MATEŘINKA BRNO

ZDRAVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA S MONTESSORI PROGRAMEM


ŘÁDY 

I. ŠKOLNÍ ŘÁD ZMŠ MATEŘINKA

II. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - VÝDEJNY

III. ŽÁDOST O ZMĚNU V DOCHÁZCE/ZRUŠENÍ REZERVACE MÍSTA


I. ŠKOLNÍ ŘÁD
Zdravá mateřská škola s montessori programem Mateřinka z.s.

Zdravá mateřská škola s montessori programem Mateřinka

Školní řád Čj. 2018/1 I. Základní ustanovení

a. Školní řád Zdravé mateřské školy s montessori programem Mateřinka (dále jen MŠ) upravuje organizaci, provoz, práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání.

b. Ředitelka MŠ vydává školní řád v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Školský zákon") a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Vyhláška").

II. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 

a. Děti mají právo:

 • na poskytování vzdělávání a školských služeb podle školského zákona,
 • na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízenímiv rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ,
 • na vlastní názor,
 • na vlastní pracovní tempo,
 • na svobodnou volbu činnosti,
 • tykat zaměstnancům MŠ a oslovovat je jménem (pokud si dotyčný nepřeje jinak),
 • podílet se na pravidlech v MŠ,
 • řídit se svým instinktem při stravování a jíst jen tolik, kolik chtějí, případně jídloodmítnout,
 • odpočinout si kdykoli během dne,
 • naložit se svými výtvory podle svého rozhodnutí.b. Děti mají povinnost:
 • dodržovat dohodnutá pravidla MŠ, pravidla slušného chování a pravidla hygieny,
 •  respektovat pokyny zaměstnanců MŠ,
 • šetrně zacházet s majetkem a vybavením MŠ,
 •  chránit své zdraví i zdraví ostatních. 

c. Zákonní zástupci dětí mají právo:

 • na informace o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích, o průběhu a výsledcích jeho vzdělávání,
 • podílet se na dění v MŠ, účastnit se programu MŠ (po dohodě s učitelkami),
 • vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou MŠ (po předchozí domluvětermínu),
 • k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou,
 • využít individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu, který MŠ nabízí,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávánídítěte,
 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení,
 • podat stížnost, oznámení nebo podněty k práci MŠ ředitelce školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

d. Zákonní zástupci dětí jsou povinni:

 • přivádět do MŠ pouze dítě zdravé, bez známek nemoci, ani rýmy
 • bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany MŠ informováni o jeho zdravotních obtížích
 • přicházet včas do 8:30, pokud není jinak stanoveno
 • dodržovat provozní dobu MŠ
 • předat osobně dítě učitelce
 • umožnit dětem volný a bezpečný pohyb nejen ve třídě i venku, a to vhodným oblečením a obutím,
 • na vyzvání se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 • hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdravotních obtížíchdítěte, které by mohly mít vliv na vzdělávání
 • omlouvat nepřítomnost dítěte přes online docházkový systém a seznámit ses pravidly odhlašování a přihlašování dítěte k docházce,
 • bezodkladně oznamovat MŠ údaje pro vedení matriky a jejich změny (zdravotnípojišťovna, telefonní čísla, trvalý pobyt, adresa pro doručování písemností ...),
 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.e. Práva a povinnosti zaměstnanců MŠ
 • Zaměstnanci mají právo na zdvořilé chování ze strany zákonných zástupců a důstojné prostředí, ve kterém vykonávají svou práci.

 • Učitelky rozhodují o metodách a postupech pro naplnění vzdělávacích cílů školy.

 • Všichni zaměstnanci MŠ přispívají svou činností k naplnění práv dítěte uvedených

  v bodě II.b tohoto školního řádu.

 • Zaměstnanci MŠ jsou povinni odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.

f. Pravomoci ředitelky školy

 • Ředitelka mateřské školy může ukončit docházku dítěte do MŠ vpřípadě opakovaného porušování pravidel stanovených tímto školním řádem, s výjimkou dětí v povinném předškolním vzdělávání.

 • Ředitelka školy jedná s rodiči a může doporučit změnu MŠ v případě, že výchovný přístup zákonných zástupců dítěte je v rozporu se základními principy školy.

  III. Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců a pravidla vztahů se zaměstnanci MŠ

  a. Docházka dětí do MŠ

  • Pravidelná docházka umožní dítěti využít návaznosti v připraveném programu.

  • V případě očekávané nepřítomnosti je dítě předem omluveno zákonným zástupcem.

