ZMŠ MATEŘINKA - zdravá mateřská škola s montessori programem

české prostředí s prvky ANJ, mateřská škola pro děti 3 - 6 r. 
Vrchlického sad 4,  Brno


ZÁJMOVÝ FORMULÁŘ PRO ,,DOMŠKOLKÁČE,, NA KONCI TÉTO STRÁNKY :)


Pomoz mi, abych to dokázalo sámo.  Max je očividně šťastné dítě ve šťastné školce.


Smysluplné vzdělávání s láskou a porozuměním. Radost z objevování.

Mateřinka, naše zdravá mateřská škola s montessori programem zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, vzbuzuje u děti zvídavost a maximálně podporuje rozvoj vlastního potenciálu, sebedůvěry a chuti poznávat. Svým pečlivě připraveným prostředím s širokou nabídkou materiálů vybízí k vlastnímu učení, samostané činnosti a koncentraci při objevování světa. 

Rodinné prostředí naší školky je přátelské, podnětné, bezpečné, pozitivní a připravenéMalá heterogenní skupina dětí smíšeného věku umožňuje dětem tu nejmožnější maximální míru získávání sociálních dovedností, respektu k sobě a ostatním, úcty, sebevyjádření, které jsou základem pro celý život.

Děti vzdělávají trpěliví a zkušení pedagogové, které práce s dětmi baví a je pro ně radostí. Prostředí školky je české s rozšířenou výukou anglického jazyka.

Jsme první certifikovanou Zdravou mateřskou školkou s montessori programem v České republice, pod záštitou Ministerstva školství a Státního zdravotního ústavu. První mateřskou školou v České republice na stříbrné pozici Skutečně zdravých škol a reprezentatem dobré praxe v zahraničí (projekt EPESS Vzdělávání v naší školce naplňuje požadavky a cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní věk. Děti jsou plně připraveny na vstup do základního vzdělávání.

Našim cílem je dětem nabídnout podnětné a připravené prostředí, které jim pomůže plně rozvinout jejich potenciál.


REFERENCE 

aneb rodiče sdílí své zkušenosti s Mateřinkou

Sandra R.

Max je očividně šťastné dítě ve šťastné školce."

Marek K.

„Fantasticky pristup, moc dekujeme! ;).“

Marine T.

„I really would advice this kindergarten!!! We are very happy with it. My son is attending it, and I feel every day he is learning something new, he is very excited about going there and like teachers very much! Each day is different from any other day, and full of activities and new learnings. Very individual and creative approach! Thank you to the teachers who are spending time with our children not just like their job, but with excitement and with heart!“

Nikola K.

„Mateřinka pro nás byla od začátku nejlepší volbou, nejen diky referencím mých známých, ale také pro osobitý a laskavý individuální přístup k dětem. Je úžasná také v tom, jak přistupuje k nám rodičům. ❤️ Diky.“


MATEŘINKA JE SPRÁVNÝ KROK VAŠICH DĚTÍ ZA POZNÁNÍM A PŘÍPRAVOU PRO ŽIVOT 

NAŠE OCENĚNÍ, ÚSPĚCHY A SPOLUPRÁCE

Jsme tu pro Vás a Vaše děti a chceme být pro vás tou nejlepší podporou.

Jsme první Skutečně zdravá mateřská škola s montessori programem v České republice s významnými mezinárodními spoluprácemi. Splňujeme kritéria Stříbrného ocenění.


KONCEPT VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V NAŠÍ ŠKOLCE

Děti si budují sebevědomí skrze reálný prožitek a radosti ze samotné činnosti. 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÁ ŠKOLKA (ŠVP) 

  naší školky vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je směrodatný pro vzdělávání předškolních dětí v České republice. Ve vzdělávání dětí používáme principy Montessori pedagogiky, které korespondují filosofii naší školky. Dále čerpá z projektu Lesních školek, Zážitkové pedagogiky, Projektové výuky, Respektuj a buď respektován a Škola podporující zdraví. Pedagogové vzdělávají děti v českém a anglickém jazyce - biligvní prostředí.
  Děti navazují na získané předchozí vědomosti a dovednosti a rozšiřují je o znalosti ze vzdělávacích oblastí dle RVP a projektu Škola podporující zdraví:
 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika ( Jazyk a řeč; Poznávací schopnosti a fukce, představivost a fantazie, myšlenkové operace; Sebepojetí, city a vůle)
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

Vzdělávací oblasti dle Montessori pedagogiky, kde děti získávají potřebné podněty:

 • Praktický život
 • Smyslová výchova
 • Poznávej svět okolo sebe - Kosmická výchova
 • Jazyk a Matematika

