en-Srovnání, po kterém budete mít jasno.     V čem se liší Tradiční a Zdravá Montessori školka?

20/02/2018

Dnešní doba nabízí rodičům mnoho možností péče a vzdělávání dětí. Oblíbeným a čím dál více propagovaným alternativním směrem se stala Montessori pedagogika. Proč se právě principy Montessori pedagogiky těší takového zájmu? Jaký je rozdíl mezi běžným přístupem a tímto? A co přináší za výhody pro naše děti kombinace montessori principů s projektem Zdravé školky? Je to placebo, nějaký módní výstřelek? Nebo je to cesta, jak co nejlépe podpořit své dítě v rozvoji? Všude kolem nás je tolik informací a možností. I odborníci se v mnohém rozcházejí. A to v rodičích může vyvolat zmatek. 

Proto Vám přinášíme jednoduché, srozumitelné srovnání a výstupy z naší dlouholeté praxe - co vaše dítě získá z tradiční mateřské školky a ze zdravé mateřské školky s montessori programem.


Jaký je rozdíl mezi Tradiční mateřskou školkou a Zdravou mateřskou školkou s Montessori programem?

Hlavní rozdíl, který mezi oběma přístupy vnímáme je, že dítě u nás získává velmi brzy samostatnost, schopnost postarat se nejen o sebe, ale také o druhé. Umí vyjádřit své potřeby, má zažitý respektující  a zdravý přístup a aktivně ho používá, je zvídavé a má chuť objevovat. V naší Zdravé školce a jeslích s montessori programem je vedeno k samostatnosti, zodpovědnosti a povzbuzováno při vzdělávání přirozenou formou - prožitkem.

TRADIČNÍ MŠ

Charakter a uspořádání prostředí

Třída je vybavena hračkami a běžnými pomůckami, prostor je vymezen na hrací část a spací - není strukturován dle vzdělávací nabídky. 

Velké množství hraček z různých materálů, zejména plastu, a didaktické pomůcky jsou uloženy v krabicích, boxech  a policích bez systému a vzdělávací struktury. Na vrácení materiálů na své místo se mnohdy netrvá, důležité je pouze uložení do nábytku.

Prostředí pro učení je přizpůsobeno spíše dle představy pedagogů.

Vzdělávací přístup

Vzdělávací obsah a nabídku, co a jakou činnost budou děti vykonávat, učitel vybírá, předkládá a řídí veškerou činnost. V převážné části dne převládá řízené aktivity dětí peadagogem. 

Děti mají zúžený prostor k samostané volby práce, kdy a jak dlouho ji bude vykonávat.

Rytmus dne a organizace

Rytmus dne je řízen dle plánu pedagoga. Převládá organizační forma hromadná. Dítě je během dne pod neustálým vedením pedagoga.

Pojetí poznávání a vzdělávání

Vědeckost pojetí metody učení není podporována, předávají se "hotové" poznatky.

Mnohé poznávání dětí je založeno na hraní jakési role a na představách. Vyskytuje se méně reálných, práci s reálnými předměty. Pokud je tato činnost nabídnuta, je jako doplňoková a řízená vždy pedagogem.Materiály a hračky jsou bez zaměření na konkrétní dovednosti.Komunikace a motivace

Motivuje se odměnami, tresty a pochvalami.

Se všemi dětmi se zachází stejně - děti jsou brány, že jsou v daném věku vždy na stejném stupni vývoje.

Mluví vždy ten, kdo má slovo od učitele. Svoboda mluvit (ale bez rušení ostatních) podle libosti, ale vždy s respektem k druhému a potichu. Vedení k ohleduplnosti k druhému přirozeným vnímáním dítěte.Atmosféra v běžné MŠ

Atmosféra se vyznačuje zvýšeným pracovním hlukem - děti i pedagogové jsou zvyklí spolu komunikovat více nahlas, volat na sebe, upozorňovat na nežádoucí činnost hlasitým upozorněním. Rušivé elementy je možné vnímat i například při manipulaci s nábytkem nebo hračkami, pohybu v proststoru.

Málokdy je v rámci výuky nabízeny aktivity podporující harmonii a rovnováhu (neudává ani Rámcový vzdělávací program). 


