DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE

I. PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÁ SKUPINA MATEŘINKA - DĚTI 1,5 - 3 R.

II. ŽÁDOST O ZMĚNU V DOCHÁZCE/ZRUŠENÍ REZERVACE MÍSTA


I. PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÁ SKUPINA MATEŘINKA CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014841

Článek I. - Úvodní ustanovení

Tento provozní řád upravuje provoz a podmínky využívání skupiny Mateřinka (dále Mateřinka) v prostorách bytového domu, na adrese Vrchlického sad 4, Brno. Provozovatelem Mateřinky je Mateřské a rodinné centrum MATEŘINKA BRNO, se sídlem na adrese Vodova 1549/18, ,612 00 Brno. IČ 22876430 (dále jen provozovatel).

Článek II. - Provoz DS

Základním účelem provozování Mateřinky je pravidelná péče o děti v dětské skupině. Podmínky umístění dětí jsou stanoveny ve smlouvě o vzájemné spolupráci při poskytování služby péče o dítě.

Kapacita zařízení je 8 míst.

Mateřinka je provozována jako zařízení pro pravidelnou docházku dětí ve věku od 1,5 roku do 3 let. Docházka je specifikována ve smlouvě uzavřené mezi provozovatelem a zákonným zástupcem dítěte. Do Mateřinka je možno výjimečně při volné kapacitě přihlásit děti k příležitostnému hlídání.

DS Mateřinka je pro děti otevřena každý pracovní den, provoz dětské skupiny od 8:00 do 16:00. Po hladkém zvládnutí docházky dopoledne je možné prodloužit do celodenního programu.

 Centrum Mateřinka je otevřena od 7:30 (7:00 - 7:30 ranní předílnička, 7:30 - 8:00 ranní Monte dílnička) -  17:00 (16:00 - 17:00 - odpolední Monte dílnička). 

Na případné úrazy a jiné újmy vzniklé v době pobytu dítěte v Mateřince a při akcích organizovaných Mateřinkou se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele, které má provozovatel uzavřeno pojistnou smlouvou u pojišťovny Kooperativy a.s.

Personál Mateřinka tvoří vždy 2 chůvy se vzděláním v některém z těchto oborů: učitelka v mateřské školce nebo na prvním stupni základní školy, zdravotní sestra nebo zdravotnická asistentka, sociální pracovnice, profesionální chůva, popřípadě vychovatelka s jinou odbornou kvalifikací dle zákona 18/2004. Vedoucí chůva Mateřinky odpovídá za veškeré náležitosti spojené s provozem Mateřinky, zejména za evidenci spojenou s přijímáním dětí do Mateřinky a za provozní náležitosti včetně dodržování Provozního řádu Mateřinky a dalších předpisů. Vedoucí chůva také manipuluje se stravou a má k tomu určenou směrnici vydávání jídla a nakládaní s jídlem. Osoba má zdravotní průkaz. Personál disponuje uzamykatelnou skříní pro umístění svých osobních věcí.

Popis prostor: Námi provozovaná ddětská skupina Mateřinka je určena pro děti ve věku od roku a půl do tří let. Hlavní místnost, označená jako herna a denní místnost (na půdorysu s číslem 1.03), denní a spací místnost (na půdorysu s číslem 1.04), kuchyň (na půdorysu s číslem 1.06) a sociální zařízení pro děti (na půdorysu s číslem 1.07, 1.09), dále prostor s číslem 1.08 je určen jako toaleta pro personál, prostor s číslem 1.02 je určen jako šatna. Doplňkové místnosti jsou 1.01 - chodba, 1.05a sklad a 1.05b jako prostor učený jako kancelář.

Článek III. - Cena za pobyt dítěte v Mateřince

 • Cena za pobyt dítěte v Mateřinky je částečné hrazení nákladů od rodičů a je stanovena dle aktuálního ceníku, viz. Příloha 1:
 • Školné je třeba uhradit nejpozději k 25. dni předcházejícího měsíce. Platbu můžete provést přímo v centru hotově nebo bankovním převodem.
 • Školné nezahrnuje vstupy na kulturní a sportovní akce - kino, plavání, zoo, divadlo, apod. a stravné.
 • Školné se v příslušném měsíci alikvotně nekrátí z důvodu nepřítomnosti dítěte ve škole.
 • Záloha na stravování bude stanovena podle zvoleného programu a zvoleného počtu dní. V případě včasného odhlášení stravy se částka vrací.