PRINCIPY MOTESSORI PEDAGOGIKY V ŠVP NAŠÍ ŠKOLKY

 • DÍTĚ JE TVŮRCEM SEBE SAMA - každé dítě je zvídavé a rádo se učí a objevuje svět. Je samo schopné si instinkivně vybírat podněty z jeho blízkého okolí, které podorují jeho rozvoj. Úlohou průvodce je připravit pro dítě prostředí tak, aby v rámci svých možností a schopností mohlo samo objevovat svět. Dát mu čas, prostor, aby se mohlo rozvíjet intuitivně samo.
 • POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM - cílem je udělat vše proto, aby dítě mohlo co nejvíce samostatně, svými vlastními silami a tempem získávat nové vědomosti a dovednosti. Neznamá to však, odstraňovat mu z cesty překážky či manipulovat jeho vývoj. Ale připravit bezpečné a podnětné prostředí, které podpoří jeho přirozený vývoj, nezávislost a motivuje ho pro další cestu poznání.
 • RUKA JE NÁSTROJEM DUCHA - klademe důraz na zapojení co nejvíce smyslů při aktivitách. V činnostech by měla být vždy zapojena oblast fyzická i psychická. Naši průvodci se snaží a kladou důraz na celostní učení. Aby si děti vše prakticky vyzkoušely a učily se formou vlastního prožitku.
 • RESPEKTOVÁNÍ SENZITIVNÍCH OBDOBÍ DÍTĚTE - jsou to období přirozeného vývoje, kdy je dítě připravené osvojit si určité vědomosti a dovednosti.
 • SVOBODNÁ VOLBA PRÁCE - děti, rozhodují kdy a s jakými pomůckami budou pracovat. Tato svoboda má však vytýčené hranice, které dítěti ukazují bezpečné poznávání světa.
 • PARTNERSKÝ PŘÍSTUP - neboli vzájemný respekt a úcta. Chováme se, děláme to, jak chceme, aby se k nám druzí chovali. Motivujeme, podporujeme, nabízíme, nikdy nenutíme, nerozkazujeme. Společně vytváříme dohody pomocí nichž se všichni cítíme příjemně. Rodiče jsou plnohodnotnou a vítanou součástí školky.
 • PEDAGOG JE TRPĚLIVÝM A VLÍDNÝM PRŮVODCEM NA CESTĚ POZNÁNÍ - připravuje inspirativní prostředí pro přirozený rozvoj dětské osobnosti dle vývojových období. Ke každému dítěti přistupuje individuálně s respektem a ematicky naslouchá jeho potřebám. Vytváří bezpečí a řád, jenž dětem dodává oporu a možnost být takový jaký je. Otevřeně komunikuje, důvěřuje a a je důvěryhodný. Má kvalitní vzdělání, zkušenosti a chuť se nadále rozvíjet.


Rodiče na začátku měsíce obdrží na email přehledný plán naší školičky, který je informuje o daném tématu učiva a cíli vzdělávání, aktivitách a plánovaných akcích pro děti.

Rodiče mají možnost kdykoliv nahlédnout do našeho tříletého vzdělávacího plánu. Popřípadě si domluvit schůzku s ředitelkou školky, která rodičům ráda poskytne odborný výklad a zodpoví jejich otázky. 

PROJEKT CTNOSTÍ V NAŠÍ ŠKOLCE

K zapojení ,, Projektu ctností,, do našeho vzdělávacího programu nás vedlo přiblížit dětem svět kolem nás, ale hlavně ten uvnitř každého z nás. ,,Projektu ctností,, byl v roce 1991 založen v USA psychoterapeutkou Lindou Kaveli-Popov, jejím manželem dětským klinickým psychologem Danem Popovem, Ph.D. a jejím bratrem Johnem Kavelinem s úmyslem, aby se zneutralizovalo rostoucí násilí mezi mladými lidmi a rodinami. Projekt ctností nabízí posilující strategie, které inspirují k hledání ctností v každodenním životě a jejich cvičení.

Jsme pevně přesvědčeni, že je dobré, aby se již v raném věku s dětmi o hodnotách a ctnostech nejen mluvilo, ale i v praktickém životě je užívalo. Chceme podpořit děti ve vytvoření si správných morálních hodnot a pochopení především sebe sama prostřednictvím situací, které se dějí každodenně kolem nás a kterými utáříme své okolí. 

 • SAMOSTATNOST - už to zvládneme sami
 • SEBEDŮVĚRA - věřím v sebe
 • POSPOLITOST - co nás spojuje
 • ŠTĚDROST - odměnou je mi tvá radost
 • PODPORA - jsem ti nablízku
 • ČESTNOST - kudy vede tvoje cesta
 • PRACOVITOST - přilož ruku k dílu
 • JEDINEČNOST - každý je originál
 • ZVÍDAVOST - ptej se a zkoumej, mnoho se dozvíš
 • ODHODLÁNÍ - zkus to
 • SEBEKÁZEŇ - ukaž mi, jak nejlépe na to
 • SEBELÁSKA - mám se rád/a
 • SPOLUPRÁCE - podám ti ruku příteli
 • LIDSKOST - laskavé a otevřené srdce
 • DŮVĚRA - věřím ti
 • SPRAVEDLIVOST - nesuď, neznáš celý příběh
 • TRPĚLIVOST - uspěchem je vytrvat
 • OSOBITOST - jsem jaký jsem
 • NADŠENÍ - s chutí do toho, půl je hotovo
 • ODVAHA - odvážným štěstí přeje


