Zdravá školka s Montessori programem

SKUPINA PRIMARY

děti 3 až 6 let

NYNÍ PROBÍHÁ ZÁPIS NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK září 2017/ srpen 2018
PRO NOVÉ UCHAZEČE A STÁVAJÍCÍ DĚTI

ZÁPIS trvá do 28.5. 2017

Pomoz mi, abych to dokázal sám.

Mateřinka je zdravá školka, kde jsou děti rády a naučí se mnoho užitečného. Rodinné prostředí naší školky je  přátelské, podnětné, bezpečné, pozitivní a připravené. Děti vzdělávají trpěliví a zkušení pedagogové, které práce s dětmi baví a je pro ně radostí.

Jsme první certifikovanou Zdravou školkou s Montessori programem v České republice, pod záštitou Ministerstva školství a Státního zdravotního ústavu. Vzdělávání v naší školce naplňuje požadavky a cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní věk. Děti jsou plně připraveny na vstup do základního vzdělávání.

Našim cílem je dětem nabídnout podnětné a připravené prostředí, které jim pomůže plně rozvinout jejich potenciál.

  Vzdělávání dětí v naší školce

  Děti si budují sebevědomí skrze reálný prožitek a radosti ze samotné činnosti. 

  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÁ ŠKOLKA (ŠVP) naší školičky vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je směrodatný pro vzdělávání předškolních dětí v České republice. Ve vzdělávání dětí používáme principy Montessori pedagogiky, které podporují filosofii naší školičky. Dále čerpá z proketu Lesních školek, Zážitkové pedagogiky, Projektové výuky, Respektuj a buď respektován a Škola podporující zdraví. Pedagogové vzdělávají děti v českém jazyce s rozšířením o fráze a komunikaci z běžného života v anglickém jazyce. S dětmi, mluvící jiným jazykem, komunikujeme v angličtině nebo dle možností v jejich rodném jazyce. 

  SKUPINA PRIMARY

  Děti navazují na získané předchozí vědomosti a dovednosti v oblasti praktického života, či skupiny MINI a rozšiřují je o znalosti ze vzdělávacích oblastí dle RVP:

  • Dítě a jeho tělo
  • Dítě a jeho psychika ( Jazyk a řeč; Poznávací schopnosti a fukce, představivost a fantazie, myšlenkové operace; Sebepojetí, city a vůle)
  • Dítě a ten druhý
  • Dítě a společnost
  • Dítě a svět

  Vzdělávací oblasti dle Montessori pedagogiky, kde děti získávají potřebné podněty:

 1.  Praktický život
 2. Smyslová výchova
 3. Poznávej svět okolo sebe
 4. Jazyk a Matematika

PRINCIPY MOTESSORI PEDAGOGIKY V ŠVP NAŠÍ ŠKOLKY

 • DÍTĚ JE TVŮRCEM SEBE SAMA - každé dítě je zvídavé a rádo se učí a objevuje svět. Je samo schopné si instinkivně vybírat podněty z jeho blízkého okolí, které podorují jeho rozvoj. Pedagogovou úlohou je připravit pro dítě prostředí tak, aby v rámci svých možností a schopností mohlo samo objevovat svět. Dát mu čas, prostor, aby se mohlo rozvíjet intuitivně samo.
 • POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM - cílem je udělat vše proto, aby dítě mohlo svými vlastními silami a tempem získávat nové vědomosti a dovednosti.ze světa, jenž je jeho součástí. Neznamá to však, odstraňovat mu z cesty překážky či manipulovat jeho vývoj. Ale připravit bezpečné a podnětné prostředí, které podpoří jeho přirozený vývoj.
 • RUKA JE NÁSTROJEM DUCHA - kladen důraz na zapojení co nejvíce smyslů při aktivitách. V činnostech by měla být vždy zapojena oblast fyzická i psychická. Naši pedagogové se snaží a kladou důraz na celostní učení. Aby si děti vše prakticky vyzkoušely a učily se formou vlastního prožitku.
 • RESPEKTOVÁNÍ SENZITIVNÍCH OBDOBÍ DÍTĚTE - jsou to období přirozeného vývoje, kdy je dítě připravené osvojit si určité vědomosti a dovednosti.
 • SVOBODNÁ VOLBA PRÁCE - děti, rozhodují kdy a s jakými pomůckami budou pracovat. Tato svoboda má však vytýčené hranice, které dítěti ukazují bezpečné poznávání světa.

ŠVP se skládá z měsíčních témat dělených do týdenních bloků, které na sebe harmonicky a logicky navazují a podporují všestranný rozvoj dětí. Rodiče na začátku měsíce obdrží na email přehledný plán naší školičky, který je informuje o daném tématu učiva a cíli vzdělávání, aktivitách a plánovaných akcích pro děti.

Nahlédněte do dění v naší školce, seznamte se více s Životem v Mateřince.....chci vědět více 

Důležité informace pro rodiče


  Přihláška dítěte - skupina PRIMARY

  NOVÍ UCHAZEČI O MÍSTO VE ŠKOLCE

  ZÁPIS PROBÍHÁ DO 28. 5. 2017

  Důležité info k zápisu:

 • Přihláška je nezávazná rezervace místa.
 • Dle datumu odeslání přihlášky si vás budeme zvát k osobní prohlídce školky, kde se můžete seznámit s prostředím školky a na hodinu zdrama si vyzkoušet její program.

 • Po uzavření zápisové vlny. Bude probíhat výběrové řízení. Výsledky obdržíte na Váš email a to do středy 31. 5. 2017.
 • V případě, že budete přijati, je třeba uhradit rezervační poplatek 2.000,- , nejpozději do pondělí 5. 6. 2017, aby byla rezervace platná. Informace k platbě obdržíte na vaš email. Rezervační poplatek Vám bude odečten od školkovného. V případě neuhrazení rezervačního poplatku včas bude místo automaticky postoupeno dalšímu zájemci. Storno: včasné zrušení rezervace je do pátku 16.6.2017 písemnou formou na e-mail: info@materinka-brno.cz, poté vám bude vrácena celá částka. Při pozdějším zrušení rezervace rezervační poplatek propadá v plné výši a není možné požadovat vrácení a ani náhradu.

Požadavky pro přijetí dítěte:

 • minimální věk 3 roky ( po dohodě možné i 2,5 r)
 • dobrý zdravotní stav
 • řádné očkování
 • bez plen
 • absolvování osobní návštevy ve školce

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vás budeme během pár dní kontaktovat.


Přihláška dítěte - skupina PRIMARY

pro naše stávající dětí - prodloužení rezervace místa ve školce

Tato přihláška slouží jako prodloužení rezervace místa v naší školce 

pro další školní rok září 2017/ srpen 2018

ZÁPIS PROBÍHÁ DO 28. 5. 2017 

 • jako naší stávající klienti máte přednost a do 3 pracovních dní po odeslání přihlášky budete vědět výsledek prodloužení rezervace
 • prodloužení rezervace je možné v případě volných míst
 • prodloužená rezervace je platná po uhrazení rezervačního poplatku: 2.000,-. Informace k platbě obdržíte spolu s potvrzením přijetí přihlášky na email. Rezervační poplatek Vám bude odečten z prvního školkovného (tzv. zaří 2017). V případě zrušení rezervace včas a to do 30. 6. 2017 písemnou formou na náš e-mail: info@materinka-brno.cz, bude poplatek v plné výšši vrácen. V případě pozdního zrušení (po 30. 6. 2017)  není možné požadovat vrácení poplatku a ani žádnou náhradu.

PRODLOUŽENÍ REZERVACE MÍSTA 

TŘÍDA PRIMARY

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.