí mezi mladými lidmi a rodinami. Projekt ctností nabízí posilující strategie, které inspirují k hledání ctností v každodenním životě a jejich cvičení.

Jsme pevně přesvědčeni, že je dobré, aby se již v raném věku s dětmi o hodnotách a cnostech nejen mluvilo, ale i v praktickém životě je užívalo. Chceme podpořit děti ve vytvoření si správných morálních hodnot a pochopení především sebe sama prostřednictvím situací, které se dějí každodenně kolem nás a kterými utáříme své okolí. 

PROJEKT CNOSTÍ V NAŠÍ ŠKOLCE

 • SAMOSTATNOST - už to zvládneme sami
 • SEBEDŮVĚRA - věřím v sebe
 • POSPOLITOST - co nás spojuje
 • ŠTĚDROST - odměnou je mi tvá radost
 • PODPORA - jsem ti nablízku
 • ČESTNOST - kudy vede tvoje cesta
 • PRACOVITOST - přilož ruku k dílu
 • JEDINEČNOST - každý je originál
 • ZVÍDAVOST - ptej se a zkoumej, mnoho se dozvíš
 • ODHODLÁNÍ - zkus to
 • SEBEKÁZEŇ - ukaž mi, jak nejlépe na to
 • SEBELÁSKA - mám se rád/a
 • SPOLUPRÁCE - podám ti ruku příteli
 • LIDSKOST - laskavé a otevřené srdce
 • DŮVĚRA - věřím ti
 • SPRAVEDLIVOST - nesuď, neznáš celý příběh
 • TRPĚLIVOST - uspěchem je vytrvat
 • OSOBITOST - jsem jaký jsem
 • NADŠENÍ - s chutí do toho, půl je hotovo
 • ODVAHA - odvážným štěstí přeje  Přihláška dítěte - MŠ MATEŘINKA

  NOVÍ UCHAZEČI O MÍSTO VE ŠKOLCE

  ZÁPIS PROBÍHÁ PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK, DLE VOLNÉ KAPACITY

  NYNÍ NABÍZÍME POSLEDNÍ DVĚ VOLNÁ MÍSTA

  Důležité info k zápisu:

 • Přihláška je nezávazná rezervace místa.
 • Dle datumu odeslání přihlášky si vás budeme zvát k osobní prohlídce školky, kde se můžete seznámit s prostředím školky a na hodinu zdrama si vyzkoušet její program.
 • V případě, že budete přijati, je třeba uhradit rezervační poplatek 2.000,- , aby byla rezervace platná. Informace k platbě obdržíte na vaš email. Rezervační poplatek Vám bude odečten od adaptačního režimu či školkovného. V případě neuhrazení rezervačního poplatku včas bude místo automaticky postoupeno dalšímu zájemci. 

Požadavky pro přijetí dítěte:

 • minimální věk 3 roky ( po dohodě možné i 2,5 r)
 • dobrý zdravotní stav
 • řádné očkování
 • bez plen
 • absolvování osobní návštevy ve školce
 • zájem o Montessori pedgogiku a Respektující přístup, souznění s flozofií školky

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vás budeme během pár dní kontaktovat.

Důležité informace pro rodiče