DS MATEŘINKA - zdravé jesle s montessori programem pro děti 1,5 - 3 r.

české prostředí obohacené o prvky ANJ, Vrchlického sad 4, Brno


Pomoz mi, abych to dokázal sám.

Smysluplné vzdělávání s láskou a porozuměním. Radost z objevování.

Mateřinka je respektující a láskyplné prostředí, kde jsou děti rády a naučí se mnoho užitečného. Rodinné prostředí naší školky je přátelské, podnětné, bezpečné, pozitivní a připravené. Děti vzdělávají trpěliví a zkušení průvodci, které práce s dětmi baví a je pro ně radostí.

Jsme první certifikovanou Zdravou mateřskou školkou a jeslemi s Montessori programem v České republice, pod záštitou Ministerstva školství a projektu Skutečně Zdravá škola. Jsme součástí mezinárodních projektů. Vzdělávání v našich jeslích (dětských skupinách)  naplňuje požadavky na péči a vzdělávání dětí dle zákona o Dětských skupinách. Zárověň však logicky koresponduje a propojuje se vzděláváním v našich školek, které naplňují požadavky a cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní věk. Rodiče mají příležitost, aby jejich děti pokračovali ve stejném duchu vzdělávání a přístupu i v rámci mateřské školy. 

Našim cílem je dětem nabídnout podnětné a připravené prostředí, které jim pomůže plně rozvinout jejich potenciál.


DS MATEŘINKA - zdravé jesle s montessori programem pro děti 1,5 - 3 r.

české prostředí obohacené o prvky ANJ


Děti mohou do skupiny - Mateřinka docházet na celý týden nebo jen ve vybrané dny, do půldenního programu 7:30 - 12:30, po hladkém zvládnutí docházky na dopoledne je možné prodloužit do celodenního programu 7:30 - 16:30.

V případě zájmu je možné ranní dílničky, před otevřením dětské skupiny, tzv. 7:00 - 7:30.

Prostředí a vzdělávání dětí v našich jeslích je vhodné i pro děti již od 1,5 let, které potřebují odlišný přístup než děti od 3 let. Díky takto věkové smíšené skupince kopírujeme reálný model společnosti. Děti se učí komunikovat a spolupracovat nejen se svými vrstevníky, ale také s mladšími a staršími dětmi.

Dbáme na osvojení hygienických návyků, péči sama o sebe a své okolí, základů stolování, odvykání z plen, samostatnosti, základům etikety (pozdrav, poděkování, atd.) a podporujeme celkový vývoj osobnosti dítěte, zejména hrubé a jemné motoriky, řeči a nabízíme dostatek podnětů k podpoře všestranného rozvoje dětí.

- denní kapacita: 8 dětí, vždy 2 průvodci ,,chůvy,, + dle potřeby se přidává třetí průvodce ,,chůva,,

Vzdělávací oblasti dle Montessori pedagogiky - skupina Mateřinka

 1. Praktický život
 2. Smyslová výchova
 3. Poznáváme svět okolo nás

Harmonogram dne v našich jesličkách

7:30 - 8:30 příchod dětí, volná hra, výtvarné tvoření, zpívánky, učení hrou, práce s Montessori pomůckami

8:45 - 9:00 ranní uvítání v kroužku, básnička

9:00 - 9:30 dopolední svačina, příprava svačinky vč. prostírání, úklidu a hygieny

9:30 - 10:00 dopolední výchovný blok dle dne (výtvarné tvoření, zpívánky, pohádky, učení hrou)

10:00 - 11:45 rozvoj motorických dovedností, pohybové hry, pozorování a zkoumání světa kolem nás

11:45 - 12:00 hygiena

12:00 - 12:30 oběd

12:30 - 13:00 příprava na spánek, odchod dětí domů po dopoledním bloku

13:00 - 14:30 odpolední spánek/ odpočinek, čtení pohádek

14:30 - 15:00 odpolední svačina,příprava svačinky vč. prostírání, úklidu a hygieny

15:00 - 16:00 odpolední výchovný blok (tanečky, cvičení, výtvarné tvoření), volná hra, práce s Montessori pomůckami, pobyt na zahradě dle ročního období

15:30 - 16:30 odchody dětí domů

Uvedené časy jsou přibližné a přizpůsobují se dle individuálních potřeb dětí

  Klidový režim během jídla

  Průvodce dětem nachystá vše potřebné pro jejich přípravu svačinky, děti si volně dochází pro prostírky a hrníčky/ či vlastní lahvičky.

