Provozní řád MŠ MATEŘINKA

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE

I. PROVOZNÍ ŘÁD CENTRUM A MŠ MATEŘINKA

II. ŽÁDOST O ZMĚNU V DOCHÁZCE/ZRUŠENÍ REZERVACE MÍSTA


I. PROVOZNÍ ŘÁD

Mateřské a rodinné centrum Mateřinka Brno

Zdravá školka s montessori programem pro děti od 3 - 6 r.

Obecná ustanovení o MRC Mateřinka Brno (dále jen centrum Mateřinka Brno) a Zdravé školce s montessori programem (dále jen miniškolka):
1. Zdravá školka s montessori programem je mateřskou školou rodinného typu s uceleným vzdělávacím programem pro děti od 3 do 6 let.

2. Miniškolka a centrum Mateřinka Brno se řídí dále uvedeným Provozním řádem. Rodiče, jakož i všechny osoby, které jsou oprávněny centrum a miniškolku využívat, nebo osoby, které se v centru nebo miniškolce pohybují včetně dětí rodičů, jsou povinni řídit se Provozním řádem Mateřského a rodinného centra Mateřinka Brno a Tvořivé školky s montessori programem. Rodiče jsou povinni seznámit své děti s Provozním řádem centra a miniškolky způsobem přiměřeným věku dítěte.

Provozní řád
A) Obecná pravidla provozu Zdravé školky s montessori programem (dále jen miniškolky):
1. Miniškolka je umístěna v mateřském a rodinném centru Mateřinka Brno,1. patro, Vrchlického sad 4, Brno.
2. Miniškolka je organizována pouze v prostorách k tomu vyhrazených a označených.
3. Provozní doba miniškolky je PONDĚLÍ - PÁTEK 7:30 - 17:00.
- dopolední program:7:30 - 12:30 hod.
- celodenní program:7:30 - 17:00 hod.
- půldenní program: 12:00 - 17:00 hod.
Rodiče a klienti jsou povinni dodržovat provozní dobu miniškolky. V případě, že rodiče potřebují pohlídat děti mimo provozní dobu miniškolky, je možné využít hlídání dětí v miniškolce, každá započatá hodina 110,- Kč, v případě opakujícího se hlídání je možné si službu předplatit za zvýhodněnou cenu, každá započatá hodina 80,- Kč. Hlídání dítěte je třeba si objednat minimálně jeden pracovní den předem na tel. 731 705 364.
4. Miniškolka je o letních prázdninách otevřena, viz Život v Mateřince - online google kalendář.
5. Rodiče při nástupu mají povinnost se s otevírací dobou miniškolky a centra seznámit na celý školní rok a řídit se jí.

B) Přihlášení dítěte do Zdravé školky s montessori programem:
1. Zápis do miniškolky probíhá po celý školní rok. Od března - hlavní zápisová vlna - prázdniny a další školní rok.
2. Podmínky přijetí:
- Minimální věk dítěte při nástupu do miniškolky 2,5 roku, maximum 6 let.
- Dobrý zdravotní stav dítěte.

- Řádné očkování.
- Přijímáme děti bez plen.

3. Zákonný zástupce řádně vyplní přihlášku - předběžná rezervace místa v miniškolce.
4. Po obdržení přihlášky si s rodiči sjednáme v miniškolce osobní schůzku, kde se rodiče a děti seznámí s prostředím a provozem miniškolky, potvrdí se rezervace místa pro dítě.
5. V případě přijetí dítěte s rodiči domlouváme harmonogram ,,Adapatčního režimu,, . Rodiče uhradí 2.000,- Kč rezervační poplatek, ze kterého je hrazena adaptace dítěte. Poplatek za adapatci dítěte je 80,- / 1 hodina. První setkání, adaptační dílnička s rodičem je zdarma. Poté si dítě na prostředí zvyká bez přítomosti rodiče. Pro adapatci dítěte je vyhrazen jeden, maximálně dva týdny po sobě jdoucí. Jiná délka je možná pouze po předchozí domluvě s vedením miniškolky na základě potřeb dítěte, které již absolvovalo dva týdny adapatce. Po úspěšném absolvování adaptačního režimu podepisujeme Smlouvu o poskytnutí péče o dítě. 
6. Rodiče dále v první den nástupu donesou řádně vyplněné dokumenty: Vyjádření o zdravotním stavu dítěte, Prohlášení o vyzvedávání dítěte, Evidenčního list a Prohlášení o řádném seznáme s Provozním řádem Mateřského a rodinného centra Mateřinka Brno a Montessori tvořivé školky.
7. Nepřijetí dítěte do miniškolky bývá povětšinou z důvodu naplnění kapacity miniškolky.


