Provozní řád MŠ MATEŘINKA

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE

I. PROVOZNÍ ŘÁD CENTRUM A MŠ MATEŘINKA

II. ŽÁDOST O ZMĚNU V DOCHÁZCE/ZRUŠENÍ REZERVACE MÍSTA


I. PROVOZNÍ ŘÁD

Mateřské a rodinné centrum Mateřinka Brno

Zdravá školka s montessori programem pro děti od 3 - 6 r.

Obecná ustanovení o MRC Mateřinka Brno (dále jen centrum Mateřinka Brno) a Zdravé školce s montessori programem (dále jen miniškolka):
1. Zdravá školka s montessori programe je dětskou skupinou rodinného typu s uceleným vzdělávacím programem pro děti od 3 do 6 let, kde si mohou rodiče nechat pohlídat své potomky. Maximum dětí v miniškolce na den je max. 12, minimum 4 děti.

2. Miniškolka a centrum Mateřinka Brno se řídí dále uvedeným Provozním řádem. Rodiče, jakož i všechny osoby, které jsou oprávněny centrum a miniškolku využívat, nebo osoby, které se v centru nebo miniškolce pohybují včetně dětí rodičů, jsou povinni řídit se Provozním řádem Mateřského a rodinného centra Mateřinka Brno a Tvořivé školky s montessori programem. Rodiče jsou povinni seznámit své děti s Provozním řádem centra a miniškolky způsobem přiměřeným věku dítěte.

Provozní řád
A) Obecná pravidla provozu Zdravé školky s montessori programem (dále jen miniškolky):
1. Miniškolka je umístěna v mateřském a rodinném centru Mateřinka Brno,1. patro, Vrchlického sad 4, Brno.
2. Miniškolka je organizována pouze v prostorách k tomu vyhrazených a označených.
3. Provozní doba miniškolky je PONDĚLÍ - PÁTEK 7:30 - 17:00.
- dopolední program:7:30 - 12:30 hod.
- celodenní program:7:30 - 17:00 hod.
- půldenní program: 12:00 - 17:00 hod.
Rodiče a klienti jsou povinni dodržovat provozní dobu miniškolky. V případě, že rodiče potřebují pohlídat děti mimo provozní dobu miniškolky, je možné využít hlídání dětí v miniškolce, každá započatá hodina 110,- Kč, v případě opakujícího se hlídání je možné si službu předplatit za zvýhodněnou cenu, každá započatá hodina 80,- Kč. Hlídání dítěte je třeba si objednat minimálně jeden pracovní den předem na tel. 731 705 364.
4. Miniškolka je o letních prázdninách otevřena, viz Život v Mateřince - online google kalendář.
5. Rodiče při nástupu mají povinnost se s otevírací dobou miniškolky a centra seznámit na celý školní rok a řídit se jí.

B) Přihlášení dítěte do Zdravé školky s montessori programem:
1. Zápis do miniškolky probíhá po celý školní rok. Od března - hlavní zápisová vlna - prázdniny a další školní rok.
2. Podmínky přijetí:
- Minimální věk dítěte při nástupu do miniškolky 2,5 roku, maximum 6 let.
- Dobrý zdravotní stav dítěte.

- Řádné očkování.
- Přijímáme děti bez plen.

3. Zákonný zástupce řádně vyplní přihlášku - předběžná rezervace místa v miniškolce.
4. Po obdržení přihlášky si s rodiči sjednáme v miniškolce osobní schůzku, kde se rodiče a děti seznámí s prostředím a provozem miniškolky, potvrdí se rezervace místa pro dítě.
5. V případě přijetí na schůzce se s rodiči podepisujeme Smlouvu o poskytnutí péče o dítě.
6. Rodiče dále v první den nástupu donesou řádně vyplněné dokumenty: Vyjádření o zdravotním stavu dítěte, Prohlášení o vyzvedávání dítěte, Evidenčního list a Prohlášení o řádném seznáme s Provozním řádem Mateřského a rodinného centra Mateřinka Brno a Montessori tvořivé školky.
7. Nepřijetí dítěte do miniškolky bývá povětšinou z důvodu naplnění kapacity miniškolky.


C) Platba příspěvků (školkovného), odhlašování rezervací Zdravá školka s montessori programem:
1. Platba školkovného se hradí vždy předem, a to nejpozději k 10. dni daného měsíce.
2. Změnu v docházce je třeba nahlásit 1 měsíc předem před požadovanou změnou, a to předáním řádně vyplněné "Žádost o změnu typu pravidelné docházky/ zrušení rezervace místa v centru". Po schválení změny vedením centra a miniškolky, je možné započít změněnou docházku. Změna v docházce může být zamítnuta z důvodu obsazenosti míst. (Příklad. Vaše dítě dochází do školičky na 12 dní v týdnu celodenní program a Vy potřebujete, aby od května docházelo na 8 dní v týdnu dopolední docházka - Žádost o změnu v docházce dítěte je třeba podat do konce března.)

