We are working on english version.

MATEŘINKA BRNO

Dětská skupina Mateřinka II 

pro děti 3 - 6 r. - zdravá školka s montessori programem - Jeřábkova 5, 1.patro, 602 00 Brno

Pomoz mi, abych to dokázalo sámo. Max je očividně šťastné dítě ve šťastné školce.

Smysluplné vzdělávání s láskou a porozuměním. Radost z objevování.

DS Mateřinka II, naše zdravá školka s montessori programem zapsaná v registru dětských skupin, vzbuzuje u děti zvídavost a maximálně podporuje rozvoj vlastního potenciálu, sebedůvěry a chuti poznávat. Svým pečlivě připraveným prostředím s širokou nabídkou materiálů vybízí k vlastnímu učení, samostané činnosti a koncentraci při objevování světa.

Rodinné prostředí naší školky je přátelské, podnětné, bezpečné, pozitivní a připravené. Malá heterogenní skupina dětí smíšeného věku, (2,75) 3 - 5 r., umožňuje dětem tu nejmožnější maximální míru získávání sociálních dovedností, respektu k sobě a ostatním, úcty, sebevyjádření, které jsou základem pro celý život.

Děti vzdělávají trpěliví a zkušení průvodci, které práce s dětmi baví a je pro ně radostí. Prostředí dětské skupiny je české s rozšířením o fráze v anglickém jazyce formou písniček, říkadel, aktivit. 

Jsme první certifikovanou Zdravou školkou s montessori programem v České republice, pod záštitou Ministerstva školství a Státního zdravotního ústavu. První mateřskou školou v České republice na stříbrné pozici Skutečně zdravých škol a reprezentatem dobré praxe v zahraničí (projekt EPESS) Vzdělávání v naší školce naplňuje požadavky a cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní věk. Děti jsou plně připraveny na vstup do základního vzdělávání.

Našim cílem je dětem nabídnout podnětné a připravené prostředí, které jim pomůže plně rozvinout jejich potenciál.


REFERENCE

aneb rodiče sdílí své zkušenosti s Mateřinkou

Marine T.

„I really would advice this kindergarten!!! We are very happy with it. My son is attending it, and I feel every day he is learning something new, he is very excited about going there and like teachers very much! Each day is different from any other day, and full of activities and new learnings. Very individual and creative approach! Thank you to the teachers who are spending time with our children not just like their job, but with excitement and with heart!“

Alice N.

„Mateřinka je výborná volba. Do školky začala chodit prvorozená dcerka, která byla moc spokojená a hlavně díky individuálnímu a milému přístupu paní učitelek se naučila spoustě nových věcí a dovedností. Druhá dcerka již neměla žádný problém se začlenit do kolektivu, jelikož prostředí znala a ze školky je nadšená též. Dále musím vyzdvihnout ochotu a vstřícnost paní ředitelky a laskavý přístup všech paní učitelek. Děkujeme moooc.“

M. Plíhalová

„Mateřinka je prostě úžasná. Před koncem mateřské jsme pečlivě a trochu úzkostlivě zvažovali, kam bychom chtěli, aby naše milovaná dcerka chodila do školky. Mysleli jsme si, že to bude velice složité, protože dcera byla velmi úzkostlivá a fixovaná na mě a bála se jakéhokoliv cizího prostředí a lidí. Navíc jsme chtěli pro ni to nejlepší, ne jen tak ledajakou školku, kde bychom dítě prostě odložili, než si jej zase po práci vyzvedneme. Díky mateřince se dcera úžasně, pro mě překvapivě rychle, adaptovala, díky osobnímu přístupu k dítěti i rodičům jsme všechno postupně zvládli,aniž bychom měli újmu na zdraví a na duši. Klárinka si školku a skvělé paní učitelky zamilovala a my víme,že jsme jí dali to nejlepší. protože jsme ji svěřili do rukou odborníků,kteří ví, co dělají a kteří mají úžasný vztah k dětem.“


MATEŘINKA JE SPRÁVNÝ KROK VAŠICH DĚTÍ ZA POZNÁNÍM A PŘÍPRAVOU PRO ŽIVOT

NAŠE OCENĚNÍ, ÚSPĚCHY A SPOLUPRÁCE

Jsme tu pro Vás a Vaše děti a chceme být pro vás tou nejlepší podporou.