  • V případě neočekávané nepřítomnosti je dítě omluveno zákonným zástupcem

   nejpozději v 1. den této nepřítomnosti přes online docházkový systém, ve výjimečných případech telefonicky.


  • b. Povinné předškolní vzdělávání

  • Povinné vzdělávání nabývá platnost od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky.

  • Dítě, které plní povinnost předškolního vzdělávání formou pravidelné denní docházky, dochází do MŠ v pracovních dnech v čase od 8:00 do 12:00 hod. Vzdělávání v ostatní době provozu MŠ je dobrovolné.

  • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin. Jejich rozpis pro aktuální školní rok je zveřejněn na nástěnkách v šatnách dětí.

  •  Zákonný zástupce dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání je povinen žádat o uvolnění a omlouvat nepřítomnost dítěte na vzdělávání nejpozději do 3 dnů. Žádost/omluvenku zákonný zástupce odevzdá řádně vyplněnou v MŠ (k dispozici tiskopis na nástěnce v šatně MŠ nebo ke stažení k tisku zde )nebo ji zašle onli - ne formou Žádosti/ omluvenky, kterou nalezne na: https://www.montessori-skolka- brno.cz/ms-dokumenty-a-formulare/

  • Docházka dětí plnících povinné vzdělávání je evidována učitelkami. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informují učitelky ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje.

  • Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost, v případě potřeby přijímá podobná opatření jako v případě neomluvené absence.

  • Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem s rodičem. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4 Školského zákona).

 • Povinné předškolní vzdělávání je možné plnit také formou individuálního vzdělávání. Zákonný zástupce dítěte je povinen tuto skutečnost oznámit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku ředitelce MŠ.

 • Dítě s individuálním vzdělávání však není možné vyvázat z povinnosti platit školné.

 • V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno ředitelce mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 • Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
  1. jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu

  dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

  1. uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

  2. důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup vzdělávání.

  Způsob ověření : v určený den dítě hravou formou plní úkoly a poté proběhne 15ti minutovým rozhovor rodičů s učitelkou, termíny ověření včetně náhradních termínů se stanoví tak, aby se ověření uskutečnilo druhé úterý v listopadu. Náhradní termín bude stanoven na základě individuální domluvy se zákonným zástupcem, nejpozději do 31.12.(přesné termíny budou oznámeny na škole a zaslány e-mailem). Povinnost zákonného zástupce je zajistit účast dítěte.

 • O ukončení individuálního vzdělávání rozhoduje ředitelka MŠ, kam bylo dítě k předškolnímu vzdělávání přijato, pokud zákonný zástupce nezajistil účast dítěte
  u ověření a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky MŠ

  nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání nelze již opětovně

  individuálně vzdělávat.

 • Výdaje, které vzniknou při individuálním vzdělávání (např. nákup didaktických her

  a pomůcek), hradí zákonný zástupce dítěte s výjimkou speciálních kompenzačních

  pomůcek.

 • Individuálně vzdělávané dítě nemá nárok účastnit se akcí pořádaných mateřskou

  školou (návštěvy divadel, plavání, výlety, apod.).

  c. Informování rodičů o průběhu vzdělávání

  • ✓ Na začátku každého školního roku se koná informační schůzka.

  • ✓ V průběhu školního roku jsou rodičům nabízeny informační schůzky dle potřeby.

  • ✓ V průběhu školního roku jsou rodičům nabídnuty dva osobní konzultace

   s učitelkou. (Obvykle jedna schůzka za pololetí.)

  • ✓ O běžných záležitostech mají rodiče možnost informovat se u přítomné učitelky

   denně, v případě potřeby mají možnost dohodnout si individuální schůzku s učitelkou nebo ředitelkou.

d. Pravidla chování zákonných zástupců dětí (dalších dospělých osob) při vzájemném styku

se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi a s ostatními zákonnými zástupci

 • Při pobytu v MŠ zákonní zástupci dětí (další dospělé osoby)
  - respektují stanovenou organizaci provozu a vnitřní režim, - přezouvají se do

  třídy či použijí návleky

 • Při návštěvě ve třídě se všichni dospělí řídí Pravidly chování dohodnutých dětmi a učitelkami.

 • Upřesnění pravidel pro návštěvy (praktikanti, ostatní dospělé osoby): - svůj pobyt v MŠ si "návštěva" domlouvá předem s ředitelkou,
  - ve třídě se řídí pokyny přítomné učitelky,

  - tiše pozoruje dění ve třídě; rodiče také mohou při odpoledním vyzvedávání dítěte pobýt s dítětem ve třídě v případě, že respektují třídní pravidla společně s dětmi,

  - po dohodě s učitelkou mohou vyzkoušet práci s pomůckami nebo se věnovat dalším činnostem obvykle vykonávaným dětmi.