Článek IV. - Přijetí dítěte do Mateřinky

 • Dítě je přijato do Mateřinky na základě rozhodnutí statutárního zástupce Mateřinky Brno
 • Před přijetím dítěte do Mateřinky je rodič, resp. zákonný zástupce dítěte starší 18 let (dále jen rodič), povinen vyplnit Registrační kartu dítěte a předat ji společně s požadovanými přílohami vedoucímu pedagogovi (potvrzení o zaměstnání/registraci na ÚP či potvrzení OSVČ, potvrzení o očkování dítěte dle platných předpisů ČR). Dále je rodič povinen podepsat Smlouvu o pravidelném poskytování služeb Mateřince, seznámit se s Provozním řádem Mateřince a potvrdit písemně souhlas s jeho zněním, a to na základě podpisu Přihlášky dítěte do Mateřinky. Rodič je povinen v Registrační kartě dítěte uvést údaje o dítěti a telefonní kontakt na dva zákonné zástupce (popřípadě zákonným zástupcem pověřenou osobu), kteří budou po dobu pobytu dítěte v Mateřince nepřetržitě na uvedených telefonních číslech k zastižení. Veškeré údaje budou chráněny v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a budou použity výhradně pro potřeby Mateřinky. Při každé návštěvě (při příchodu i odchodu) bude dítě zaevidováno do docházkového systému. Rodič je povinen doplnit při nejbližší návštěvě Registrační kartu dítěte o nové informace, které by mohly mít jakýkoli vliv na pobyt dítěte v DS.
 • Přijetí dítěte do Mateřinky je odmítnuto:
 • pokud rodič dítěte nebo dítě nesplňují kritéria přijetí,
 • je-li plná kapacita Mateřinky,
 • pokud rodič dítěte uvede nepravdivé nebo neúplné informace.
 • Ukončení umístění dítěte v DS:
 • K ukončení smlouvy o poskytování služeb péče o děti v Mateřince dojde uplynutím doby, na kterou byla uzavřena smlouva, nebo písemnou dohodou.
 • Odstoupení od smlouvy:
 • Provozovatel může odstoupit od smlouvy v případě, že rodič dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušuje Provozní řád Mateřinky.
 • Provozovatel může odstoupit od smlouvy v případě, že specifické potřeby dítěte přesahují možnosti provozovatele (např. dítě chronicky nemocné, či dítě vyžadující služby přesahující rámec možností Mateřinky).
 • Rodič je při předání dítěte do Mateřinky povinen předat vychovatelce věci osobní potřeby dítěte, zvláště náhradní oblečení a přezůvky, u menších dětí pleny a hygienické ubrousky; to vše označené jménem. V případě nepředání těchto věcí v dostatečném množství je vychovatelka oprávněna odmítnout přijetí dítěte nebo dohodnout zkrácení doby pobytu oproti době rezervované rodičem. Dále je rodič povinen sdělit vychovatelce případné zvláštní požadavky ohledně péče o dítě.
 • Do Mateřinky je přísně zakázáno vnášení zvířat, věcí, předmětů či látek, které by mohly ohrozit život či zdraví dětí, a to zejména dráždivých chemických látek, pyrotechniky, zbraní, sirek, zapalovačů, ostrých předmětů - jehel, špendlíků apod., ale také nevhodných hraček. Do prostor Mateřinky může rodič přinést pouze hračky, které odpovídají všem relevantním normám, zejména ČSN EN technickým a bezpečnostním. Za přinesené hračky provozovatel nezodpovídá. Dále děti u sebe nesmí mít bonbóny, žvýkačky, případně jiné laskominy a cenné předměty.