C) Platba příspěvků (školkovného), odhlašování rezervací Zdravá školka s montessori programem:
1. Platba školkovného se hradí vždy předem, a to nejpozději k 10. dni daného měsíce.
2. Změnu v docházce je třeba nahlásit 1 měsíc předem před požadovanou změnou, a to předáním řádně vyplněné "Žádost o změnu typu pravidelné docházky/ zrušení rezervace místa v centru". Po schválení změny vedením centra a miniškolky, je možné započít změněnou docházku. Změna v docházce může být zamítnuta z důvodu obsazenosti míst. (Příklad. Vaše dítě dochází do školičky na 12 dní v týdnu celodenní program a Vy potřebujete, aby od května docházelo na 8 dní v týdnu dopolední docházka - Žádost o změnu v docházce dítěte je třeba podat do konce března.)

3. V případě uplného zrušení rezervace místa ve školce/odstoupení o smlouvy poskytnutí péče o dítě je výpovědní lhůta minimálně 2 měsíce před požadovaným zrušením rezervace místa. Postup při zrušení místa: řádné vyplnění "Žádost o změnu typu pravidelné docházky/ zrušení rezervace místa v centru"a odeslání žádosti minimálně 2 měsíce předem před požadovaným ukončením rezervace místa. Při dodržení výpovědní lhůty je žádost o zrušení místa v centru platná a smluvní vztah a jeho povinnosti z něj vyplívající jsou ukončeny k požadovanému datu. Rodiče jsou povinni hradit poplatky za pobyt dítěte v centru i v případě jeho nepřítomnosti.V případě ukončení docházky do naší miniškolky se školkovné nevrací, děti si mohou nevychozené dny během dvou měsíců nahradit
4. V případě nepřítomnosti dítěte v centru musí zákonný zástupce/rodič odhlásit dítě nejpozději 1 pracovní den předem do 7 hodin ráno přes ONLINE REZERVAČNÍ SYSTÉM - zde také důležité informace k zásadám odhlašování, přihlašování a využívání náhrad, a to na všechny dny, kdy bude dítě nepřítomno. Školné se v příslušném měsíci alikvotně nekrátí z důvodu nepřítomnosti dítěte ve škole. Záloha na stravování bude stanovena podle počtu porcí na daný měsíc. V případě včasného odhlášení stravy se částka vrací, a to 25. dne následujícího měsíce. V případě pozdního omluvení nebo neomluvení dítěte platba za stravné propadá. Pokud je dítě nepřítomno z důvodu nemoci trvající déle jak 3 týdny vkuse, nabízíme rodičům možnost 10% slevy na školkovné v následujícícm měsíci. Tuto možnost mohou rodiče využít maximálně 2 x za aktuální školní rok. K uplatnění slevy je třeba donést potvrzení od lékaře.


C) Předání dítěte a vyzvedávání dítěte - Miniškolka a centrum:
1. Doprovod (zákonný zástupce/rodič nebo zletilá osoba pověřená zákonným zástupcem dítěte) osobně předává pracovníkovi miniškolky zdravé dítě.
2. Rodiče jsou povinni seznámit pracovníka miniškolky, kterému dítě předávají o případných drobných zraněních, jako jsou odřeninky, boule, končící rýma, vyrážka, či skutečnost, která by mohla ovlivnit pohodu dítěte během pobytu v miniškolce.
3. V miniškolce a centru je zakázán pobyt dítěte bez dozoru rodičů/ doprovodu nebo pracovníka miniškolky/centra.
4. Do školky přicházíme včas - příchod nejpozději do 8:30. V případě opakujících, více je 3x, se pozdních příchodů si Mateřinka vyhrazuje právo dítě nepříjmout do programu a brát den jako neomluvený. Rodiče jsou povinní si děti vyzvedávat včas, nejpozději v 16:50, tak, aby byli schopni vklidu s dětmi do 17 hodin opustit prostory Mateřinky. Pokud víte, že se zpozdíte, okamžitě volejte do školky. Do miniškolky smí přivést dítě pouze zletilá osoba.
5. Doprovod (zákonný zástupce/rodič nebo zletilá osoba pověřená zákonným zástupcem dítěte) je při předaní dítěte povinen uhradit poplatky za případné aktivity nad rámec vzdělávacího programu, o kterých byl předem informován.
6. Pracovník miniškolky/centra je od doprovodu (zákonného zástupce/rodiče nebo zletilé osoby pověřené zákonným zástupcem dítěte) srozuměn s hygienickými požadavky dítěte.
7. Doprovod (zákonný zástupce/rodič nebo zletilá osoba pověřená zákonným zástupcem dítěte) je povinen sdělit pracovníkovi zvláštní požadavky na péči o své dítě v miniškolce.
8. Pracovník má právo nepřijmout nemocné dítě (i s rýmou).
9. Doprovod (zákonný zástupce/rodič nebo zletilá osoba pověřená zákonným zástupcem dítěte) nesmí do miniškolky přivést své dítě, které bylo jejich ošetřujícím lékařem vyloučeno z pobytu v kolektivu či je nemocné volně nakažlivou (infekční) nemocí. Nebo zdali se v rodině vyskytla vysoce infekční onemocnění.
10. Mateřské a rodinné centrum Mateřinka Brno přebírá plnou odpovědnost za bezpečnost dítěte pouze při osobním předání dítěte pracovníkovi a při sdělení veškerých požadavků na péči.
11. Plná odpovědnost mateřského a rodinného centra Mateřinka Brno zaniká předáním dítěte doprovodu (zákonnému zástupci/rodiči nebo zletilé osobě pověřená zákonným zástupcem dítěte).
12. Pracovník je oprávněn předat dítě z miniškolky po ukončení hlídání pouze jeho rodiči či rodičem oprávněné zletilé osobě, která dítě do miniškolky přivedla. Skutečnost, že dítě bude vyzvedávat z miniškolky jiná osoba než rodič, je rodič povinen uvést v Prohlášení o vyzvedávání dítěte nebo tuto skutečnost oznámit pracovníkovi a doplnit údaje o osobě do prohlášení o vyzvedávání dítěte při předávání dítěte.
13. Mateřské a rodinné centrum Mateřinka Brno nezodpovídá za bezpečnost dítěte s doprovodem (zákonným zástupcem/rodičem nebo zletilou osobou pověřená zákonným zástupcem dítěte) při pobytu a pohybu v centru a miniškolce, společné chodbě a výtahu nájemního domu Vrchlického sad 4, kde se mateřské a rodinné centrum Mateřinka Brno nachází.