  IV. Provoz a vnitřní režim MŠ
  a. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v MŠ

 • MŠ je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu ve všední dny od 7:30 do 17:00 a vychází z potřeb rodin a podmínek MŠ. Může být po dohodě s rodiči a se zřizovatelem přerušen v měsíci červenci a srpnu a v době dalších školních prázdnin. O přerušení provozu jsou zákonní zástupci informováni nejpozději 2 měsíce před tímto přerušením provozu.

 • Vzdělávání probíhá v jedné věkově smíšené třídě (max. denní kapacita 12 dětí) podle ŠVP ,,Barevný svět " v souladu s RVP PV, při tvorbě jsme vycházeli z programu Škola podporující zdraví a principů Montessori pedagogiky.

 •  MŠ může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje MŠ zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

  b. Zajištění stravování

Strava je smluvně zajišťována firmou Vitalité zdravý restaurant. Podmínky stravování dětí jsou uvedeny ve Vnitřním řádu školní jídelny - výdejny.

Děti mají zajištěn pravidelný pitný režim v prostorách třídy. Nápoje si nalévají do vlastního podepsaného hrníčku.

c. Úplata za vzdělávání

Ceník školného je k dispozici na webových stránkách MŠ zde

d. Denní režim v MŠ

7.30 - 8.30 -  příchod dětí

7:30 - 10.00 - volná hra, samostatná práce s pomůckami, rukodělné činnosti, výtvarné činnosti, práce ve skupinkách, nebo zapojení se do činností řízených učitelkou

9.00 - 9.30 - průběžná svačina

9.30 -9.45 - společný program - práce na tématu měsíce, kalendář, zpívání, básničky

 09.45 - 12.00 - příprava na pobyt venku, pobyt venku (délku upravujeme dle počasí)

12.15 - 12.45 - hygiena + příprava místa na oběd. Oběd, úklid místa po obědě.

12.30 - 13.00 - dětí, které jdou po obědě domů

13.00 - 13.30 - odpočinek, relaxace, čtení příběhů

13.30 - 14:15 - dětí, které nespí, se věnují klidovým aktivitám, předškolní přípravě, práci ve skupinkách

14.15 - 14.30 - postupné vstávání dětí, které spaly, úklid po spaní

14.30 - 15.00 - hygiena + příprava místa na odpolední svačinu. Odpolední svačina, úklid místa po svačině

15.00 - 16.50 - volná hra, samostatná práce s pomůckami, aktivity výtvarné, hudební apod.+ pobyt venku dle počasí.

17.00 - Končí provoz MŠ.

e. Příchod a odchod z/do MŠ

 • Příchod dětí: 7:30 - 8:30 hod. Pozdější příchod dohodnou rodiče s učitelkou předem.

 • Odchod dětí, které jdou po obědě domů
  - rodiče ráno při předávání dítěte nahlásí učitelce odchod po obědě, čas pro odchod domů po obědě je 12:30-13:00 hod. Konec provozní doby (tj. MŠ se uzavírá) v 17:00. Rodiče jsou povinni si děti vyzvednout v 16:50, aby se stihli připravit k odchodu.

  f. Délka pobytu v MŠ

Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb dětí a rodičů. Dítě může chodit do MŠ na celý den nebo jen na dopoledne s obědem, na celý měsíc nebo jen ve vybrané dny v rámci sdílených míst. (Pro děti plnící povinné vzdělávání platí pravidla uvedená v bodě III b.)

g. Pobyt venku

Každý den tráví děti venku nejméně dvě hodiny (tj. za každého počasí). Důvodem výjimečného vynechání pobytu venku jsou: velmi silný vítr nebo déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo velký mráz, stejně tak tropické teploty v letních měsících.

h. Změna režimu

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

V. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

a. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí při vzdělávání

Předávání a vyzvedávání dětí

 • Dítě může být předáno pouze zákonným zástupcům nebo jimi pověřeným osobám. Zákonní zástupci vyplní v MŠ formulář "Prohlášení o vyzvedávání dítěte", který bude uložen v MŠ. V průběhu roku lze formulář kdykoli aktualizovat.

 • Zákonní zástupci nebo pověřená osoba předává dítě po jeho převlečení v šatně učitelce u vstupu do třídy (případně na zahradě) MŠ.

 • Zákonní zástupci nebo pověřená osoba si přebírá dítě od učitelky MŠ u vstupu do třídy, popřípadě na zahradě MŠ, a to v době k tomu určené.

