Dětská skupina Mateřinka - Vrchlického sad

děti 1,5 - 3 r.

Název projektu: DS Mateřinka

Reg. číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014841

Provoz zařízení dětské skupiny s kapacitou 8 míst od 1. 9. 2019 do 28. 2. 2022 pro rodiče malých dětí.

Pomoz mi, abych to dokázal sám.  

Smysluplné vzdělávání s láskou a porozuměním. Radost z objevování.

Mateřinka je respektující a láskyplné prostředí, kde jsou děti rády a naučí se mnoho užitečného. Rodinné prostředí naší školky je přátelské, podnětné, bezpečné, pozitivní a připravené. Děti vzdělávají trpěliví a zkušení pedagogové, které práce s dětmi baví a je pro ně radostí.

Jsme první certifikovanou Zdravou mateřskou školkou a jeslemi s Montessori programem v České republice, pod záštitou Ministerstva školství a Státního zdravotního ústavu, projektu Skutečně Zdravé školy. Jsme součástí mezinárodních projektů. Vzdělávání v našich jeslích (dětských skupinách)  naplňuje požadavky na péči a vzdělávání dětí dle zákona o Dětských skupinách. Zárověň však logicky koresponduje a propojuje se vzděláváním v naší školce, která naplňuje požadavky a cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní věk. Rodiče mají příležitost, aby jejich děti pokračovali ve stejném duchu vzdělávání a přístupu i v rámci mateřské školy. 

Našim cílem je dětem nabídnout podnětné a připravené prostředí, které jim pomůže plně rozvinout jejich potenciál.

Vzdělávání dětí v našich dětských skupinách vychází z programu naší MŠ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÁ ŠKOLKA (ŠVP) naší školičky vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je směrodatný pro vzdělávání předškolních dětí v České republice. Ve vzdělávání dětí používáme principy Montessori pedagogiky, které podporují filosofii naší školky. Dále čerpá z projektu Lesních školek, Zážitkové pedagogiky, Projektové výuky, Respektuj a buď respektován a Škola podporující zdraví. Pedagogové vzdělávají děti v českém jazyce s rozšířením o fráze a komunikaci z běžného života v anglickém jazyce. S dětmi, mluvící jiným jazykem, komunikujeme v angličtině nebo dle možností v jejich rodném jazyce. 


DĚTSKÁ SKUPINA MATEŘINKA - Vrchlického sad 4, Brno

Děti mohou do skupiny - Mateřinka docházet na celý týden nebo jen ve vybrané dny, do půldenního programu 7:30 - 12:30 (po hladkém zvládnutí docházky na dopoledne je možné prodloužit do celodenního programu (7:30 - 17:00).

Prostředí a vzdělávání dětí v naší školičce je vhodné i pro děti již od 1,5 let, které potřebují odlišný přístup než děti od 3 let. Díky takto věkové smíšené skupince kopírujeme reálný model společnosti. Děti se učí komunikovat a spolupracovat nejen se svými vrstevníky, ale také s mladšími a staršími dětmi.

Dbáme na osvojení hygienických návyků, péči sama o sebe a své okolí, základů stolování, odvykání z plen, samostatnosti, základům etikety (pozdrav, poděkování, atd.) a podporujeme celkový vývoj osobnosti dítěte, zejména hrubé a jemné motoriky, řeči a nabízíme dostatek podnětů k podpoře všestranného rozvoje dětí.

- maximální kapacita: 8 dětí, vždy 2 pedagogové + dle potřeby asistent pedagoga

Vzdělávací oblasti dle Montessori pedagogiky - skupina Mateřinka

 1. Praktický život
 2. Smyslová výchova
 3. Poznáváme svět okolo nás

PRINCIPY MOTESSORI PEDAGOGIKY V PLÁNU VÝCHOVY A PÉČE NAŠICH SKUPIN MATEŘINKA 

 • DÍTĚ JE TVŮRCEM SEBE SAMA - každé dítě je zvídavé a rádo se učí a objevuje svět. Je samo schopné si instinkivně vybírat podněty z jeho blízkého okolí, které podorují jeho rozvoj. Pedagogovou úlohou je připravit pro dítě prostředí tak, aby v rámci svých možností a schopností mohlo samo objevovat svět. Dát mu čas, prostor, aby se mohlo rozvíjet intuitivně samo.
 • POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM - cílem je udělat vše proto, aby dítě mohlo svými vlastními silami a tempem získávat nové vědomosti a dovednosti.ze světa, jenž je jeho součástí. Neznamá to však, odstraňovat mu z cesty překážky či manipulovat jeho vývoj. Ale připravit bezpečné a podnětné prostředí, které podpoří jeho přirozený vývoj.
 • RUKA JE NÁSTROJEM DUCHA - kladen důraz na zapojení co nejvíce smyslů při aktivitách.        V činnostech by měla být vždy zapojena oblast fyzická i psychická. Naši pedagogové se snaží   a kladou důraz na celostní učení. Aby si děti vše prakticky vyzkoušely a učily se formou vlastního prožitku.
 • RESPEKTOVÁNÍ SENZITIVNÍCH OBDOBÍ DÍTĚTE - jsou to období přirozeného vývoje, kdy je dítě připravené osvojit si určité vědomosti a dovednosti.
 • SVOBODNÁ VOLBA PRÁCE - děti, rozhodují kdy a s jakými pomůckami budou pracovat. Tato svoboda má však vytýčené hranice, které dítěti ukazují bezpečné poznávání světa.

