DS Mateřinka II - zdravá školka s montessori programem

české prostředí s prvky ANJ, dětská skupina pro děti 3 - 6 r.
Jeřábkova 5, Brno

Pomoz mi, abych to dokázal sám. 

Smysluplné vzdělávání s láskou a porozuměním. Radost z objevování.

Mateřinka je respektující a láskyplné místo, kde jsou děti spokojené a naučí se mnoho užitečného. Rodinné prostředí naší školky je přátelské, podnětné, bezpečné a vstřícné. Děti vzdělávají trpěliví a zkušení průvodci, které práce s dětmi naplňuje, baví a je pro ně radostí.

Jsme první certifikovanou Zdravou mateřskou školkou a jeslemi s Montessori programem v České republice, pod záštitou Ministerstva školství a projektu Skutečně Zdravá škola. Účastníme se mezinárodních projektů a jsme první mateřskou školou v České republice na stříbrné pozici Skutečně zdravých škol a reprezentatem dobré praxe v zahraničí (projekt EPESS). 

Našim cílem je dětem nabídnout podnětné a připravené prostředí, které jim pomůže plně rozvinout jejich potenciál.


DS Mateřinka II - zdravá školka s montessori programem

české prostředí s prvky ANJ, dětská skupina pro děti 3 - 6 r.

DS Mateřinka II, naše zdravá školka s Montessori programem zapsaná v registru dětských skupin , vzbuzuje u děti zvídavost a maximálně podporuje rozvoj vlastního potenciálu, sebedůvěry a chuti poznávat. Svým pečlivě připraveným prostředím s širokou nabídkou materiálů vybízí k vlastnímu učení, samostatné činnosti a koncentraci při objevování světa. 

Heterogenní skupina dětí smíšeného věku umožňuje dětem maximální míru získávání sociálních dovedností, respektu k sobě a ostatním, úcty a sebevyjádření. 

Denní kapacita: 12 dětí, vždy 2 průvodci

DS Mateřinka II nabízí měsíční docházku a celodenní program v čase 7:30 - 17:00.

Dopolední program a docházku jen na pár ní v týdnu nenabízíme.

Dětská skupina ,,Školka,, sídlí v prvním patře prvorepublikového domu v klidné a bezpečné části Brna - střed, vedle parku Lužánky, který poskytuje velké množství prostoru pro hru, pohyb a zkoumání přírody. K dispozici máme také zahradu ve vnitrobloku domu. 

Třídy jsou prostorné, velkorysé a nabízí dostatek místa pro samostatnou i skupinovou práci. Během dne mohou děti využít cvičebního sálu plného pomůcek k pohybu.

  KONCEPT VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V NAŠÍ ŠKOLCE

  Děti si budují sebevědomí skrze reálný prožitek a radosti ze samotné činnosti.

  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÁ ŠKOLKA (ŠVP)

  Vzdělávání v naší dětské skupině naplňuje požadavky na péči a vzdělávání dětí dle zákona o Dětských skupinách. Zároveň naplňuje požadavky a cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Ve vzdělávání dětí používáme a jsou pro nás směrodatné principy Montessori pedagogiky, dále čerpáme z projektu Lesních školek, Zážitkové pedagogiky, Projektové výuky, Respektuj a buď respektován a Skutečně zdravá škola. Pedagogové vzdělávají děti v českém jazyce rozšířeného o každodenní výuku anglického jazyka.

  Děti navazují na získané předchozí vědomosti a dovednosti a rozšiřují je o znalosti ze vzdělávacích oblastí dle RVP a projektu Skutečně zdravá škola:

  • Dítě a jeho tělo
  • Dítě a jeho psychika ( Jazyk a řeč; Poznávací schopnosti a fukce, představivost a fantazie, myšlenkové operace; Sebepojetí, city a vůle)
  • Dítě a ten druhý
  • Dítě a společnost
  • Dítě a svět

  Vzdělávací oblasti dle Montessori pedagogiky, kde děti získávají potřebné podněty:

  • Praktický život
  • Smyslová výchova
  • Poznáváme svět
  • Jazyk a Matematika

PRINCIPY MOTESSORI PEDAGOGIKY V ŠVP NAŠÍ ŠKOLKY

 • DÍTĚ JE TVŮRCEM SEBE SAMA - každé dítě je přirozeně zvídavé, rádo se učí a objevuje svět. Dokáže si samo instinktivně vybírat podněty pro rozvoj ze svého okolí. Úlohou pedagoga je připravit bezpečné a připravené prostředí tak, aby v rámci svých možností mohlo dítě toto objevování samo intuitivně započít a realizovat.
 • POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM - schopnost postarat se o sebe v rámci svého maxima, zdolávat každý den malé překážky, posouvat se dál a posilovat tím své sebevědomí i sebehodnotu. Objevovat své možnosti, posilovat odolnost a osobnostně růst.
 • RUKA JE NÁSTROJEM DUCHA - v činnostech by měla být vždy zapojena oblast fyzická i psychická. Naši pedagogové kladou důraz na celostní učení - děti si mohou vše prakticky vyzkoušet a učit se formou vlastního prožitku skrze všechny své smysly.
 • RESPEKTOVÁNÍ SENZITIVNÍCH OBDOBÍ DÍTĚTE - jsou to období přirozeného vývoje, kdy je dítě připravené osvojit si určité vědomosti a dovednosti.
 • SVOBODNÁ VOLBA PRÁCE - děti rozhodují, kdy a s jakými pomůckami budou pracovat. Tato svoboda má však dané hranice, které dítěti ukazují bezpečné poznávání světa.
 • PARTNERSKÝ PŘÍSTUP - vzájemný respekt a úcta. Motivujeme, podporujeme, nabízíme, nikdy nenutíme, nerozkazujeme. Společně vytváříme dohody pomocí nichž se všichni cítíme příjemně. Rodiče jsou plnohodnotnou a vítanou součástí školky.
 • PEDAGOG JE TRPĚLIVÝM A VLÍDNÝM PRŮVODCEM NA CESTĚ POZNÁNÍ - připravuje inspirativní prostředí pro přirozený rozvoj dětské osobnosti dle vývojových období. Ke každému dítěti přistupuje individuálně s respektem a empaticky naslouchá jeho potřebám. Má kvalitní vzdělání, zkušenosti a chuť se nadále rozvíjet.

Rodiče mají možnost kdykoliv nahlédnout do našeho tříletého vzdělávacího plánu. Popřípadě si domluvit schůzku s ředitelkou školky, která rodičům ráda poskytne odborný výklad a zodpoví jejich otázky. 

Nabídka dalších aktivit a činností ve školce v rámci vzdělávacího programu (v rámci školkovného):

 • Sportovní dny
 • Canisterapie
 • Přírodovědné výpravy; Projektové dny s vědcem
 • Organizace celodenních výletů
 • Předškolní edukační skupinky
 • Pečení s dětmi
 • Polytechnické a Výtvarné projektové dny
 • Besídky pro děti; Karnevaly; Narozeninové oslavy; Vzájemná setkávání pro celé rodiny

Nabídka dalších aktivit a činností ve školce v nad rámec vzdělávacího programu (hradí se zvlášť):

 • Hipoterapie; Muzikohrátky; Kamenohrátky
 • Divadlo; Výstavy; Koncerty a další kulturní akce pro děti
 • Lyžování a Bruslení s Lemurem
 • Plavání dětí
 • Školka v přírodě (částečná úhrada)
 • Odpolední zájmové kroužky

PROJEKT CTNOSTÍ V NAŠÍ ŠKOLCE

K zapojení ,, Projektu ctností,, do našeho vzdělávacího programu nás vedla touha přiblížit dětem svět kolem nás, ale hlavně ten uvnitř každého z nás. ,,Projekt ctností,, byl v roce 1991 založen v USA psychoterapeutkou Lindou Kaveli-Popov, jejím manželem dětským klinickým psychologem Danem Popovem, Ph.D. a jejím bratrem Johnem Kavelinem s úmyslem, aby se zneutralizovalo rostoucí násilí mezi mladými lidmi a rodinami. Projekt ctností nabízí posilující strategie, které inspirují k hledání ctností v každodenním životě a jejich cvičení.