Článek V. - Pobyt dítěte v Mateřince

 • Minimální doba pobytu dítěte v DS Mateřinka je půldenní program tzn. 8:00 -12:30.
 • Maximální denní doba pobytu dítěte v DS Mateřince činí 8 hodin, a to v rámci provozní doby specifikované v článku II, odst. 4 tohoto provozního řádu.
 • Mateřinka má vzdělávací charakter a jejím základním účelem je služba hlídání dětí. Děti budou zapojovány do aktivit, které jsou zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím různých výchovných programů na základě předem zpracovaného rámcového plánu, a to podle možností Mateřinky.
 • Při péči o dítě jsou dodržována hygienická pravidla a péče je zajišťována v souladu se zvláštními požadavky ohledně péče o dítě, které v Registrační kartě dítěte uvedl rodič. Dětem, které se učí chodit bez plen, ponechá rodič pleny v zájmu bezpečného pobytu v Mateřince a především z hygienických důvodů.
 • Dodavatelem stravy je Vitalité Zdravý restaurant, který splňuje přísná kritéria a úspěšně plní program Skutečně zdravých jídelen. Strava je se 100% garancí bez glutamátů, instatních směsí, konzervantů a dalších aditiv, a je tvořena z lokálních produktů a bio potravin. Ovoce a zelenina je od místních pěstitelů bez chemického ošetření. Maso, mléko a vejce jsou od českých farmářů. Jídelníček je tvořen nutričním poradcem, aby zodpovídal výživovým hodnotám pro nejmenší děti. Respektuje také i sezónost, tzv. v jídleníčku jsou zařazovány jídla z ovoce a zeleniny, které jsou typické pro aktuální roční období. Rodiče mohou pro své děti zvolit pokrm masitý, vegetariánký, bezmléčný i bezlepkový. V případě zájmu o veganské obědy můžeme rodičům nabídnout i tuto možnost dodavatele.
 • Všechny děti mají k dispozici, po celou dobu jejich pobytu v Mateřince, filtrovanou vodu přes Britu, ovocné a bylinné neslazené čaje v BIO kvalitě od české firmy Sonnentor, čerstvé ovocné a zeleninové šťávy, farmářské mléko, Caro nebo FairTrade Bio kakao, které mají možnost si dosladit kokosovým cukrem nebo medem. Pitný režim je zahrnuto v ceně za pobyt dítěte v DS.
 • K výdeji stravy slouží kuchyň, která je označená jako místnosti číslo 1.06. V kuchyň je vybavena kuchyňskou linkou, která obsahuje veškeré nádobí, umyvadlo, sporák s horkovzdušnou troubou pro případný dohřev jídla, lednici po umístění svačin. Dodavatel stravy zajišťuje mytí termoportů použitých po výdeji stravy.
 • Při nenadálé zdravotní indispozici dítěte (např. nevolnost) nebo v případě úrazu, bude dítěti zajištěna náležitá péče a pomoc a vychovatelkou Mateřinka bude ihned kontaktován rodič dítěte, který je povinen se do Mateřinky dostavit v co nejkratší možné době.
 • Do Mateřinky může být přijato pouze zdravé dítě. Rodiče nesmějí do Mateřinky umísťovat děti s rýmou, a které byly jejich ošetřujícím lékařem vyloučené z pobytu v kolektivu, či jsou nemocné infekční nemocí. Personál Mateřinky má právo požadovat od rodiče dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí (infekční onemocnění - lékař, běžné onemocnění - čestné prohlášení). Provozovatel si v případě pochybností o zdravotním stavu dítěte vyhrazuje právo dítě do Mateřinky nepřijmout. O možnosti nebo nemožnosti převzetí dítěte do Mateřinky rozhoduje vedoucí chůva.
 • Provozovatel je oprávněn vyloučit z Mateřinky dítě, které je nezvladatelné (např. ohrožuje jiné děti či jim nebo sobě ubližuje apod.). Vyloučení dítěte z Mateřinky znamená, že chůva kontaktuje telefonicky rodiče dítěte, aby se neprodleně dostavili do DS a zajistili péči o dítě sami. Zároveň bude tato skutečnost vyznačena v Registrační kartě. Dítě, u kterého dochází opakovaně k vyloučení z Mateřinky pro nezvladatelné chování, může být vyloučeno trvale odstoupením od smlouvy ze strany provozovatele (čl. IV, odst. 5). O trvalém vyloučení dítěte z Mateřinky rozhoduje statutární orgán Mateřinky Brno.
 • Pokud se dítě není schopno adaptovat na prostředí Mateřinky, bude vychovatelka kontaktovat neprodleně rodiče. V případě nutnosti bude dítě předáno zpět rodičům. V takovém případě nebude provozovatel požadovat úhradu pobytu dítěte v Mateřince za daný den.
 • Při pobytu v Mateřince dodržují rodiče Provozní řád Mateřince. Rodiče dítěte dále dodržují pravidla slušnosti, dochvilnosti a vzájemné ohleduplnosti při vzájemném styku s personálem Mateřinky, s jinými dětmi docházejícími do Mateřinky a s ostatními rodiči.
 • K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu uvnitř Mateřinky i mimo prostory Mateřinky je personál Mateřinky proškolen v oblasti BOZP a PO.
 • Naši klienti mají v naší školce k dispozici jednoduchý a efektivní online docházkový systém. Přihlašovací údaje Vám vystavuje školka. Včasné odhlášení docházky a stravy je do 7 hodin ráno jeden pracovní den předem. Uplatnění náhrady za včas omluvenou docházku si samy zvolíte v systému. Platnost náhrady za včas omluvenou docházku je do konce daného měsíce.
 • V rámci změn v docházce se obracejte na ředitelku Mateřinky: Mgr. Veronika Rylková, + 420 731 705 364