Jsme první Skutečně zdravá mateřská škola s montessori programem v České republice s významnými mezinárodními spoluprácemi. Splňujeme kritéria Stříbrného ocenění.


  KONCEPT VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V NAŠÍ ŠKOLCE

  Děti si budují sebevědomí skrze reálný prožitek a radosti ze samotné činnosti.

  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÁ ŠKOLKA (ŠVP)

  naší školky vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je směrodatný pro vzdělávání předškolních dětí v České republice. Ve vzdělávání dětí používáme principy Montessori pedagogiky, které korespondují filosofii naší školičky. Dále čerpá z projektu Lesních školek, Zážitkové pedagogiky, Projektové výuky, Respektuj a buď respektován a Škola podporující zdraví. Pedagogové vzdělávají děti v českém a anglickém jazyce - biligvní prostředí.

  Děti navazují na získané předchozí vědomosti a dovednosti a rozšiřují je o znalosti ze vzdělávacích oblastí dle RVP a projektu Škola podporující zdraví:

  • Dítě a jeho tělo
  • Dítě a jeho psychika ( Jazyk a řeč; Poznávací schopnosti a fukce, představivost a fantazie, myšlenkové operace; Sebepojetí, city a vůle)
  • Dítě a ten druhý
  • Dítě a společnost
  • Dítě a svět

  Vzdělávací oblasti dle Montessori pedagogiky, kde děti získávají potřebné podněty:

  • Praktický život
  • Smyslová výchova
  • Poznávej svět okolo sebe - Kosmická výchova
  • Jazyk a Matematika

PRINCIPY MOTESSORI PEDAGOGIKY V ŠVP NAŠÍ ŠKOLKY

 • DÍTĚ JE TVŮRCEM SEBE SAMA - každé dítě je zvídavé a rádo se učí a objevuje svět. Je samo schopné si instinkivně vybírat podněty z jeho blízkého okolí, které podorují jeho rozvoj. Úlohou průvodce je připravit pro dítě prostředí tak, aby v rámci svých možností a schopností mohlo samo objevovat svět. Dát mu čas, prostor, aby se mohlo rozvíjet intuitivně samo.
 • POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM - cílem je udělat vše proto, aby dítě mohlo co nejvíce samostatně, svými vlastními silami a tempem získávat nové vědomosti a dovednosti. Neznamá to však, odstraňovat mu z cesty překážky či manipulovat jeho vývoj. Ale připravit bezpečné a podnětné prostředí, které podpoří jeho přirozený vývoj, nezávislost a motivuje ho pro další cestu poznání.
 • RUKA JE NÁSTROJEM DUCHA - klademe důraz na zapojení co nejvíce smyslů při aktivitách. V činnostech by měla být vždy zapojena oblast fyzická i psychická. Naši průvodci se snaží a kladou důraz na celostní učení. Aby si děti vše prakticky vyzkoušely a učily se formou vlastního prožitku.
 • RESPEKTOVÁNÍ SENZITIVNÍCH OBDOBÍ DÍTĚTE - jsou to období přirozeného vývoje, kdy je dítě připravené osvojit si určité vědomosti a dovednosti.
 • SVOBODNÁ VOLBA PRÁCE - děti, rozhodují kdy a s jakými pomůckami budou pracovat. Tato svoboda má však vytýčené hranice, které dítěti ukazují bezpečné poznávání světa.
 • PARTNERSKÝ PŘÍSTUP - neboli vzájemný respekt a úcta. Chováme se, děláme to, jak chceme, aby se k nám druzí chovali. Motivujeme, podporujeme, nabízíme, nikdy nenutíme, nerozkazujeme. Společně vytváříme dohody pomocí nichž se všichni cítíme příjemně. Rodiče jsou plnohodnotnou a vítanou součástí školky.
 • PEDAGOG JE TRPĚLIVÝM A VLÍDNÝM PRŮVODCEM NA CESTĚ POZNÁNÍ - připravuje inspirativní prostředí pro přirozený rozvoj dětské osobnosti dle vývojových období. Ke každému dítěti přistupuje individuálně s respektem a ematicky naslouchá jeho potřebám. Vytváří bezpečí a řád, jenž dětem dodává oporu a možnost být takový jaký je. Otevřeně komunikuje, důvěřuje a a je důvěryhodný. Má kvalitní vzdělání, zkušenosti a chuť se nadále rozvíjet.