3. V případě uplného zrušení rezervace místa ve školce/odstoupení o smlouvy poskytnutí péče o dítě je výpovědní lhůta minimálně 2 měsíce před požadovaným zrušením rezervace místa. Postup při zrušení místa: řádné vyplnění "Žádost o změnu typu pravidelné docházky/ zrušení rezervace místa v centru"a odeslání žádosti minimálně 2 měsíce předem před požadovaným ukončením rezervace místa. Při dodržení výpovědní lhůty je žádost o zrušení místa v centru platná a smluvní vztah a jeho povinnosti z něj vyplívající jsou ukončeny k požadovanému datu. Rodiče jsou povinni hradit poplatky za pobyt dítěte v centru i v případě jeho nepřítomnosti.V případě ukončení docházky do naší miniškolky se školkovné nevrací, děti si mohou nevychozené dny během dvou měsíců nahradit
4. V případě nepřítomnosti dítěte v centru musí zákonný zástupce/rodič odhlásit dítě nejpozději 1 pracovní den předem do 7 hodin ráno přes ONLINE REZERVAČNÍ SYSTÉM - zde také důležité informace k zásadám odhlašování, přihlašování a využívání náhrad, a to na všechny dny, kdy bude dítě nepřítomno. Školné se v příslušném měsíci alikvotně nekrátí z důvodu nepřítomnosti dítěte ve škole. Záloha na stravování bude stanovena podle počtu porcí na daný měsíc. V případě včasného odhlášení stravy se částka vrací, a to 25. dne následujícího měsíce. V případě pozdního omluvení nebo neomluvení dítěte platba za stravné propadá. Pokud je dítě nepřítomno z důvodu nemoci trvající déle jak 3 týdny vkuse, nabízíme rodičům možnost 10% slevy na školkovné v následujícícm měsíci. Tuto možnost mohou rodiče využít maximálně 2 x za aktuální školní rok. K uplatnění slevy je třeba donést potvrzení od lékaře.


C) Předání dítěte a vyzvedávání dítěte - Miniškolka a centrum:
1. Doprovod (zákonný zástupce/rodič nebo zletilá osoba pověřená zákonným zástupcem dítěte) osobně předává pracovníkovi miniškolky zdravé dítě.
2. Rodiče jsou povinni seznámit pracovníka miniškolky, kterému dítě předávají o případných drobných zraněních, jako jsou odřeninky, boule, končící rýma, vyrážka, či skutečnost, která by mohla ovlivnit pohodu dítěte během pobytu v miniškolce.
3. V miniškolce a centru je zakázán pobyt dítěte bez dozoru rodičů/ doprovodu nebo pracovníka miniškolky/centra.
4. Do školky přicházíme včas - příchod nejpozději do 8:30. V případě opakujících, více je 3x, se pozdních příchodů si Mateřinka vyhrazuje právo dítě nepříjmout do programu a brát den jako neomluvený. Rodiče jsou povinní si děti vyzvedávat včas, nejpozději v 16:50, tak, aby byli schopni vklidu s dětmi do 17 hodin opustit prostory Mateřinky. Pokud víte, že se zpozdíte, okamžitě volejte do školky. Do miniškolky smí přivést dítě pouze zletilá osoba.
5. Doprovod (zákonný zástupce/rodič nebo zletilá osoba pověřená zákonným zástupcem dítěte) je při předaní dítěte povinen uhradit poplatky za případné aktivity nad rámec vzdělávacího programu, o kterých byl předem informován.
6. Pracovník miniškolky/centra je od doprovodu (zákonného zástupce/rodiče nebo zletilé osoby pověřené zákonným zástupcem dítěte) srozuměn s hygienickými požadavky dítěte.
7. Doprovod (zákonný zástupce/rodič nebo zletilá osoba pověřená zákonným zástupcem dítěte) je povinen sdělit pracovníkovi zvláštní požadavky na péči o své dítě v miniškolce.
8. Pracovník má právo nepřijmout nemocné dítě (i s rýmou).
9. Doprovod (zákonný zástupce/rodič nebo zletilá osoba pověřená zákonným zástupcem dítěte) nesmí do miniškolky přivést své dítě, které bylo jejich ošetřujícím lékařem vyloučeno z pobytu v kolektivu či je nemocné volně nakažlivou (infekční) nemocí. Nebo zdali se v rodině vyskytla vysoce infekční onemocnění.
10. Mateřské a rodinné centrum Mateřinka Brno přebírá plnou odpovědnost za bezpečnost dítěte pouze při osobním předání dítěte pracovníkovi a při sdělení veškerých požadavků na péči.
11. Plná odpovědnost mateřského a rodinného centra Mateřinka Brno zaniká předáním dítěte doprovodu (zákonnému zástupci/rodiči nebo zletilé osobě pověřená zákonným zástupcem dítěte).
12. Pracovník je oprávněn předat dítě z miniškolky po ukončení hlídání pouze jeho rodiči či rodičem oprávněné zletilé osobě, která dítě do miniškolky přivedla. Skutečnost, že dítě bude vyzvedávat z miniškolky jiná osoba než rodič, je rodič povinen uvést v Prohlášení o vyzvedávání dítěte nebo tuto skutečnost oznámit pracovníkovi a doplnit údaje o osobě do prohlášení o vyzvedávání dítěte při předávání dítěte.
13. Mateřské a rodinné centrum Mateřinka Brno nezodpovídá za bezpečnost dítěte s doprovodem (zákonným zástupcem/rodičem nebo zletilou osobou pověřená zákonným zástupcem dítěte) při pobytu a pohybu v centru a miniškolce, společné chodbě a výtahu nájemního domu Vrchlického sad 4, kde se mateřské a rodinné centrum Mateřinka Brno nachází.