D)Pobyt dítěte ve Zdravé školce s montessori programem:
1. Po příchodu si dítě odloží v šatně boty a přebytečné oblečení do přihrádky se svým jménem a převlékne se do oblečení vhodného do třídy. Za uložené věci neručíme.
2. Doprovod (zákonný zástupce/rodič nebo zletilá osoba pověřená zákonným zástupcem dítěte) je povinen před předáním dítěte pracovníkovi zajistit, aby bylo dítě vhodně oblečeno.
3. Rodiče/zákonný zástupce odpovídá za všechny škody, které dítě způsobí v době pobytu v miniškolce, na zařízení miniškolky či majetku mateřského a rodinného centra Mateřinka Brno nebo jinému dítěti či osobě.
4. Zákonný zástupce přinese dítěti do miniškolky:

ZŮSTÁVÁ V PROSTORÁCH ŠATNY, ULOŽENÉ V TEXTILNÍM PYTLÍKU V PŘIHRÁDCE DÍTĚTE:

  • Podepsané náhradní oblečení (1 triko, 1 mikinu, 1 tepláky, včetně spodního prádla a ponožek) které je v šatně uloženo v přihrádce pod jménem dítěte.
  • Vhodné oblečení do třídy (čisté, nebránící pohybu, bez vad, které by mohli zapříčinit zranění dítěte)
  • Vhodné oblečení na vycházku/pobyt venku

V BOTNÍKU/POD LAVICÍ V ŠATNĚ ZŮSTÁVÁ:

  • Podepsané přezůvky s pevnou patou do třídy

VE TŘÍDĚ ZŮSTÁVÁ:

  • Podepsanou zástěrku nebo staré tričko vhodné na výtvarné tvoření
  • Podepsané pyžamo (celodenní a půldenní program).

DÍTĚ SI NOSÍ DO ŠKOLKY DLE AKTUÁLNÍHO ROČNÍHO OBDOBÍ A POČASÍ - NEZŮSTÁVÁ V ŠATNĚ:

  • Vhodné oblečení na pobyt venku (dle ročního období, které nevadí, že se ušpiní; popř. pevnou vhodnou obuv; pokrývku hlavy), které je v šatně uloženo v přihrádce pod jménem dítěte.

RODIČE JSOU POVINNI VEŠKERÉ OBLEČENÍ A OBUV DÍTĚTI NA CEDULKY/PODRÁŽKU BOTY, ALESPOŇ INICIÁLY PODEPSAT.

5. V případě, že dítěti předávanému do miniškolky mají být pravidelně podávány léky, zajistí podávání léků rodič/zákonný zástupce výlučně sám. Pracovník nesmí podávat žádné léky dětem.
6. V případě problémů (neutišitelný pláč, zranění, nevhodné chování) pracovník neprodleně kontaktuje rodiče/zákonného zástupce nebo pověřenou zletilou osobu zákonným zástupcem a ti jsou povinni si dítě co nejdříve vyzvednout.
7. V případě, že se dítě nebude chtít účastnit společného programu, je mu nabídnut individuální program.
8. Aktivity a harmonogram dne se přizpůsobují potřebám dětí.