  Poté si chodí do vyhrazeného prostoru pro suroviny na přípravu svačinky. Děti mají možnost, ochutnávky, kdy se přesvědčí, zda-li jim potraviny chutnají, pak si dle vlastní libosti vezmou, co jím chutná. Ovoce a zeleninu si děti sami krájí. Zkoušejí a nacvičují samostatné mazání pomazánek. Děti mají dostatek prostoru a času nejen na pochutnání si na svačině, ale i na její přípravu a úklid po ní. V jesličkách svačíme všichni společně. Stolování považujeme za rituál komunity.


  PRINCIPY MOTESSORI PEDAGOGIKY V PLÁNU VÝCHOVY A PÉČE NAŠICH SKUPIN MATEŘINKA 

  • DÍTĚ JE TVŮRCEM SEBE SAMA - každé dítě je zvídavé a rádo se učí a objevuje svět. Je samo schopné si instinkivně vybírat podněty z jeho blízkého okolí, které podorují jeho rozvoj. Pedagogovou úlohou je připravit pro dítě prostředí tak, aby v rámci svých možností a schopností mohlo samo objevovat svět. Dát mu čas, prostor, aby se mohlo rozvíjet intuitivně samo.
  • POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM - cílem je udělat vše proto, aby dítě mohlo svými vlastními silami a tempem získávat nové vědomosti a dovednosti.ze světa, jenž je jeho součástí. Neznamá to však, odstraňovat mu z cesty překážky či manipulovat jeho vývoj. Ale připravit bezpečné a podnětné prostředí, které podpoří jeho přirozený vývoj.
  • RUKA JE NÁSTROJEM DUCHA - kladen důraz na zapojení co nejvíce smyslů při aktivitách.        V činnostech by měla být vždy zapojena oblast fyzická i psychická. Naši pedagogové se snaží   a kladou důraz na celostní učení. Aby si děti vše prakticky vyzkoušely a učily se formou vlastního prožitku.
  • RESPEKTOVÁNÍ SENZITIVNÍCH OBDOBÍ DÍTĚTE - jsou to období přirozeného vývoje, kdy je dítě připravené osvojit si určité vědomosti a dovednosti.
  • SVOBODNÁ VOLBA PRÁCE - děti, rozhodují kdy a s jakými pomůckami budou pracovat. Tato svoboda má však vytýčené hranice, které dítěti ukazují bezpečné poznávání světa.

  Plán výchovy a péče se skládá z měsíčních témat, které na sebe harmonicky a logicky navazují a podporují všestranný rozvoj dětí. Rodiče na začátku měsíce obdrží na email přehledný plán, který je informuje o daném tématu, aktivitách a plánovaných akcích pro děti.

  PROJEKT CNOSTÍ V MATEŘINCE

  K zapojení ,, Projektu cností,, do našeho vzdělávacího programu nás vedlo přiblížit dětem svět kolem nás, ale hlavně ten uvnitř každého z nás. ,,Projektu ctností,, byl v roce 1991 založen v USA psychoterapeutkou Lindou Kaveli-Popov, jejím manželem dětským klinickým psychologem Danem Popovem, Ph.D. a jejím bratrem Johnem Kavelinem s úmyslem, aby se zneutralizovalo rostoucí násilí mezi mladými lidmi a rodinami. Projekt ctností nabízí posilující strategie, které inspirují k hledání ctností v každodenním životě a jejich cvičení.

  Jsme pevně přesvědčeni, že je dobré, aby se již v raném věku s dětmi o hodnotách a cnostech nejen mluvilo, ale i v praktickém životě je užívalo. Chceme podpořit děti ve vytvoření si správných morálních hodnot a pochopení především sebe sama prostřednictvím situací, které se dějí každodenně kolem nás a kterými utáříme své okolí. 