D)Pobyt dítěte ve Zdravé školce s montessori programem:
1. Po příchodu si dítě odloží v šatně boty a přebytečné oblečení do přihrádky se svým jménem a převlékne se do oblečení vhodného do třídy. Za uložené věci neručíme.
2. Doprovod (zákonný zástupce/rodič nebo zletilá osoba pověřená zákonným zástupcem dítěte) je povinen před předáním dítěte pracovníkovi zajistit, aby bylo dítě vhodně oblečeno.
3. Rodiče/zákonný zástupce odpovídá za všechny škody, které dítě způsobí v době pobytu v miniškolce, na zařízení miniškolky či majetku mateřského a rodinného centra Mateřinka Brno nebo jinému dítěti či osobě.
4. Zákonný zástupce přinese dítěti do miniškolky:

ZŮSTÁVÁ V PROSTORÁCH ŠATNY, ULOŽENÉ V TEXTILNÍM PYTLÍKU V PŘIHRÁDCE DÍTĚTE:

  • Podepsané náhradní oblečení (1 triko, 1 mikinu, 1 tepláky, včetně spodního prádla a ponožek) které je v šatně uloženo v přihrádce pod jménem dítěte.
  • Vhodné oblečení do třídy (čisté, nebránící pohybu, bez vad, které by mohli zapříčinit zranění dítěte)
  • Vhodné oblečení na vycházku/pobyt venku

V BOTNÍKU/POD LAVICÍ V ŠATNĚ ZŮSTÁVÁ:

  • Podepsané přezůvky s pevnou patou do třídy

VE TŘÍDĚ ZŮSTÁVÁ:

  • Podepsanou zástěrku nebo staré tričko vhodné na výtvarné tvoření
  • Podepsané pyžamo (celodenní a půldenní program).

DÍTĚ SI NOSÍ DO ŠKOLKY DLE AKTUÁLNÍHO ROČNÍHO OBDOBÍ A POČASÍ - NEZŮSTÁVÁ V ŠATNĚ:

  • Vhodné oblečení na pobyt venku (dle ročního období, které nevadí, že se ušpiní; popř. pevnou vhodnou obuv; pokrývku hlavy), které je v šatně uloženo v přihrádce pod jménem dítěte.

RODIČE JSOU POVINNI VEŠKERÉ OBLEČENÍ A OBUV DÍTĚTI NA CEDULKY/PODRÁŽKU BOTY, ALESPOŇ INICIÁLY PODEPSAT.

5. V případě, že dítěti předávanému do miniškolky mají být pravidelně podávány léky, zajistí podávání léků rodič/zákonný zástupce výlučně sám. Pracovník nesmí podávat žádné léky dětem.
6. V případě problémů (neutišitelný pláč, zranění, nevhodné chování) pracovník neprodleně kontaktuje rodiče/zákonného zástupce nebo pověřenou zletilou osobu zákonným zástupcem a ti jsou povinni si dítě co nejdříve vyzvednout.
7. V případě, že se dítě nebude chtít účastnit společného programu, je mu nabídnut individuální program.
8. Aktivity a harmonogram dne se přizpůsobují potřebám dětí.