ŠVP se skládá z měsíčních témat dělených do týdenních bloků, které na sebe harmonicky a logicky navazují a podporují všestranný rozvoj dětí. Rodiče na začátku měsíce obdrží na email přehledný plán naší školičky, který je informuje o daném tématu učiva a cíli vzdělávání, aktivitách a plánovaných akcích pro děti.

Rodiče mají možnost kdykoliv nahlédnout do našeho tříletého vzdělávacího plánu. Popřípadě si domluvit schůzku s ředitelkou školky, která rodičům ráda poskytne odborný výklad a zodpoví jejich otázky.

PROJEKT CNOSTÍ V NAŠÍ ŠKOLCE

K zapojení ,, Projektu cností,, do našeho vzdělávacího programu nás vedlo přiblížit dětem svět kolem nás, ale hlavně ten uvnitř každého z nás. ,,Projektu ctností,, byl v roce 1991 založen v USA psychoterapeutkou Lindou Kaveli-Popov, jejím manželem dětským klinickým psychologem Danem Popovem, Ph.D. a jejím bratrem Johnem Kavelinem s úmyslem, aby se zneutralizovalo rostoucí násilí mezi mladými lidmi a rodinami. Projekt ctností nabízí posilující strategie, které inspirují k hledání ctností v každodenním životě a jejich cvičení.

Jsme pevně přesvědčeni, že je dobré, aby se již v raném věku s dětmi o hodnotách a cnostech nejen mluvilo, ale i v praktickém životě je užívalo. Chceme podpořit děti ve vytvoření si správných morálních hodnot a pochopení především sebe sama prostřednictvím situací, které se dějí každodenně kolem nás a kterými utáříme své okolí.

 • SAMOSTATNOST - už to zvládneme sami
 • SEBEDŮVĚRA - věřím v sebe
 • POSPOLITOST - co nás spojuje
 • ŠTĚDROST - odměnou je mi tvá radost
 • PODPORA - jsem ti nablízku
 • ČESTNOST - kudy vede tvoje cesta
 • PRACOVITOST - přilož ruku k dílu
 • JEDINEČNOST - každý je originál
 • ZVÍDAVOST - ptej se a zkoumej, mnoho se dozvíš
 • ODHODLÁNÍ - zkus to
 • SEBEKÁZEŇ - ukaž mi, jak nejlépe na to
 • SEBELÁSKA - mám se rád/a
 • SPOLUPRÁCE - podám ti ruku příteli
 • LIDSKOST - laskavé a otevřené srdce
 • DŮVĚRA - věřím ti
 • SPRAVEDLIVOST - nesuď, neznáš celý příběh
 • TRPĚLIVOST - uspěchem je vytrvat
 • OSOBITOST - jsem jaký jsem
 • NADŠENÍ - s chutí do toho, půl je hotovo
 • ODVAHA - odvážným štěstí přeje

HARMONOGRAM DNE V NAŠÍ ŠKOLCE

Mateřinka is open every working days besides state holidays. We offer two programs:

 • half - day program and full - day program.


Half day program runs from half past seven to half past twelve or from twelve to five p.m. Full day program runs from half past seven to five p.m.


Our routines:

 • From half past seven to half past eight Chlidren come andplay or work with prepared tools. We have free playing, do art and pre-scholl actvivities until ten a.m.

 • Around nine a.m. We offer movement's activities and kids yoga.

 • Before nine a.m. They can prepaire their snack.

 • At half past nine We have the community circle on the elipse. We talk about actual topic.

 • After the elipse around ten a.m. We go outside. Ussualy We visit the park Lužánky near the kindergarten. We watch nature, do sports and outdore activities.

