ZMŠ MATEŘINKA - zdravá mateřská škola s montessori programem

české prostředí s prvky ANJ, mateřská škola pro děti 3 - 6 r. 
Vrchlického sad 4,  Brno


ZÁJMOVÝ FORMULÁŘ PRO ,,DOMŠKOLKÁČE,, NA KONCI TÉTO STRÁNKY :)


Pomoz mi, abych to dokázalo sámo.  Max je očividně šťastné dítě ve šťastné školce.


Smysluplné vzdělávání s láskou a porozuměním. Radost z objevování.

Mateřinka, zdravá mateřská škola s montessori programem zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, vzbuzuje u děti zvídavost a maximálně podporuje rozvoj vlastního potenciálu, sebedůvěry a chuti poznávat. Svým pečlivě připraveným prostředím s širokou nabídkou materiálů vybízí k vlastnímu učení, samostatné činnosti a koncentraci při objevování světa. 

Mateřinka je respektující a láskyplné prostředí, kde jsou děti spokojené a naučí se mnoho užitečného. Rodinné prostředí naší školky je přátelské, podnětné, bezpečné a vstřícné. Děti vzdělávají trpěliví a zkušení průvodci, které práce s dětmi naplňuje, baví a je pro ně radostí. Prostředí školky je české s rozšířenou výukou anglického jazyka.

Jsme první certifikovanou Zdravou mateřskou školkou s montessori programem v České republice, pod záštitou Ministerstva školství a Státního zdravotního ústavu. První mateřskou školou v České republice na stříbrné pozici Skutečně zdravých škol a reprezentatem dobré praxe v zahraničí (projekt EPESS Vzdělávání v naší školce naplňuje požadavky a cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní věk. Děti jsou plně připraveny na vstup do základního vzdělávání.

Našim cílem je dětem nabídnout podnětné a připravené prostředí, které jim pomůže plně rozvinout jejich potenciál.


REFERENCE 

aneb rodiče sdílí své zkušenosti s Mateřinkou

Sandra R.

Max je očividně šťastné dítě ve šťastné školce."

Marek K.

„Fantasticky pristup, moc dekujeme! ;).“

Marine T.

„I really would advice this kindergarten!!! We are very happy with it. My son is attending it, and I feel every day he is learning something new, he is very excited about going there and like teachers very much! Each day is different from any other day, and full of activities and new learnings. Very individual and creative approach! Thank you to the teachers who are spending time with our children not just like their job, but with excitement and with heart!“

Nikola K.

„Mateřinka pro nás byla od začátku nejlepší volbou, nejen diky referencím mých známých, ale také pro osobitý a laskavý individuální přístup k dětem. Je úžasná také v tom, jak přistupuje k nám rodičům. ❤️ Diky.“


MATEŘINKA JE SPRÁVNÝ KROK VAŠICH DĚTÍ ZA POZNÁNÍM A PŘÍPRAVOU PRO ŽIVOT 

NAŠE OCENĚNÍ, ÚSPĚCHY A SPOLUPRÁCE

Jsme tu pro Vás a Vaše děti a chceme být pro vás tou nejlepší podporou.

Jsme první Skutečně zdravá mateřská škola s montessori programem v České republice. Splňujeme kritéria Stříbrného ocenění.


KONCEPT VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V NAŠÍ ŠKOLCE

Děti si budují sebevědomí skrze reálný prožitek a radosti ze samotné činnosti. 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÁ ŠKOLKA (ŠVP) 

  naší školky vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je směrodatný pro vzdělávání předškolních dětí v České republice. Ve vzdělávání dětí používáme principy montessori pedagogiky, čerpá z projektu Lesních školek, Zážitkové pedagogiky, Projektové výuky, Respektuj a buď respektován a Školy podporující zdraví. Pedagogové vzdělávají děti v českém a anglickém jazyce.
  Děti navazují na získané předchozí vědomosti a dovednosti a rozšiřují je o znalosti ze vzdělávacích oblastí dle RVP a projektu Škola podporující zdraví:
 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika ( Jazyk a řeč; Poznávací schopnosti a fukce, představivost a fantazie, myšlenkové operace; Sebepojetí, city a vůle)
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

Vzdělávací oblasti dle Montessori pedagogiky, kde děti získávají potřebné podněty:

 • Praktický život
 • Smyslová výchova
 • Poznávej svět okolo sebe - Kosmická výchova
 • Jazyk a Matematika

PRINCIPY MOTESSORI PEDAGOGIKY V ŠVP NAŠÍ ŠKOLKY

 • DÍTĚ JE TVŮRCEM SEBE SAMA - každé dítě je přirozeně zvídavé, rádo se učí a objevuje svět. Dokáže si samo instinktivně vybírat podněty pro rozvoj ze svého okolí. Úlohou pedagoga je připravit bezpečné a připravené prostředí tak, aby v rámci svých možností mohlo dítě toto objevování samo intuitivně započít a realizovat.
 • POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM - schopnost postarat se o sebe v rámci svého maxima, zdolávat každý den malé překážky, posouvat se dál a posilovat tím své sebevědomí i sebehodnotu. Objevovat své možnosti, posilovat odolnost a osobnostně růst.
 • RUKA JE NÁSTROJEM DUCHA - v činnostech by měla být vždy zapojena oblast fyzická i psychická. Naši pedagogové kladou důraz na celostní učení - děti si mohou vše prakticky vyzkoušet a učit se formou vlastního prožitku skrze všechny své smysly.
 • RESPEKTOVÁNÍ SENZITIVNÍCH OBDOBÍ DÍTĚTE - jsou to období přirozeného vývoje, kdy je dítě připravené osvojit si určité vědomosti a dovednosti.
 • SVOBODNÁ VOLBA PRÁCE - děti rozhodují, kdy a s jakými pomůckami budou pracovat. Tato svoboda má však dané hranice, které dítěti ukazují bezpečné poznávání světa.
 • PARTNERSKÝ PŘÍSTUP - vzájemný respekt a úcta. Motivujeme, podporujeme, nabízíme, nikdy nenutíme, nerozkazujeme. Společně vytváříme dohody pomocí nichž se všichni cítíme příjemně. Rodiče jsou plnohodnotnou a vítanou součástí školky.
 • PEDAGOG JE TRPĚLIVÝM A VLÍDNÝM PRŮVODCEM NA CESTĚ POZNÁNÍ - připravuje inspirativní prostředí pro přirozený rozvoj dětské osobnosti dle vývojových období. Ke každému dítěti přistupuje individuálně s respektem a empaticky naslouchá jeho potřebám. Má kvalitní vzdělání, zkušenosti a chuť se nadále rozvíjet.

Rodiče mají možnost kdykoliv nahlédnout do našeho tříletého vzdělávacího plánu. Popřípadě si domluvit schůzku s ředitelkou školky, která rodičům ráda poskytne odborný výklad a zodpoví jejich otázky. 

PROJEKT CTNOSTÍ V NAŠÍ ŠKOLCE

K zapojení ,, Projektu ctností,, do našeho vzdělávacího programu nás vedla touha přiblížit dětem svět kolem nás, ale hlavně ten uvnitř každého z nás. ,,Projekt ctností,, byl v roce 1991 založen v USA psychoterapeutkou Lindou Kaveli-Popov, jejím manželem dětským klinickým psychologem Danem Popovem, Ph.D. a jejím bratrem Johnem Kavelinem s úmyslem, aby se zneutralizovalo rostoucí násilí mezi mladými lidmi a rodinami. Projekt ctností nabízí posilující strategie, které inspirují k hledání ctností v každodenním životě a jejich cvičení.

.Chceme podpořit děti ve vytvoření si správných morálních hodnot a pochopení především sebe sama prostřednictvím situací, které se dějí každodenně kolem nás a kterými utváříme své okolí. Ctnossti, o kterých s dětmi promlouváme -

 • SAMOSTATNOST - už to zvládneme sami
 • SEBEDŮVĚRA - věřím v sebe
 • POSPOLITOST - co nás spojuje
 • PODPORA - jsem ti nablízku
 • PRACOVITOST - přilož ruku k dílu
 • ZVÍDAVOST - ptej se a zkoumej, mnoho se dozvíš
 • ODHODLÁNÍ - zkus to
 • SEBELÁSKA - mám se rád/a
 • DŮVĚRA - věřím ti
 • TRPĚLIVOST - úspěchem je vytrvat
 • a další