E) Zvláštní pravidla provozu ve Zdravé školce s montessori programem:
1. Dodržujte spolu s dětmi Etická pravidla centra a školky, která pomáhají, aby bylo ve školce príma. Etická pravidla školky k nastudování zde

2. V miniškolce je zakázán pohyb všech osob ve venkovní obuvi. Rodiče/klienti mohou případně použít pro pohyb v miniškolce a centru přezůvky či návleky.
3. Do miniškolky a mateřského a rodinného centra Mateřinka Brno je přísně zakázáno vnášení věcí, předmětů či látek, které by mohly ohrozit život či zdraví dětí, a to zejména (zvířat, dráždivých chemických látek, pyrotechniky, zbraní, sirek, zapalovačů, ostrých předmětů - jehel, špendlíků, cenných věcí, bonbónů, žvýkaček, apod.), ale také nevhodných hraček. Jako vhodné hračky doporučujeme hračky, které nemají ostré hrany a malé součásti, nejsou těžké, např. hračky plyšové.
4. Děti si nesmějí donášet do školky hračky z domu.
5. Třiďte odpad podle druhu do jednotlivých k tomu určených nádob - koš na pleny je označen přelepkou Koš určený pouze na použité dětské pleny a související hygienický materiál, Papír, Plasty, ostatní odpad patří do koše označeného přelepkou Komunální odpad.
6. Na WC jsou k dispozici dvě dětské toalety, stupínek, držáky toaletního papíru, vlhčené ubrousky. 
7. V umývárně je k dispozici vana se sprchou, stupínek, dávkovače na tekuté mýdlo, zásobník na papírové utěrky. Děti používají jednorázové papírové ručníky.
8. Veškeré úrazy a poranění ihned hlaste pracovníkovi. Lékárnička je umístěna mimo dosah dětí v místnosti označené jako Kuchyň.
9. Veškeré poškození na majetku a vybavení mateřského a rodinného centra Mateřinka Brno ihned hlaste pracovníkovi.
10. Informace o údržbě mateřského a rodinného centra Mateřinka Brno a miniškolky a další případné informace najdete na informačních cedulích/nástěnkách v šatně.
11. V celém prostoru mateřského a rodinného centra Mateřinka Brno je Zakázáno kouřit, vykonávat činnosti Pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek či léků.
12. Klienti/návštěvnici mateřského a rodinného centra Mateřinka Brno jsou povinni dodržovat veškerá pravidla, ustanovení a provozní řády v celém objektu mateřského a rodinného centra Mateřinka Brno.

Centrum Mateřinka Brno si vyhrazuje právo kdykoliv tento vydaný provozní řád měnit a aktualizovat.

Děkujeme Vám, že dodržujete provozní řád mateřského a rodinného centra a Zdravé školky s montessori programem Mateřinka Brno.

V Brně, 1. září 2017

Mgr. Veronika Rylková
ředitelka Mateřinka Brno


II. Žádost

ZMĚNA V DOCHÁZCE/ZRUŠENÍ REZERVACE MÍSTA

  • ZMĚNA V DOCHÁZCE v případě, že se Vaše situace změní a potřebujete upravit docházku Vašeho dítěte v naší školce, je nutné minimálně JEDEN MĚSÍC PŘEDEM PŘED ZAHÁJENÍM ZMĚNĚNÉ DOCHÁZKY odeslat řádně vyplněnou Žádost o změnu v docházce dítěte. Př. Vaše dítě dochází do školky na 12 dní v měsíci celodenní program. Vy potřebujete, aby od ledna docházelo do školky na 8 dní v měsíci dopolední program. Nejpozději do konce listopadu odešlete řádně vyplněnou žádost. Žádost je třeba vyplnit při každé požadované změně. Nevztahuje se na pře-rezervování dní během měsíce. Změna v docházce Vašeho dítěte je platná, až po odsouhlasení změny ředitelkou centra a školky Mateřinky. Vyrozumění o vyjádření k Změně docházky obdržíte na Váš email do 10 pracovních dní od data podání žádosti. Důvodem zamítnutí žádosti může být obsazenost míst v MŠ nebo její pozdní podání.
  • ZRUŠENÍ REZERVACE MÍSTA - v případě, že potřebujete úplně zrušit rezervaci místa v Mateřince, je výpovědní lhůta 2 měsíce. Žádost je třeba zaslat minimálně 2 měsíce předem před požadovaný zrušením. Př. potřebuji zrušit místo od června. Dítě jde naposledy do Mateřinky v květnu. Žádost podávám nejpozději k poslednímu dni v březnu. Duben a květen běží výpovědní lhůta.