Plán výchovy a péče se skládá z měsíčních témat dělených do týdenních bloků, které na sebe harmonicky a logicky navazují a podporují všestranný rozvoj dětí. Rodiče na začátku měsíce obdrží na email přehledný plán naší školičky, který je informuje o daném tématu učiva a cíli vzdělávání, aktivitách a plánovaných akcích pro děti.

PROJEKT CNOSTÍ V NAŠÍ MATEŘINCE

K zapojení ,, Projektu cností,, do našeho vzdělávacího programu nás vedlo přiblížit dětem svět kolem nás, ale hlavně ten uvnitř každého z nás. ,,Projektu ctností,, byl v roce 1991 založen v USA psychoterapeutkou Lindou Kaveli-Popov, jejím manželem dětským klinickým psychologem Danem Popovem, Ph.D. a jejím bratrem Johnem Kavelinem s úmyslem, aby se zneutralizovalo rostoucí násilí mezi mladými lidmi a rodinami. Projekt ctností nabízí posilující strategie, které inspirují k hledání ctností v každodenním životě a jejich cvičení.

Jsme pevně přesvědčeni, že je dobré, aby se již v raném věku s dětmi o hodnotách a cnostech nejen mluvilo, ale i v praktickém životě je užívalo. Chceme podpořit děti ve vytvoření si správných morálních hodnot a pochopení především sebe sama prostřednictvím situací, které se dějí každodenně kolem nás a kterými utáříme své okolí. 

 • SAMOSTATNOST - už to zvládneme sami
 • SEBEDŮVĚRA - věřím v sebe
 • POSPOLITOST - co nás spojuje
 • ŠTĚDROST - odměnou je mi tvá radost
 • PODPORA - jsem ti nablízku
 • ČESTNOST - kudy vede tvoje cesta
 • PRACOVITOST - přilož ruku k dílu
 • JEDINEČNOST - každý je originál
 • ZVÍDAVOST - ptej se a zkoumej, mnoho se dozvíš
 • ODHODLÁNÍ - zkus to
 • SEBEKÁZEŇ - ukaž mi, jak nejlépe na to
 • SEBELÁSKA - mám se rád/a
 • SPOLUPRÁCE - podám ti ruku příteli
 • LIDSKOST - laskavé a otevřené srdce
 • DŮVĚRA - věřím ti
 • SPRAVEDLIVOST - nesuď, neznáš celý příběh
 • TRPĚLIVOST - uspěchem je vytrvat
 • OSOBITOST - jsem jaký jsem
 • NADŠENÍ - s chutí do toho, půl je hotovo
 • ODVAHA - odvážným štěstí přeje

Nahlédněte do dění v naší školce a jesličkách, seznamte se více s Životem v Mateřince.....chci vědět více


PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE - NÁHRADNÍK - DO  DĚTSKÉ SKUPINY - JESLE - MATEŘINKA, (VRCHLICKÉHO SAD 4, BRNO), NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

KAPACITA JESLÍ JE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 NAPLNĚNA. Nové děti nepřijímáme.

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

 • sběr přihlášek + přihlášky náhradníci a prohlídky (dle datumu odeslání přihlášky si Vás budeme zvát k osobní schůzce spojené s prohlídkou školky na Jeřábkové. Probíhají v dopoledním termínu a účastní se ji rodiče spolu s dítětem.
 • zašleme na Váš e-mail vyrozumění o výsledcích přijímacího řízení
 • V případě přijetí je třeba uhradit rezervační poplatek 2.000,-, aby byla rezervace místa platná. Informace k platbě obdržíte na vaš email spolu s vyrozuměním o přijetí. Rezervační poplatek Vám bude odečten od adaptačního režimu či školkovného. V případě neuhrazení rezervačního poplatku včas bude místo automaticky postoupeno dalšímu zájemci. V případě včasného zrušení rezervace do 3 týdnů před dnem nástupu Vám bude rezervační poplatek vrácen. V případě pozdního zrušení rezervační poplatek propadá.

Kritéria pro přijetí dítěte:

 • minimální dosažený věk k 1. 9. 2018 1,5 roku věku
 • dítě zvládá krátké odloučení od rodičů
 • řádné očkování
 • přijímám děti na plenách
 • absolvování osobní schůzky s prohlídkou ve školce
 • zájem o Montessori pedagogiku a Respektující přístup, souznění s filozofií Mateřinky
 • dítě má sourozence, jenž navštěvuje nebo navštěvoval Mateřinku

Vyplňte všechny potřebné údaje a my Vás budeme kontaktovat. Domluvíme se na termínu prohlídky jesliček.

Přihláška je nezávazná rezervace místa. 

Název projektu: DS Mateřinka

Reg. Číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006748

Anotace projektu:
Adresa provozu: Vrchlického sad 4, 602 00 Brno (1NP)
Kapacita zařízení: 8 míst
Harmonogram projektu:
a) vybudování zařízení péče o dítě: 1.2.2017 - 31.8.2017
b) provoz: 1.9.2017 - 31.8.2019
Typ zařízení: pro veřejnost dle zákona o dětských skupinách.