 • Pokud si zákonný zástupce nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do konce provozní doby, učitelka postupuje takto:

  1. Pokusí se telefonicky kontaktovat pověřené osoby. 2. Telefonicky kontaktuje ředitelku MŠ.

  3. V případě, že se nepodaří situaci vyřešit výše uvedeným způsobem, je učitelka povinna kontaktovat Policii ČR a předat dítě na speciální pracoviště.

 • Dohled nad dětmi v době jejich pobytu v MŠ zajišťuje řádný dohled nad bezpečností dětí po celou provozní dobu včetně doby stravování. S dětmi je přítomna učitelka, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.

  b. Prevence úrazů

  ✓ Děti jsou pravidelně seznamovány s pravidly bezpečného chování k předcházení úrazů. Vždy jsou seznamovány s pravidly bezpečného chování před odchodem mimo prostory MŠ, o bezpečném pohybu v prostředcích hromadné dopravy, před odchodem na prázdniny.

  ✓ V případě vzniku úrazu je pracovník školy dle postupů upravených vnitřním předpisem povinen poskytnout dítěti potřebnou první pomoc, informovat vedení školy a rodiče, zajistit provedení záznamu do knihy úrazů dětí, případně vyhotovit záznam o úrazu.

  c. Ochrana před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
  Škola vytváří vhodné prostředí k prevenci sociálně patologických jevů, a to jak materiální, tak sociální.

  V rámci materiálních opatření k prevenci sociálně patologických jevů se jedná zejména o:

 • Uspořádání materiálů do jasného řádu, ve kterém se děti snadno a samostatně orientují.

 • Dostatečně pestrá nabídka materiálů - učitelka na základě diagnostiky materiály obměňuje/doplňuje.

 • Korekce množství podnětů - příliš mnoho podnětů ztěžuje orientaci a ruší koncentraci.

 • Samostatná volba - skříňky a police s Montessori materiálem jsou otevřené, volně dostupné, děti mají možnost volit práci samostatnou, ve dvojici nebo ve skupině.

 • Prostor k setkávání (elipsa) - jasně vymezený prostor pro společné aktivity.

 • Osobní prostor - každé dítě má vyhrazené místo, kam si ukládá své výtvory. V rámci sociálních opatření k prevenci vzniku sociálně patologických jevů postupujeme takto:

 • Děti jsou vedeny k respektování pocitů a potřeb vůči sobě i vůči ostatním.

 • Děti jsou směřovány k respektování pravidel při vzájemné spolupráci.

 • Děti jsou v rámci vzdělávacího procesu seznamovány se zásadami zdravého životního

  stylu. Přiměřeně svému věku jsou také seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), vandalismu a kriminality.

 •  Učitelky sledují vztahy dětí v rámci celého kolektivu a aktivně předcházejí vzniku sociálně patologického chování tím, že řeší situace, které by k tomuto chování mohly směřovat hned v počátcích. Pokud je potřeba, spolupracují při řešení těchto situací se zákonnými zástupci dětí, případně se školskými poradenskými zařízeními.

 • Učitelky seznamují děti s adekvátní reakcí v situacích, které by mohly směřovat k patologickému chování. Důležitým prvkem prevence je vytváření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a zaměstnanci MŠ, i mezi zaměstnanci školy a zákonnými zástupci dětí.

  VI. Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v MŠ

  a. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 • Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte: 

  1. Přihlášku dítěte do ZMŠ Mateřinka
  2. Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte pro přijetí do MŠ
  3. Kopii rodného listu dítěte

 • Dítě může být přijato ke vzdělávání v MŠ

  1. V řádném přijímacím řízení (koná se v souladu se Směrnicí o kritériích přijetí mezi 2. a 16.5. každého roku, ředitelka MŠ o něm informuje na webových stránkách nejpozději do 31.3. každého roku),

  2. MŠ nabízí při zahájení docházky tzv. adaptační režim pro bezproblémový vstup dítěte do MŠ. V této době je přítomen s dítětem v MŠ někdo z rodiny a ve spolupráci s učitelkami dochází k postupnému osamostatňování dítěte a zvykání na pobyt v MŠ. Průběh adaptace je individuální, přizpůsobuje se dítěti. Prosíme, důvěřujte doporučením učitelek MŠ.

3. v případě uvolnění kapacity také kdykoli v průběhu školního roku,
4. při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole po dobu nejvýše 3 měsíce.

b. Ukončení vzdělávání

✓ Ředitelka může ukončit předškolní vzdělávání dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce, jestliže (s výjimkou dítěte v povinné předškolním vzdělávání):

- dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

- zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
- ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské

zařízení,
- zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu

za školní stravování ve stanoveném termínu, a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady.