Článek VI. - Převzetí dítěte

 • Dítě bude předáno pouze rodiči nebo osobě starší 18 let rodiči pověřené. Tato skutečnost musí být předem uvedena v Registrační kartě dítěte nebo stvrzena podepsanou plnou mocí, kterou rodič osobně s předstihem doručí do Mateřinky Přebírat dítě do Mateřinky a vydávat ho dle ustanovení v tomto odstavci výše může jen vedoucí chůva nebo chůva Mateřinky.
 • Rodič se zavazuje k dodržování včasných příchodu do Mateřinky a to nejpozději do 8:30. V případě opakujících se pozdních příchodu (3 x po sobě) si Mateřinka vyhrazuje právo dítě nepřijmout do programu a den považovat za pozdě omluvený. U vícečetných opakujících se pozdních příchodů a nedbání na upozornění vedoucí chůvy či chůvy má Mateřinka právo s rodičem smluvní vztah o poskytování péče o dítě rozvázat.
 • Rodič musí vyzvednout své dítě vždy před koncem provozní doby, a to nejpozději v 16:50. V případě nevyzvednutí dítěte do konce provozní doby Mateřinky, bude o dítě pečováno v rámci domácí péče až do příchodu rodiče, který bude vyrozuměn o místě pobytu dítěte všemi dostupnými prostředky. V případě, že nebude možno rodiče kontaktovat, vyhrazuje si provozovatel právo učinit oznámení Policii ČR. Za každou byť i započatou hodinu domácí péče bude účtováno 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) a dále veškeré vynaložené výdaje související s převedením dítěte do domácí péče. Jestliže bude u rodiče dítěte docházet častěji k porušování provozní doby Mateřinky může tato skutečnost vést k trvalému vyloučení dítěte z Mateřinky.

Článek VII. - Ostatní ustanovení

 • Úklid v Mateřince zajišťuje provozovatel v následujícím režimu:
 • vytření podlah, vysání koberců, utření prachu, umytí hygienických zařízení, vynesení odpadkových košů - denně
 • umytí dveří, umytí omyvatelných stěn - jednou za měsíc
 • mytí oken - dvakrát ročně
 • kompletní umytí hraček a výchovných pomůcek - jednou za měsíc
 • výmalba prostor dle potřeby
 • manipulace s prádlem
 • výměna ložního prádla (erární prádlo, které je využito v případě akutního problému dítětě) - dle potřeby, nebo jednou za 3 týdny
 • čisté a použité lůžkoviny se skladují odděleně; lůžkoviny se skladují ve vyčleněném prostoru a mimo dosah dětí a to v místnosti s názvem sklad v samostatném uzavíratelném boxu
 • ložní prádlo je práno rodiči, a to jednou za týden nebo dle potřeby

Článek VII. - Závěrečná ustanovení

 • Tímto provozním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád Mateřinky jednostranně doplňovat nebo upravovat. Je však povinen každou změnu oznámit neprodleně rodičům.
 • Aktuální znění tohoto Provozního řádu je zveřejněno v prostorách Mateřinky.
 • Tento Provozní řád je platný a účinný od 1. 9. 2019.

Zaměstnanci:

V Brně 1.9.2019

Mgr. Veronika Rylková

Ředitelka Mateřinka Brno


II. Žádost

ZMĚNA V DOCHÁZCE/ZRUŠENÍ REZERVACE MÍSTA

 • ZMĚNA V DOCHÁZCE v případě, že se Vaše situace změní a potřebujete upravit docházku Vašeho dítěte v naší školce, je nutné minimálně JEDEN MĚSÍC PŘEDEM PŘED ZAHÁJENÍM ZMĚNĚNÉ DOCHÁZKY odeslat řádně vyplněnou Žádost o změnu v docházce dítěte. Př. Vaše dítě dochází do školky na 12 dní v měsíci celodenní program. Vy potřebujete, aby od ledna docházelo do školky na 8 dní v měsíci dopolední program. Nejpozději do konce listopadu odešlete řádně vyplněnou žádost. Žádost je třeba vyplnit při každé požadované změně. Nevztahuje se na pře-rezervování dní během měsíce. Změna v docházce Vašeho dítěte je platná, až po odsouhlasení změny ředitelkou centra a školky Mateřinky. Vyrozumění o vyjádření k Změně docházky obdržíte na Váš email do 10 pracovních dní od data podání žádosti. Důvodem zamítnutí žádosti může být obsazenost míst v MŠ nebo její pozdní podání.
 • ZRUŠENÍ REZERVACE MÍSTA - v případě, že potřebujete úplně zrušit rezervaci místa v Mateřince, je výpovědní lhůta 2 měsíce. Žádost je třeba zaslat minimálně 2 měsíce předem před požadovaný zrušením. Př. potřebuji zrušit místo od června. Dítě jde naposledy do Mateřinky v květnu. Žádost podávám nejpozději k poslednímu dni v březnu. Duben a květen běží výpovědní lhůta.