  • SAMOSTATNOST - už to zvládneme sami
  • SEBEDŮVĚRA - věřím v sebe
  • POSPOLITOST - co nás spojuje
  • ŠTĚDROST - odměnou je mi tvá radost
  • PODPORA - jsem ti nablízku
  • ČESTNOST - kudy vede tvoje cesta
  • PRACOVITOST - přilož ruku k dílu
  • JEDINEČNOST - každý je originál
  • ZVÍDAVOST - ptej se a zkoumej, mnoho se dozvíš
  • ODHODLÁNÍ - zkus to
  • SEBEKÁZEŇ - ukaž mi, jak nejlépe na to
  • SEBELÁSKA - mám se rád/a
  • SPOLUPRÁCE - podám ti ruku příteli
  • LIDSKOST - laskavé a otevřené srdce
  • DŮVĚRA - věřím ti
  • SPRAVEDLIVOST - nesuď, neznáš celý příběh
  • TRPĚLIVOST - uspěchem je vytrvat
  • OSOBITOST - jsem jaký jsem
  • NADŠENÍ - s chutí do toho, půl je hotovo
  • ODVAHA - odvážným štěstí přeje

  Průvodci na cestě poznání dětí v našich jeslích

  Kateřina Krajíčková
  Kateřina Krajíčková
  Monika Vaňková
  Monika Vaňková

  Aktuality v Mateřince

   


  Blog Mateřinky

  Další informace noví zájemci

  1. Kritéria přijetí dítěte do jesliček: 

  • minimální dosažený věk v den nástupu 1,5 roku věku
  • dítě zvládá krátké odloučení od rodičů
  • řádné očkování
  • přijímáme děti na plenách
  • absolvování osobní schůzky s prohlídkou v Mateřince
  • zájem o Montessori pedagogiku a Respektující přístup, souznění s filozofií Mateřinky
  • přednostní výhodu má dítě, jenž jeho sourozenec navštěvuje nebo navštěvoval Mateřinku

  2. Obsazenost ve školním roce 2021/2022 - PLNĚ OBSAZENO, NEPŘIJÍMÁME NOVÉ DĚTI. 

  3. Harmonogram přijímacího řízení:


  Další informace noví zájemci

  Zápisová vlna leden - květen

  • Příjem a sběr ON - LINE přihlášek: od ledna do dubna (online přihláška je zpřístupněna na začátku ledna 2022.)
  • Osobní schůzky - květen
  • Zaslání výsledků přijímacího řízení na Váš e-mail: konec května

  V případě přijetí:

  • VÁM NA EMAIL DORAZÍ TAKÉ BALÍČEK DOKUMENTŮ, KTERÉ JE PŘED NÁSTUPEM TŘEBA POTVRDIT (potvrzení od lékaře, monitorovací list, a další dokumenty, které požaduje EU)
  • V případě přijetí je třeba uhradit rezervační poplatek 2.000,- , aby byla rezervace místa platná. Informace k platbě obdržíte na váš email spolu s vyrozuměním o přijetí. Rezervační poplatek Vám bude odečten od adaptačního režimu či školkovného. V případě neuhrazení rezervačního poplatku včas bude místo automaticky postoupeno dalšímu zájemci. 
  • V případě včasného zrušení rezervace (zašlete na náš email: info@materinka-brno.cz požadavek na zrušení rezervace místa) pro školní rok září 2022/ červen 2023 do 30.6.2022 a prázdniny červenec + srpen 2022 do 31.5.2022 Vám bude rezervační poplatek vrácen. V případě pozdního zrušení rezervační poplatek propadá.

  Potřebujete další informace o našich jesličkách? 

  Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme a zodpovíme Vaše dotazy.

  info@materinka-brno.cz

  + 420 602 218 710

  ZÁJMOVÝ FORMULÁŘ PRO NOVÉ UCHAZEČE

  - slouží k navázání kontaktu rodičů s Mateřinkou před zahájením zápisové vlny.

  Kontakt DS Mateřinka - jesle

  - pro rodiče, dětí, jenž navštěvují jesličky:  + 420 739 398 605

  Adresa:
  přízemí, Vrchlického sad 1894/4, Brno 602 00

  Jak se k nám dostanete:

  • MHD - Tram 6, 1 - zastávka Antonínská / Tram 5, Bus 67 - zastávka Nám. 28. října
  • PARKOVÁNÍ U MATEŘINEK - v okolí Mateřinek se nachází modrá zóna s povoleným vjezdem návštěvníků a jejich parkování. Je možné využít 1 hodinu zdarma pro jeden automobil (SPZ) na den. Je třeba vždy zaregistrovat vaši SPZ na parkovacím automatu (nejbližší všem Mateřinkám se nachází naproti vchodu do parku Nám.28.října) nebo online na webových stránkách: https://www.parkovanivbrne.cz. Zde najdete další potřebné informace k parkování.

  Název projektu: DS Mateřinka

  Reg. číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014841

  Provoz zařízení dětské skupiny s kapacitou 8 míst od 1. 9. 2019 do 28. 2. 2022 pro rodiče malých dětí.