MATEŘINKA BRNO

Mikrojesle Mateřinka

pro děti 1 - 4 r. - pilotní program MPSV a EU - Jeřábkova 5, 602 00 Brno

Mateřinka je respektující a láskyplné prostředí, kde jsou děti rády a naučí se mnoho užitečného. Rodinné prostředí naší školky je přátelské, podnětné, bezpečné, pozitivní a připravené. Děti vzdělávají trpěliví a zkušení průvodci, které práce s dětmi baví a je pro ně radostí.

Jsme první certifikovanou Zdravou mateřskou školkou a jeslemi s Montessori programem v České republice, pod záštitou Ministerstva školství a projektu Skutečně Zdravá škola. Jsme součástí mezinárodních projektů. Vzdělávání v našich jeslích (dětských skupinách) naplňuje požadavky na péči a vzdělávání dětí dle zákona o Dětských skupinách. Zárověň však logicky koresponduje a propojuje se vzděláváním v našich školek, které naplňují požadavky a cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní věk. Rodiče mají příležitost, aby jejich děti pokračovali ve stejném duchu vzdělávání a přístupu i v rámci mateřské školy.

Našim cílem je dětem nabídnout podnětné a připravené prostředí, které jim pomůže plně rozvinout jejich potenciál.


Mikrojesle Mateřinka

Jedná se o pilotní projekt rč: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0010995, s názvem: Mikrojesle Mateřinka,

který nabízí od 1.9.2019 zajištění péče o děti ve věku od 6 měsíců do 3 let (max. do 4. narozenin) s

celkovou kapacitou 4 dětí. Provoz pilotního projektu je do 30. 6. 2022. Pilotní projekt je realizován pod metodickým vedením Ministerstva práce a sociálních věcí.


PRINCIPY MOTESSORI PEDAGOGIKY V PLÁNU VÝCHOVY A PÉČE NAŠICH MATEŘINKÁCH

 • DÍTĚ JE TVŮRCEM SEBE SAMA - každé dítě je zvídavé a rádo se učí a objevuje svět. Je samo schopné si instinkivně vybírat podněty z jeho blízkého okolí, které podorují jeho rozvoj. Pedagogovou úlohou je připravit pro dítě prostředí tak, aby v rámci svých možností a schopností mohlo samo objevovat svět. Dát mu čas, prostor, aby se mohlo rozvíjet intuitivně samo.
 • POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM - cílem je udělat vše proto, aby dítě mohlo svými vlastními silami a tempem získávat nové vědomosti a dovednosti.ze světa, jenž je jeho součástí. Neznamá to však, odstraňovat mu z cesty překážky či manipulovat jeho vývoj. Ale připravit bezpečné a podnětné prostředí, které podpoří jeho přirozený vývoj.
 • RUKA JE NÁSTROJEM DUCHA - kladen důraz na zapojení co nejvíce smyslů při aktivitách. V činnostech by měla být vždy zapojena oblast fyzická i psychická. Naši pedagogové se snaží a kladou důraz na celostní učení. Aby si děti vše prakticky vyzkoušely a učily se formou vlastního prožitku.
 • RESPEKTOVÁNÍ SENZITIVNÍCH OBDOBÍ DÍTĚTE - jsou to období přirozeného vývoje, kdy je dítě připravené osvojit si určité vědomosti a dovednosti.
 • SVOBODNÁ VOLBA PRÁCE - děti, rozhodují kdy a s jakými pomůckami budou pracovat. Tato svoboda má však vytýčené hranice, které dítěti ukazují bezpečné poznávání světa.

Plán výchovy a péče se skládá z měsíčních témat, které na sebe harmonicky a logicky navazují a podporují všestranný rozvoj dětí. Rodiče na začátku měsíce obdrží na email přehledný plán, který je informuje o daném tématu, aktivitách a plánovaných akcích pro děti.

PROJEKT CNOSTÍ V MATEŘINCE

K zapojení ,, Projektu cností,, do našeho vzdělávacího programu nás vedlo přiblížit dětem svět kolem nás, ale hlavně ten uvnitř každého z nás. ,,Projektu ctností,, byl v roce 1991 založen v USA psychoterapeutkou Lindou Kaveli-Popov, jejím manželem dětským klinickým psychologem Danem Popovem, Ph.D. a jejím bratrem Johnem Kavelinem s úmyslem, aby se zneutralizovalo rostoucí násilí mezi mladými lidmi a rodinami. Projekt ctností nabízí posilující strategie, které inspirují k hledání ctností v každodenním životě a jejich cvičení.

Jsme pevně přesvědčeni, že je dobré, aby se již v raném věku s dětmi o hodnotách a cnostech nejen mluvilo, ale i v praktickém životě je užívalo. Chceme podpořit děti ve vytvoření si správných morálních hodnot a pochopení především sebe sama prostřednictvím situací, které se dějí každodenně kolem nás a kterými utáříme své okolí.

 • SAMOSTATNOST - už to zvládneme sami
 • SEBEDŮVĚRA - věřím v sebe
 • POSPOLITOST - co nás spojuje
 • ŠTĚDROST - odměnou je mi tvá radost
 • PODPORA - jsem ti nablízku
 • ČESTNOST - kudy vede tvoje cesta
 • PRACOVITOST - přilož ruku k dílu
 • JEDINEČNOST - každý je originál
 • ZVÍDAVOST - ptej se a zkoumej, mnoho se dozvíš
 • ODHODLÁNÍ - zkus to
 • SEBEKÁZEŇ - ukaž mi, jak nejlépe na to
 • SEBELÁSKA - mám se rád/a
 • SPOLUPRÁCE - podám ti ruku příteli
 • LIDSKOST - laskavé a otevřené srdce
 • DŮVĚRA - věřím ti
 • SPRAVEDLIVOST - nesuď, neznáš celý příběh
 • TRPĚLIVOST - uspěchem je vytrvat
 • OSOBITOST - jsem jaký jsem
 • NADŠENÍ - s chutí do toho, půl je hotovo
 • ODVAHA - odvážným štěstí přeje

Průvodci na cestě poznání dětí v našich mikrojeslích

Monika Matušová
Monika Matušová
Nikola Čechová
Nikola Čechová
Tereza Strnadelová
Tereza Strnadelová
Martina Křesťanová
Martina Křesťanová

Kapacita Mikrojeslí je naplněna. Nové zájemce nyní nepřijímáme. 

V případě uvolnění místa, zde na našich webových stránkách vyvěsíme nabídku spolu s přihláškou.