 • At noon We have lunch and again children prepaire their place and meals themselves. They choose how much they want and what they want. We have agreement: They taste the food and choose what they like. During lunch We are calmly and quietly.

 • After lunch They prepaire to relax. Every day We read fairtales or book witch actual topic that We teach. The rest is from one p.m. to two p.m. Children who don't need to sleep, work or do pre-school activities in other clasroom.

 • We have afternoon snack around half past two.

 • Afternoon activities are working with prepaired tools, toys.

 • Some children have hobby groups: Dancing or English.

 • Mateřinka is close at five p.m.

DOPOLEDNÍ TŘÍHODINOVÁ PRACOVNÍ ČÁST

 • (07:00) 07:30 - 08:00 ranní dílnička
 • 8:00 - 8:30 individuální příchod dětí, volná práce dětí
 • 08:30 - 12:00 dopolední pracovní část

- práce dětí s Montessori materiálem a pomůckami

- společné sdílení na elipse (komunitní kruh)

- hudební, logopedické, výtvarné aktivity

- pohybová cvičení

- sociální interakce, konverzace

- příprava svačinky vč. prostírání, úklidu a hygieny

- pobyt venku, rozvoj motorických dovedností, pohybové hry, pozorování a zkoumání světa kolem nás, výlety a návštěvy vzdělávacích akcí

 • 12:00 - 12:45 oběd vč. servírování, úklidu a hygieny
 • 12:30 - 13:00 odchod dětí po obědě, příprava na relaxaci
 • 13:00 - 13:30 čtení, poslech pohádek, relaxační půlhodinka pro všechny děti
 • 13:00 - 14:00 odpočinek, spánek v případě potřeby dětí maximálně do 14:30 hodin

ODPOLEDNÍ TŘÍHODINOVÁ PRACOVNÍ ČÁST

 • 13:30 - 14:30 předškolní příprava, práce s Klokanovým kufrem, individuální práce dětí
 • 14:30 - 15:50 odpolední pracovní aktivity

- odpolední svačina vč. přípravy, úklidu a hygieny

- odpolední aktivity, práce s Montessori pomůckami a materiálem, volná hra, hudební a výtvarné činnosti

- Logopedická terapie

- odpolední zájmové kroužky

- pobyt venku, nácvik motorických dovedností, přírodovědné/ekologické aktivity na zahradě

 • 16:00 odchod dětí, končí provoz dětské skupiny
 • 16:00 - 17:00 odpolední dílnička

KLIDOVÝ REŽIM BĚHEM JÍDLA

Pedagog dětem nachystá vše potřebné pro jejích přípravu svačinky, děti si volně dochází pro prostírky, které si vlastnoručně vyrobily a hrníčky s vlastním jménem.

Poté si chodí do vyhrazeného prostoru pro suroviny na přípravu svačinky. Děti mají možnost, ochutnávky, kdy se přesvědčí, zda-li jim potraviny chutnají, pak si dle vlastní libosti vezmou, co jím chutná. Ovoce a zeleninu si děti sami krájí. V období svačinek/oběda děti dodržují klidový režim. Tzn. přesný čas svačinky není určen, děti chodí, jakmile mají chuť jíst. Po celou dobu pedagogové nabízí ostatním dětem, kteří v danou chvilku nesvačí klidovou aktivitu v prostoru mimo jídelní část.

Více o našem zdravém stravování ve školce >>>


PŘIJĎTE ZA NÁMI

prohlídka naší školky v obrazech

KAM ZA NÁMI

KONTAKT ZDRAVÁ ŠKOLKA S MONTESSORI PROGRAMEM DS MATEŘINKA II

DS Mateřinka II

Zdravá školka s montessori programem Mateřinka

Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

1. patro

Zřizovatel:

Mateřské a rodinné centrum MATEŘINKA BRNO

IČ 22876430

Přímý kontakt do DS MATEŘINKA II

+ 420 737 015 939

Kontakt ředitelka MŠ

+ 420 731 705 364
Kontakt asistentka ředitelky

+ 420 602 218 710

info@materinka-brno.cz