Plán výchovy a péče DS Mateřinka

DĚTSKÁ SKUPINA MATEŘINKA

Plán výchovy a péče - Dětská skupina Mateřinka

Harmonogram dne

8:00 - 8:30 příchod dětí

8:30 - 9:00 výtvarné tvoření, Montessori aktivity

9:00 - 9:30 dopolední průběžná svačina, hygiena

9:30 - 10:00 dopolední výchovný blok dle dne (výtvarné tvoření, zpívánky, říkanky, pečení aj.)

10:00 - 11:45 hygiena, oblékání, pobyt venku (dle počasí)

11:45 - 12:00 hygiena

12:00 - 12:30 oběd

12:30 - 13:00 příprava na spánek, odchod dětí domů po dopoledním bloku

13:00 - 14:30 odpolední spánek/odpočinek

14:30 - 15:00 odpolední svačina

15:00 - 15:50 odpolední výchovný blok, Montessori aktivity

15:30 - 15:50 odchody dětí domů

Uvedené časy jsou přibližné a přizpůsobují se individuálním potřebám dětí.

Pobyt venku

Dopoledne - v závislosti na ročním období a počasí společná procházka parkem, v zimě stavění sněhuláků, společná návštěva veřejného hřiště, edukativní sbírání přírodního materiálu, pobyt na zahradě, houpačky, pískoviště, jízda na odrážedle, venkovní výtvarné aktivity

Odpoledne - v závislosti na ročním období a počasí pobyt na zahradě, houpačky, pískoviště, jízda na odrážedle, venkovní výtvarné aktivity

Výchovné cíle:

● osvojení nových poznatků a dovedností, rozvoj pohybových schopností

● rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních, poznávání sebe sama - uvědomění si vlastní identity.

● seznamování se s pravidly respektujícího chování ve vztahu k druhému.

● poznávání pravidel společného soužití, rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí.

● sebeobsluha, péče o osobní hygienu, samostatné zvládání pravidelných denních úkonů (mytí rukou, smrkání, oblékání, obouvání, atd.). Udržování pořádku, zvládnutí jednoduchých úklidových prací.

● navazování kontaktu s dospělým, překonání studu, komunikace s okolím. Respekt ostatních přijímat, že každý je jiný.

● pravidla slušného chování - pozdravit, poprosit, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení. Dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití kolektivním zařízení.

PODMÍNKY VÝCHOVY A PÉČE

Materiální podmínky 

Prostor je včetně vybavení uspořádán tak, aby vyhovoval potřebám věkově přítomné skupině dětí. Třída je vybavena nízkými otevřenými skříňkami s přehledně uspořádanými pomůckami dle oblastí včetně dětské kuchyňky. Ve třídě je dost prostoru pro spolupráci i soukromí, dostatečný prostor pro volný pohyb.  

Životospráva 

Pitný režim je zajištěn po celý den. Děti mají k dispozici neslazený bylinkový čaj nebo filtrovanou vodu. Čas svačinky si může každé dítě v rámci určeného rozmezí samo regulovat. Při jídle mají děti možnost se do velké míry obsloužit samy (prostření stolu, mazání, úklid..). Ve spolupráci s průvodci mohou děti také krájet ovoce či zeleninu. Tepelná úprava potravin probíhá ve výdejně a za tuto přípravu odpovídá provozní pracovník/pracovnice. Do konzumace jídla děti nenutíme. Přípravou a nabídkou mini porcí je motivujeme k ochutnání všech jídel. Specifika stravování jednotlivých dětí řešíme individuálně s rodiči. Dětem je zajištěn pravidelný rytmus a řád, je respektována individuální potřeba aktivity, odpočinku a spánku. Je zajištěn dostatek volného pohybu. Ven chodíme za každého počasí.  

Psychosociální podmínky 

Děti jsou vedeny ke vzájemné pomoci a učení se jeden od druhého. Děti a pečovatelé společně tvoří pravidla soužití, která jsou závazná pro celou skupinu – děti i dospělé. Každý má tolik osobní svobody, kolik zvládne. Pečovatelé respektují potřeby dětí, komunikují s nimi v rovnosti a klidu. Děti se učí komunikaci, vyjadřování emocí i vnitřní disciplíně. 

Adaptační proces 

Adaptace nově příchozích dětí probíhá s ohledem na jejich individuální potřeby. Dítě může začít kratší  docházkou nejprve na krátkou dobu, která se postupně prodlužuje dle potřeb dítěte a možností rodiny. 

Organizace činností 

Při všech činnostech podporujeme:  

  • Samostatnost 
  • Vlastní aktivitu dětí 
  • Uvědomování si vlastních potřeb 
  • Vyjadřování emocí 
  • Spolupráci, vzájemnou podporu mezi dětmi 
  • Respektující komunikaci 

V DS Mateřinka - jesle pracujeme podle principů Montessori, proto přijímáme děti, jejichž rodiče mají zájem o to, aby se jejich dítě rozvíjelo v souladu s touto metodou a mělo možnost rozvíjet se v připraveném a respektujícím prostředí. Z hlediska potřeb dětí se v Montessori metodě opíráme o tzv. senzitivní fáze, kterými děti během svého vývoje procházejí. Pečovatelka pozoruje dítě při práci a podle toho, na co je dítě momentálně naladěné, je mu nabízena taková činnost, která ho uspokojuje a kterou se tak může s lehkostí v maximální možné míře naučit. Dítě má možnost vybírat si, s čím i s kým bude pracovat v případě, že respektuje pravidla a umí se rozhodnout pro smysluplnou tvořivou práci. Jestliže se mu to ještě nedaří, pečovatelka mu pomáhá se v tom osamostatnit. 

Platnost od 1.3.2020

Schválil: 26.2.2020 Mgr. Veronika Rylková