HARMONOGRAM DNE V NAŠÍ ŠKOLCE


DOPOLEDNÍ PRACOVNÍ ČÁST
 • 07:30 - 08:30 individuální příchod dětí, volná práce dětí
 • 08:30 - 12:00  dopolední pracovní část

- práce dětí s Montessori materiálem a pomůckami

- společné sdílení - komunitní kruh

- hudební, logopedické, výtvarné aktivity

- pohybová cvičení

- sociální interakce, konverzace

- příprava svačinky vč. prostírání, úklidu a hygieny

- pobyt venku, rozvoj motorických dovedností, pohybové hry, pozorování a zkoumání světa kolem nás, výlety a návštěvy vzdělávacích akcí

 • 12:00 - 12:45 oběd vč. servírování, úklidu a hygieny
 • 12:30 - 13:00 odchod dětí po obědě, příprava na relaxaci
 • 13:00 - 13:30 čtení, poslech pohádek, relaxační půlhodinka pro všechny děti
 • 13:00 - 14:00 odpočinek, spánek v případě potřeby dětí maximálně do 14:30 hodin
ODPOLEDNÍ PRACOVNÍ ČÁST
 • 13:30 - 14:30 předškolní příprava, práce s Klokanovým kufrem, individuální práce dětí
 • 14:30 - 16:50 odpolední pracovní aktivity

- odpolední svačina vč. přípravy, úklidu a hygieny

- odpolední aktivity, práce s Montessori pomůckami a materiálem, volná hra, hudební a výtvarné činnosti

- odpolední zájmové kroužky

- pobyt venku, nácvik motorických dovedností, přírodovědné/ekologické aktivity na zahradě

 • 16:50 odchod dětí
 • 17:00 končí den ve školce

KLIDOVÝ REŽIM BĚHEM JÍDLA

Průvodce dětem nachystá vše potřebné pro přípravu svačinky, děti si volně dochází pro prostírky a vlastní hrníčky. Následně mají děti možnost ochutnávky a zjištění, zda jim nabízené potraviny chutnají. Pokud ano děti si dle vlastní libosti vezmou, co jim chutná. Ovoce a zeleninu si děti krájí samy, zkouší si samy namazat pečivo máslem či pomazánkou. Svačina probíhá v klidu, bez jakékoli časové tísně.   

Více o našem zdravém stravování ve školce >>>PRŮVODCI NA CESTĚ POZNANÍ DĚTÍ V NAŠÍ ŠKOLCE 

Všichni naši průvodci v Mateřinkách mají odpovídající vzdělání v oblasti v předškolního vzdělávání a Montessori pedagogiky.

Bc. Nikola Hrdinová

průvodce, koordinátor oddělení a učitelka v ZMŠ Mateřinka

Kamila Mlýnková

anglicky mluvící průvodce a učitelka  ZMŠ Mateřinka 


ZMŠ Mateřinka se zapojila do projektu OP JAK


PŘIJĎTE ZA NÁMI

prohlídka naší školky v obrazech


ZÁJMOVÝ FORMULÁŘ PRO NOVÉ UCHAZEČE

Nové děti pro nový školní rok nepřijímáme. Kapacity plně obsazeny. Formulář je možné vyplnit jako zájemce o případné uvolněné místo.

Zájmový formulář ,,DOMŠKOLKÁČI,,

- pořadník pro zájemce o plnění povinné předškolní docházky individuálním vzděláváním v mateřské škole Mateřinka. Na základě formuláře Vás budeme kontaktovat, abychom si domluvili vstupní online pohovor, na kterém se dozvíte další informace a zde zodpovíme i vaše dotazy.

Důležité informace pro rodiče

KAM ZA NÁMI

KONTAKT ZDRAVÁ MŠ S MONTESSORI PROGRAMEM MATEŘINKA

Zdravá mateřská škola s montessori programem Mateřinka z.s.

Vrchlického sad 1894/4, 602 00 Brno

1. patro

Přímý kontakt do MŠ

+ 420 732 255 373

Kontakt: Mgr. Veronika Rylková - ředitelka Mateřinka Brno
+ 420 731 705 364
Kontakt: Michaela Kučerová - asistentka Mateřinka Brno
+ 420 602 218 710

info@materinka-brno.cz