DS Mateřinka III - zdravá školka s montessori programem

české prostředí, dětská skupina pro děti 2,5 - 6 r.

Břeclav

NYNÍ PROBÍHÁ ZÁPIS DĚTÍ NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

- více informací k zápisu a on-line přihláška na konci této stránky.

Pomoz mi, abych to dokázalo samo. 

Smysluplné vzdělávání s láskou a porozuměním. Radost z objevování.

Mateřinka je respektující a láskyplné prostředí, kde jsou děti rády a naučí se mnoho užitečného. Rodinné prostředí naší školky je přátelské, podnětné, bezpečné, pozitivní a připravené. Děti vzdělávají trpěliví a zkušení průvodci, které práce s dětmi baví a je pro ně radostí.

Jsme první certifikovanou Zdravou mateřskou školkou a jeslemi s Montessori programem v České republice, pod záštitou Ministerstva školství a projektu Skutečně Zdravá škola. Účastníme se mezinárodních projektů a jsme první mateřskou školou v České republice na stříbrné pozici Skutečně zdravých škol a reprezentantem dobré praxe v zahraničí (projekt EPESS).

Našim cílem je dětem nabídnout podnětné a připravené prostředí, které jim pomůže plně rozvinout jejich potenciál.

DS Mateřinka III - zdravá školka s montessori programem

české prostředí, dětská skupina pro děti 2,5 - 6 r., Břeclav

DS Mateřinka III, naše zdravá školka s montessori programem bude zapsaná v registru dětských skupin a její provoz se spustí k 4.9.2023, jako naše ostatní Mateřinky bude v dětech vzbuzovat zvídavost a maximálně podporovat rozvoj vlastního potenciálu, sebedůvěry a chuti poznávat. Svým pečlivě připraveným prostředím s širokou nabídkou materiálů bude vybízet k vlastnímu učení, samostatné činnosti a koncentraci při objevování světa.

Rodinné prostředí naší dětské skupiny je přátelské, podnětné, bezpečné, pozitivní a připravené. Heterogenní skupina dětí smíšeného věku umožňuje dětem tu nejmožnější maximální míru získávání sociálních dovedností, respektu k sobě a ostatním, úcty, sebevyjádření, které jsou základem pro celý život.

Děti vzdělávají trpěliví a zkušení průvodci, které práce s dětmi baví a je pro ně radostí. Prostředí dětské skupiny je české (v plánu je následné rozšíření o prvky anglického jazyka).

Denní kapacita: 24 dětí, vždy 3 - 4 průvodci

DS Mateřinka III nabízí docházku měsíční i na jednotlivé dny (sdílená místa) a celodenní program v čase 07:30 - 17:00.

Dopolední program nenabízíme. Děti je možné vyzvedávat po obědě (školkovné se z důvodu odpolední nepřítomnosti nekrátí a ani není možné narokovat náhradu).

Dětská skupina ,,školka,, Mateřinka III bude sídlit v přízemí budovy (bývalý hotel Imos) naproti řeky Dyje. Součástí naší školky bude velká přírodní a jedlá zahrada v objektu budovy. K dispozici budou také parkovací místa pro rodiče.

Třídy jsou navržené prostorné, velkorysé, vzdušné, plné světla a nabízí dostatek místa pro samostatnou i skupinovou práci, i pohyb - sportovní i relaxační aktivity. 

Stravování dětí bude zajištěno formou dovozu. Nabídku dodavatele stravy rozšiřujeme o pitný režim (filtrovaná voda přes filtrační konvici Brita, neslazené ovocné a bylinné čaje v BIO kvalitě od firmy Sonnentor), sezonní a lokální ovoce a zelenina Farmářské bedýnky / Rohlík eshop - stravovací bonus je hrazen ze školkovného.

  KONCEPT VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V NAŠÍ ŠKOLCE

Děti si budují sebevědomí skrze reálný prožitek a radosti ze samotné činnosti.

  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÁ ŠKOLKA (ŠVP)

  Vzdělávání v naší dětské skupině ,,školce,, naplňuje požadavky na péči a vzdělávání dětí dle zákona o Dětských skupinách. Zároveň již nyní naplňuje požadavky a cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní věk. Děti jsou plně připraveny na vstup do základního vzdělávání.

  Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je směrodatný pro vzdělávání předškolních dětí v České republice. Ve vzdělávání dětí používáme a jsou pro nás směrodatné principy Montessori pedagogiky, které korespondují filosofii našich školek.Dále čerpáme z projektu Lesních školek, Zážitkové pedagogiky, Projektové výuky, Respektuj a buď respektován a Skutečně zdravá škola. Pedagogové vzdělávají děti v českém jazyce (plánované rozšíření o každodenní výuku prvků anglického jazyka jako v našich školkách v Brně).

  Děti navazují na získané předchozí vědomosti a dovednosti a rozšiřují je o znalosti ze vzdělávacích oblastí dle RVP a projektu Skutečně zdravá škola:

  • Dítě a jeho tělo
  • Dítě a jeho psychika ( Jazyk a řeč; Poznávací schopnosti a fukce, představivost a fantazie, myšlenkové operace; Sebepojetí, city a vůle)
  • Dítě a ten druhý
  • Dítě a společnost
  • Dítě a svět

  Vzdělávací oblasti dle Montessori pedagogiky, kde děti získávají potřebné podněty:

  • Praktický život
  • Smyslová výchova
  • Poznávej svět okolo sebe
  • Jazyk a Matematika

PRINCIPY MOTESSORI PEDAGOGIKY V ŠVP NAŠÍ ŠKOLKY

 • DÍTĚ JE TVŮRCEM SEBE SAMA - každé dítě je zvídavé a rádo se učí a objevuje svět. Je samo schopné si instinkivně vybírat podněty z jeho blízkého okolí, které podorují jeho rozvoj. Úlohou průvodce je připravit pro dítě prostředí tak, aby v rámci svých možností a schopností mohlo samo objevovat svět. Dát mu čas, prostor, aby se mohlo rozvíjet intuitivně samo.
 • POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM - cílem je udělat vše proto, aby dítě mohlo co nejvíce samostatně, svými vlastními silami a tempem získávat nové vědomosti a dovednosti. Neznamá to však, odstraňovat mu z cesty překážky či manipulovat jeho vývoj. Ale připravit bezpečné a podnětné prostředí, které podpoří jeho přirozený vývoj, nezávislost a motivuje ho pro další cestu poznání.
 • RUKA JE NÁSTROJEM DUCHA - klademe důraz na zapojení co nejvíce smyslů při aktivitách. V činnostech by měla být vždy zapojena oblast fyzická i psychická. Naši průvodci se snaží a kladou důraz na celostní učení. Aby si děti vše prakticky vyzkoušely a učily se formou vlastního prožitku.
 • RESPEKTOVÁNÍ SENZITIVNÍCH OBDOBÍ DÍTĚTE - jsou to období přirozeného vývoje, kdy je dítě připravené osvojit si určité vědomosti a dovednosti.
 • SVOBODNÁ VOLBA PRÁCE - děti, rozhodují kdy a s jakými pomůckami budou pracovat. Tato svoboda má však vytýčené hranice, které dítěti ukazují bezpečné poznávání světa.
 • PARTNERSKÝ PŘÍSTUP - neboli vzájemný respekt a úcta. Chováme se, děláme to, jak chceme, aby se k nám druzí chovali. Motivujeme, podporujeme, nabízíme, nikdy nenutíme, nerozkazujeme. Společně vytváříme dohody pomocí nichž se všichni cítíme příjemně. Rodiče jsou plnohodnotnou a vítanou součástí školky.
 • PEDAGOG JE TRPĚLIVÝM A VLÍDNÝM PRŮVODCEM NA CESTĚ POZNÁNÍ - připravuje inspirativní prostředí pro přirozený rozvoj dětské osobnosti dle vývojových období. Ke každému dítěti přistupuje individuálně s respektem a ematicky naslouchá jeho potřebám. Vytváří bezpečí a řád, jenž dětem dodává oporu a možnost být takový jaký je. Otevřeně komunikuje, důvěřuje a a je důvěryhodný. Má kvalitní vzdělání, zkušenosti a chuť se nadále rozvíjet.

Rodiče na začátku měsíce obdrží na email přehledný plán naší školičky, který je informuje o daném tématu učiva a cíli vzdělávání, aktivitách a plánovaných akcích pro děti.

Rodiče mají možnost kdykoliv nahlédnout do našeho tříletého vzdělávacího plánu. Popřípadě si domluvit schůzku s ředitelkou školky, která rodičům ráda poskytne odborný výklad a zodpoví jejich otázky.