HARMONOGRAM DNE V NAŠÍ ŠKOLCE


DOPOLEDNÍ PRACOVNÍ ČÁST
 • 08:00 - 08:30 individuální příchod dětí, volná práce dětí
 • 08:30 - 12:00  dopolední pracovní část

- práce dětí s Montessori materiálem a pomůckami

- společné sdílení - komunitní kruh

- hudební, logopedické, výtvarné aktivity

- pohybová cvičení

- sociální interakce, konverzace

- příprava svačinky vč. prostírání, úklidu a hygieny

- pobyt venku, rozvoj motorických dovedností, pohybové hry, pozorování a zkoumání světa kolem nás, výlety a návštěvy vzdělávacích akcí

 • 12:00 - 12:45 oběd vč. servírování, úklidu a hygieny
 • 12:30 - 13:00 odchod dětí po obědě, příprava na relaxaci
 • 13:00 - 13:30 čtení, poslech pohádek, relaxační půlhodinka pro všechny děti
 • 13:00 - 14:00 odpočinek, spánek v případě potřeby dětí maximálně do 14:30 hodin
ODPOLEDNÍ PRACOVNÍ ČÁST
 • 13:30 - 14:30 předškolní příprava, práce s Klokanovým kufrem, individuální práce dětí
 • 14:30 - 16:50 odpolední pracovní aktivity

- odpolední svačina vč. přípravy, úklidu a hygieny

- odpolední aktivity, práce s Montessori pomůckami a materiálem, volná hra, hudební a výtvarné činnosti

- Logopedická terapie

- odpolední zájmové kroužky

- pobyt venku, nácvik motorických dovedností, přírodovědné/ekologické aktivity na zahradě

 • 16:50 odchod dětí
 • 17:00 končí den ve školce

KLIDOVÝ REŽIM BĚHEM JÍDLA

Pedagog dětem nachystá vše potřebné pro jejích přípravu svačinky, děti si volně dochází pro prostírky, které si vlastnoručně vyrobily a hrníčky s vlastním jménem.

Poté si chodí do vyhrazeného prostoru pro suroviny na přípravu svačinky. Děti mají možnost, ochutnávky, kdy se přesvědčí, zda-li jim potraviny chutnají, pak si dle vlastní libosti vezmou, co jím chutná. Ovoce a zeleninu si děti sami krájí. V období svačinek/oběda děti dodržují klidový režim. Tzn. přesný čas svačinky není určen, děti chodí, jakmile mají chuť jíst. Po celou dobu pedagogové nabízí ostatním dětem, kteří v danou chvilku nesvačí klidovou aktivitu v prostoru mimo jídelní část.

Více o našem zdravém stravování ve školce >>>PRŮVODCI NA CESTĚ POZNANÍ DĚTÍ V NAŠÍ ŠKOLCE 

Všichni naši průvodci v Mateřinkách mají odpovídající vzdělání v oblasti v předškolního vzdělávání a Montessori pedagogiky.

Bc. Nikola Hrdinová

průvodce a učitelka v ZMŠ Mateřinka

Veronika Maierová

průvodce, koordinátor oddělení a učitelka ZMŠ Mateřinka


Bc. Lucie Žižková

zástupkyně ředitelky pro vzdělávání a školní asistent ZMŠ Mateřinka 


ZMŠ Mateřinka se zapojila do:


PŘIJĎTE ZA NÁMI

prohlídka naší školky v obrazech


Obsazenost ve školním roce 2022/2023 - PLNĚ OBSAZENO, NEPŘIJÍMÁME NOVÉ DĚTI.

ZÁPISOVOU VLNU NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 informace zde...

ZÁJMOVÝ FORMULÁŘ PRO NOVÉ UCHAZEČE

- slouží k vyjádření zájmu o místo a navázání kontaktu rodičů s Mateřinkou před zahájením zápisové vlny.

Zájmový formulář ,,DOMŠKOLKÁČI,,

- pořadník pro zájemce o plnění povinné předškolní docházky individuálním vzděláváním v mateřské škole Mateřinka. Na základě formuláře Vás budeme kontaktovat, abychom si domluvili vstupní online pohovor, na kterém se dozvíte další informace a zde zodpovíme i vaše dotazy.

Důležité informace pro rodiče

KAM ZA NÁMI

KONTAKT ZDRAVÁ MŠ S MONTESSORI PROGRAMEM MATEŘINKA

Zdravá mateřská škola s montessori programem Mateřinka z.s.

Vrchlického sad 1894/4, 602 00 Brno

1. patro

Přímý kontakt do MŠ

+ 420 732 255 373

Kontakt: Mgr. Veronika Rylková - ředitelka Mateřinka Brno
+ 420 731 705 364
Kontakt: Michaela Kučerová - asistentka Mateřinka Brno
+ 420 602 218 710

info@materinka-brno.cz