Předem jsou daná pravidla, které vyhodnotil pedagog jako důležité. Mnohdy jsou pro děti nesrozumitelné a jejich velké množství. 
Stravování


ZDRAVÁ MŠ S MONTESSORI PROGRAMEM

Charakter a uspořádání prostředí

Prostor třídy je pomyslně strukturován dle vzdělávacího obsahu na tzv. centra aktivit - centrum praktického života, smyslové výchovy, matematiky, jazyka, kosmické výchovy - poznáváme svět. V druhé části třídy je vyznačená elipsa. 

Montessori a didaktické pomůcky mají každá své místo a jsou uloženy tak, aby podporovaly co největší samostatnost dětí a lákaly je k objevování. Vybavení třídy neobsahuje běžné hračky. Je dbáno na správné uložení pomůcky, dítě najde pomůcku vždy na stejném místě - vede to k rozvoji smyslu pro pořádek.

Prostředí pro učení je přizpůsobeno dětem a jejich přirozených fází pro objevování určitých oblastí světa. Každý má svůj pracovní prostor vymezený koberečkem, podložkou či tácem. Velikostně uzpůsobený nábytek s otevřenými policemi umožňuje maximální dostupnost, logické uložení a samostatnost dětí.

Vzdělávací přístup

Hlavním principem přístupu je tzv. dělená odpovědnost. Pedagog dává dítěti možnost svobodné volby ve výběru práce, tam kde je dítě schopné převzít vlastní zodpovědnost. Dostatečně motivuje a nabízí mu formou připraveného prostředí aktivity pro jeho všestranný rozvoj. Pomáhá dětem na základě jejich potřeby a snaží se je postupně doprovodit do stádia vlastní odpovědnosti, trpělivosti a samostané práce.

Rytmus dne a organizace

Rytmus dne se uzpůsobuje podle individuálních potřeb dětí. Jsou dané pravidelné pracovní bloky a dítě má možnost se práci věnovat po dostatečně potřebný čas a aktivitu dokončit. Dítě má prostor, aby samo objevovalo, poznávalo a zkoušelo, avšak musí dodržovat stanovené hranice, dohody (pravidla). Skupinové a aktivity řízené pedagogem jsou dobrovolné.

Pojetí poznávání a vzdělávání

Vědecká metoda vyučování (konstruktivismus) - "objevování" dítětem.

Pojetí poznávání, nabízené činnosti a připravené prostředí je orientováno na skutečný život. Ne na hru na jako. Učební pomůcky neposkytují dětem zmenšeniny světa. Pracují s autentickými věcmi, pouze úměrné velikosti a uchopující jednu vlastnost, kterou má pomůcka pomoci dítěti si osvojit. V pomůckách je zabudována tzv. kontrola chyby - pozitivní práce s ní. Principy montessori pomůcek a doplňujících didaktických pomůcek: izolace jedné vlastnosti, práce s chybou, trojstupňová výuka, limity - hranice, práce s kontrastem, práce s páry, estetika materiálu.

Komunikace a motivace

Přístup k dítěti je založen na partnerském přístupu - dítě je vedeno k sebehodnocení (vlastní kontrola chyb je součástí pomůcek), učitel vyzdvihuje popisným jazykem, co se dítě naučilo.Vyzdvižení kladného hodnocení, rozvoj vnitřní motivace k činnosti. Vedení k vlastní odpovědnosti a uvědomění si důsledků.

U každého dítěte se rozpoznávají senzitivní fáze - v různém věku jsou různé senzitivní (citlivá) období pro rozvoj - učitel musí tato období dobře znát, respektuje individualitu dětí.

Atmosféra v Zdravé MŠ s montessori programem

Součástí vzdělávacího plánu vycházející z naší celkové filozofie školky je také klid a harmonie. Děti jsou vedeny ke klidné práci a komunikaci, které je podporují v soustředění na práci s pomůckou. Děti jsou vedeny k ohleduplnosti k sobě, druhým, všemu a všem. Např. i ohleduplné manipulaci s pomůckami či nábytekem. Ve třídě probíhá mnoho aktivit, ale není hlučná.

Rozvoj vnitřní harmonie a rovnováhy podporujeme zejména při činnostech na elipse, cvičením ticha a relaxace. Významná je také práce s dechem, naslouchání svému tělu a potřebám. 

Pravidla neboli dohody jsou tvořeny vzájemně, vychází z potřeb komunity, jsou srozumitelné a respektují je všichni, jak děti, tak i dospělí. Respekuj a buď respektován.

Stravování