Nabídka dalších aktivit a činností ve školce v rámci vzdělávacího programu (v rámci školkovného):

 • Sportovní dny
 • Canisterapie
 • Přírodovědné výpravy; Projektové dny s vědcem
 • Organizace celodenních výletů
 • Předškolní edukační skupinky
 • Prevence zdraví - Návštěvy Solné jeskyně
 • Zábavné vaření pro děti
 • Polytechnické a Výtvarné projektové dny
 • Besídky; Karnevaly; Narozeninové oslavy; Vzájemná setkávání pro celé rodiny

Nabídka dalších aktivit a činností ve školce v nad rámec vzdělávacího programu (hradí se zvlášť):

 • Hipoterapie; Muzikohrátky; Kamenohrátky
 • Divadlo; Výstavy; Koncerty a další kulturní akce pro děti
 • Lyžování a Bruslení s Lemurem
 • Plavání dětí
 • Sauna
 • Školka v přírodě (částečná úhrada)
 • Odpolední zájmové kroužky

PROJEKT CTNOSTÍ V NAŠÍ ŠKOLCE

K zapojení ,, Projektu ctností,, do našeho vzdělávacího programu nás vedlo přiblížit dětem svět kolem nás, ale hlavně ten uvnitř každého z nás. ,,Projektu ctností,, byl v roce 1991 založen v USA psychoterapeutkou Lindou Kaveli-Popov, jejím manželem dětským klinickým psychologem Danem Popovem, Ph.D. a jejím bratrem Johnem Kavelinem s úmyslem, aby se zneutralizovalo rostoucí násilí mezi mladými lidmi a rodinami. Projekt ctností nabízí posilující strategie, které inspirují k hledání ctností v každodenním životě a jejich cvičení.

Jsme pevně přesvědčeni, že je dobré, aby se již v raném věku s dětmi o hodnotách a ctnostech nejen mluvilo, ale i v praktickém životě je užívalo. Chceme podpořit děti ve vytvoření si správných morálních hodnot a pochopení především sebe sama prostřednictvím situací, které se dějí každodenně kolem nás a kterými utáříme své okolí.

 • SAMOSTATNOST - už to zvládneme sami
 • SEBEDŮVĚRA - věřím v sebe
 • POSPOLITOST - co nás spojuje
 • ŠTĚDROST - odměnou je mi tvá radost
 • PODPORA - jsem ti nablízku
 • ČESTNOST - kudy vede tvoje cesta
 • PRACOVITOST - přilož ruku k dílu
 • JEDINEČNOST - každý je originál
 • ZVÍDAVOST - ptej se a zkoumej, mnoho se dozvíš
 • ODHODLÁNÍ - zkus to
 • SEBEKÁZEŇ - ukaž mi, jak nejlépe na to
 • SEBELÁSKA - mám se rád/a
 • SPOLUPRÁCE - podám ti ruku příteli
 • LIDSKOST - laskavé a otevřené srdce
 • DŮVĚRA - věřím ti
 • SPRAVEDLIVOST - nesuď, neznáš celý příběh
 • TRPĚLIVOST - uspěchem je vytrvat
 • OSOBITOST - jsem jaký jsem
 • NADŠENÍ - s chutí do toho, půl je hotovo
 • ODVAHA - odvážným štěstí přeje

ORGANIZACE NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

- od 4.9.2023, PO - PÁ 7:30 - 17:00

- seznam prázdninových dnů pro školní rok 2023/2024 rodiče obdrží na Informačních schůzkách a emailem 


HARMONOGRAM DNE V NAŠÍ ŠKOLCE

DOPOLEDNÍ TŘÍHODINOVÁ PRACOVNÍ ČÁST

 • 07:30 - 08:30 individuální příchod dětí
 • 07:30 - 12:00 Dopolední pracovní část spolu s pobytem venku

- práce dětí s Montessori materiálem a pomůckami

- společné sdílení v kruhu

- hudební, logopedické, výtvarné aktivity

- pohybová cvičení

- sociální interakce, konverzace

- příprava svačinky vč. prostírání, úklidu a hygieny

- pobyt venku, rozvoj motorických dovedností, pohybové hry, pozorování a zkoumání světa kolem nás, výlety a návštěvy vzdělávacích akcí