E) Zvláštní pravidla provozu ve Zdravé školce s montessori programem:
1. Dodržujte spolu s dětmi Etická pravidla centra a školky, která pomáhají, aby bylo ve školce príma. Etická pravidla školky k nastudování zde

2. V miniškolce je zakázán pohyb všech osob ve venkovní obuvi. Rodiče/klienti mohou případně použít pro pohyb v miniškolce a centru přezůvky či návleky.
3. Do miniškolky a mateřského a rodinného centra Mateřinka Brno je přísně zakázáno vnášení věcí, předmětů či látek, které by mohly ohrozit život či zdraví dětí, a to zejména (zvířat, dráždivých chemických látek, pyrotechniky, zbraní, sirek, zapalovačů, ostrých předmětů - jehel, špendlíků, cenných věcí, bonbónů, žvýkaček, apod.), ale také nevhodných hraček. Jako vhodné hračky doporučujeme hračky, které nemají ostré hrany a malé součásti, nejsou těžké, např. hračky plyšové.
4. Děti si nesmějí donášet do školky hračky z domu.
5. Třiďte odpad podle druhu do jednotlivých k tomu určených nádob - koš na pleny je označen přelepkou Koš určený pouze na použité dětské pleny a související hygienický materiál, Papír, Plasty, ostatní odpad patří do koše označeného přelepkou Komunální odpad.
6. Na WC jsou k dispozici dvě dětské toalety, stupínek, držáky toaletního papíru, vlhčené ubrousky. 
7. V umývárně je k dispozici vana se sprchou, stupínek, dávkovače na tekuté mýdlo, zásobník na papírové utěrky. Děti používají jednorázové papírové ručníky.
8. Veškeré úrazy a poranění ihned hlaste pracovníkovi. Lékárnička je umístěna mimo dosah dětí v místnosti označené jako Kuchyň.
9. Veškeré poškození na majetku a vybavení mateřského a rodinného centra Mateřinka Brno ihned hlaste pracovníkovi.
10. Informace o údržbě mateřského a rodinného centra Mateřinka Brno a miniškolky a další případné informace najdete na informačních cedulích/nástěnkách v šatně.
11. V celém prostoru mateřského a rodinného centra Mateřinka Brno je Zakázáno kouřit, vykonávat činnosti Pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek či léků.
12. Klienti/návštěvnici mateřského a rodinného centra Mateřinka Brno jsou povinni dodržovat veškerá pravidla, ustanovení a provozní řády v celém objektu mateřského a rodinného centra Mateřinka Brno.

Centrum Mateřinka Brno si vyhrazuje právo kdykoliv tento vydaný provozní řád měnit a aktualizovat.

Děkujeme Vám, že dodržujete provozní řád mateřského a rodinného centra a Zdravé školky s montessori programem Mateřinka Brno.

V Brně, 1. září 2017

Mgr. Veronika Rylková
ředitelka Mateřinka Brno


II. Žádost

ZMĚNA V DOCHÁZCE/ZRUŠENÍ REZERVACE MÍSTA

  • ZMĚNA V DOCHÁZCE v případě, že se Vaše situace změní a potřebujete upravit docházku Vašeho dítěte v naší školce, je nutné minimálně JEDEN MĚSÍC PŘEDEM PŘED ZAHÁJENÍM ZMĚNĚNÉ DOCHÁZKY odeslat řádně vyplněnou Žádost o změnu v docházce dítěte. Př. Vaše dítě dochází do školky na 12 dní v měsíci celodenní program. Vy potřebujete, aby od ledna docházelo do školky na 8 dní v měsíci dopolední program. Nejpozději do konce listopadu odešlete řádně vyplněnou žádost. Žádost je třeba vyplnit při každé požadované změně. Nevztahuje se na pře-rezervování dní během měsíce. Změna v docházce Vašeho dítěte je platná, až po odsouhlasení změny ředitelkou centra a školky Mateřinky. Vyrozumění o vyjádření k Změně docházky obdržíte na Váš email do 10 pracovních dní od data podání žádosti. Důvodem zamítnutí žádosti může být obsazenost míst v MŠ nebo její pozdní podání.
  • ZRUŠENÍ REZERVACE MÍSTA - v případě, že potřebujete úplně zrušit rezervaci místa v Mateřince, je výpovědní lhůta 2 měsíce. Žádost je třeba zaslat minimálně 2 měsíce předem před požadovaný zrušením. Př. potřebuji zrušit místo od června. Dítě jde naposledy do Mateřinky v květnu. Žádost podávám nejpozději k poslednímu dni v březnu. Duben a květen běží výpovědní lhůta.