VII. Zacházení s majetkem MŠ a zabezpečení budovy
a. Chování dětí při zacházení s majetkem MŠ v rámci vzdělávání

✓ Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v MŠ zajišťují učitelky, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek MŠ.

b. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v MŠ.

 • Zákonní zástupci pobývají v MŠ jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte a po dobu jednání s učitelkami školy týkajícího se vzdělávání dítěte, pokud není dohodnuto jinak - viz. článek III., bod d. tohoto školního řádu.

 • Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně učitelce nebo ředitelce školy.

 • Pokud zákonný zástupce zjistí, že dítě má ve svých věcech či doma pomůcku nebo její část, byť maličkou, je jeho povinností vrátit tyto předměty do MŠ.

c. Bytový dům, kde se mateřská škola nachází není volně přístupný zvenčí.
• Zákonným zástupcům dětí vstupní dveře otevírá učitelka po zazvonění a představení se.

• Každá osoba, která otevírá budovu cizím příchozím, je povinna zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.

d. Další bezpečnostní opatření

Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, kouření, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců či zákonných zástupců dětí na místa, která k tomu nejsou určena.

VIII. Závěrečná ustanovení

a. Školní řád je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce, osoby pověřené zákonnými zástupci k vyzvedávání dětí a všechny zaměstnance MŠ.

b. Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, je vyvěšen v šatně MŠ a je k nahlédnutí u ředitelky školy.

c. Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 30.8.2018, nabývá účinnosti dne 1.9.2018. d. Změny a dodatky školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou.

V Brně dne 30.8.2018

Mgr. Veronika Rylková, ředitelka mateřské školy


II. VNITŘNÍ PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - VÝDEJNY

Zdravá mateřská škola s montessori programem Mateřinka z.s.

č. j. 2018/2

Účinnost : od 1.9.2018

- strava je umístěna ve vhodné, čisté nádobě, vždy označené jménem dítěte a datem spotřeby,

- nádoba musí být vždy z vnějšku čistá, nesmí být skleněná,

- mimo výdejní dobu bude umístěna do k tomu zvlášť vyhrazené police v lednici,

- strava bude ohřátá na výdejní teplotu v horkovzdušné troubě,

- použité prázdné nádoby budou vráceny v původním stavu, tzn. mytí si zákonní zástupci dítěte zajistí doma,

- tato strava je vždy dítěti podávána na zodpovědnost zákonných zástupců, MŠ neručí za případné zdravotní problémy po jejím požití.

V Brně dne 1. 9. 2018

Mgr. Veronika Rylková

ředitelka ZMŠ Mateřinka
III. Žádost

ZMĚNA V DOCHÁZCE/ZRUŠENÍ REZERVACE MÍSTA

Zdravá mateřská škola s montessori programem Mateřinka z.s.

 • ZMĚNA V DOCHÁZCE v případě, že se Vaše situace změní a potřebujete upravit docházku Vašeho dítěte v naší školce, je nutné minimálně JEDEN MĚSÍC PŘEDEM PŘED ZAHÁJENÍM ZMĚNĚNÉ DOCHÁZKY odeslat řádně vyplněnou Žádost o změnu v docházce dítěte. Př. Vaše dítě dochází do školky na 12 dní v měsíci celodenní program. Vy potřebujete, aby od ledna docházelo do školky na 8 dní v měsíci dopolední program. Nejpozději do konce listopadu odešlete řádně vyplněnou žádost. Žádost je třeba vyplnit při každé požadované změně. Nevztahuje se na pře-rezervování dní během měsíce. Změna v docházce Vašeho dítěte je platná, až po odsouhlasení změny ředitelkou centra a školky Mateřinky. Vyrozumění o vyjádření k Změně docházky obdržíte na Váš email do 10 pracovních dní od data podání žádosti. Důvodem zamítnutí žádosti může být obsazenost míst v MŠ nebo její pozdní podání.
 • ZRUŠENÍ REZERVACE MÍSTA - v případě, že potřebujete úplně zrušit rezervaci místa v Mateřince, je výpovědní lhůta 2 měsíce. Žádost je třeba zaslat minimálně 2 měsíce předem před požadovaný zrušením. Př. potřebuji zrušit místo od června. Dítě jde naposledy do Mateřinky v květnu. Žádost podávám nejpozději k poslednímu dni v březnu. Duben a květen běží výpovědní lhůta.