 • 12:00 - 12:45 oběd vč. servírování, úklidu a hygieny
 • 12:30 - 13:00 odchod dětí po obědě, příprava na relaxaci
 • 13:00 - 13:30 čtení, poslech pohádek, relaxační půlhodinka pro všechny děti
 • 13:00 - 14:00 odpočinek, spánek v případě potřeby dětí maximálně do 14:30 hodin

ODPOLEDNÍ TŘÍHODINOVÁ PRACOVNÍ ČÁST

 • 13:30 - 14:30 předškolní příprava, práce s Klokanovým kufrem, individuální práce dětí
 • 14:30 - 16:30 Odpolední pracovní část

- odpolední svačina vč. přípravy, úklidu a hygieny

- odpolední aktivity, práce s Montessori pomůckami a materiálem, volná hra, hudební a výtvarné činnosti

- odpolední zájmové kroužky

- pobyt venku, nácvik motorických dovedností, přírodovědné/ekologické aktivity na zahradě

 • 16:50 odchod dětí
 • 17:00 končí provoz

PRŮVODCI NA CESTĚ POZNÁNÍ DĚTÍ V NAŠÍ ŠKOLCE

- nyní aktivně vybíráme průvodce dětí do dětské skupiny Břeclav. Učitelé a chůvy budou řádně zaškoleni a před otevřením provozu školky v Břeclavi si budou aktivně osvojovat vědomosti, dovednosti a praktické zkušenosti v našich provozech v Brně.

Hlavní garant vzdělávání dětí v DS Mateřinka III - zdravé školky s montessori programem v Břeclavi

Mgr. Veronika Rylková - zakladatelka, ředitelka a pedagog


Důležité informace pro rodiče - školka

 • Reference aneb rodiče sdílí zkušenosti s Mateřinkou
 • Naše ocenění, úspěchy a spolupráce
 • Tipy Jak co nejlépe zvládnout vstup do školky >>>
 • Co si přinést do školky >>>
 • Online docházka >>>
 • Zdravé stravování dětí >>>
 • Ceník školného >>>
 • Provozní řád DS Mateřinka III >>>
 • Zásady ochrany osobních údajů >>>

Další informace noví zájemci - DS Mateřinka III

1. Kritéria přijetí dítěte do školky:

 • minimální dosažený věk v den nástupu 2,5 roku věku
 • dítě zvládá odloučení od rodičů
 • řádné očkování
 • dětí je bez plen
 • absolvování osobní schůzky
 • zájem o Montessori pedagogiku a Respektující přístup, souznění s filozofií Mateřinky
 • přednostní výhodu má dítě, jenž jeho sourozenec navštěvuje nebo navštěvoval Mateřinku

2. Nyní probíhá zápis dětí na nový školní rok 2023/2024.

3. Harmonogram přijímacího řízení:

Zápisová vlna duben - červen 2023

 • Příjem a sběr ON - LINE přihlášek: od 24.4 do 31.5.2023
 • Osobní schůzky - v průběhu května a června
 • Zaslání výsledků přijímacího řízení na Váš e-mail: v průběhu května a června

V případě přijetí:

 • VÁM NA EMAIL DORAZÍ TAKÉ BALÍČEK DOKUMENTŮ, KTERÉ JE PŘED NÁSTUPEM TŘEBA POTVRDIT (potvrzení od lékaře, monitorovací list, a další dokumenty, které požaduje EU)
 • V případě přijetí je třeba uhradit rezervační poplatek 4.000,- , aby byla rezervace místa platná. Informace k platbě obdržíte na váš email spolu s vyrozuměním o přijetí. Rezervační poplatek Vám bude odečten od adaptačního režimu či školkovného. V případě neuhrazení rezervačního poplatku včas bude místo automaticky postoupeno dalšímu zájemci.
 • V případě včasného zrušení rezervace (zašlete na náš email: info@materinka-brno.cz požadavek na zrušení rezervace místa) pro školní rok září / červen do 30.6 a prázdniny červenec + srpen do 31.5 Vám bude rezervační poplatek vrácen. V případě pozdního zrušení rezervační poplatek propadá.

Potřebujete další informace o naší dětské skupině - školce?

Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme a zodpovíme Vaše dotazy.

Mgr. Veronika Rylková - ředitelka 

+ 420 731 705 364

Online přihláška

DS MATEŘINKA III - zdravá školka s montessori programem Břeclav