.Chceme podpořit děti ve vytvoření si správných morálních hodnot a pochopení především sebe sama prostřednictvím situací, které se dějí každodenně kolem nás a kterými utváříme své okolí. Ctnossti, o kterých s dětmi promlouváme -

 • SAMOSTATNOST - už to zvládneme sami
 • SEBEDŮVĚRA - věřím v sebe
 • POSPOLITOST - co nás spojuje
 • PODPORA - jsem ti nablízku
 • PRACOVITOST - přilož ruku k dílu
 • ZVÍDAVOST - ptej se a zkoumej, mnoho se dozvíš
 • ODHODLÁNÍ - zkus to
 • SEBELÁSKA - mám se rád/a
 • DŮVĚRA - věřím ti
 • TRPĚLIVOST - úspěchem je vytrvat
 • a další

HARMONOGRAM DNE V NAŠÍ ŠKOLCE

DOPOLEDNÍ TŘÍHODINOVÁ PRACOVNÍ ČÁST

 • 7:30 - 08:30 individuální příchod dětí
 • 08:00 - 12:00 Dopolední pracovní část (včetně pobytu venku)

- práce dětí s Montessori materiálem a pomůckami

- společné sdílení v kruhu

- hudební, výtvarné aktivity

- pohybová cvičení

- sociální interakce, konverzace

- příprava svačinky vč. prostírání, úklidu a hygieny

- pobyt venku, rozvoj motorických dovedností, pohybové hry, pozorování a zkoumání světa kolem nás, výlety a návštěvy vzdělávacích akcí

 • 12:00 - 12:45 oběd vč. servírování, úklidu a hygieny
 • 12:30 - 13:00 odchod dětí po obědě, příprava na relaxaci
 • 13:00 - 13:30 čtení, poslech pohádek, relaxační půlhodinka pro všechny děti
 • 13:00 - 14:00 odpočinek, spánek v případě potřeby dětí maximálně do 14:30 hodin

ODPOLEDNÍ TŘÍHODINOVÁ PRACOVNÍ ČÁST

 • 13:30 - 14:30 předškolní příprava, práce s Klokanovým kufrem, individuální práce dětí
 • 14:30 - 16:30 Odpolední pracovní část

- odpolední svačina vč. přípravy, úklidu a hygieny

- odpolední aktivity, práce s Montessori pomůckami a materiálem, volná hra, hudební a výtvarné činnosti

- odpolední zájmové kroužky

- pobyt venku, nácvik motorických dovedností, přírodovědné/ekologické aktivity na zahradě

 • 16:50 odchod dětí
 • 17:00 končí provoz


KLIDOVÝ REŽIM BĚHEM JÍDLA

Průvodce dětem nachystá vše potřebné pro přípravu svačinky, děti si volně dochází pro prostírky a vlastní hrníčky. Následně mají děti možnost ochutnávky a zjištění, zda jim nabízené potraviny chutnají. Pokud ano děti si dle vlastní libosti vezmou, co jim chutná. Ovoce a zeleninu si děti krájí samy, zkouší si samy namazat pečivo máslem či pomazánkou. Svačina probíhá v klidu, bez jakékoli časové tísně.  

Více o našem zdravém stravování ve školce >>>


PŘIJĎTE ZA NÁMI

prohlídka naší školky v obrazech


PRŮVODCI NA CESTĚ POZNÁNÍ DĚTÍ V NAŠÍ ŠKOLCE

Všichni naši průvodci v Mateřinkách mají odpovídající vzdělání v oblasti v předškolního vzdělávání a Montessori pedagogiky.

Bc. Martina Křesťanová

průvodce a učitelka DS Mateřinka II

Mgr. Pavlína Malůšová Běhalová

průvodce, koordinátor oddělení a učitelka DS Mateřinka II

Bc. Lucie Žižková

zástupkyně ředitelky pro vzdělávání a učitelka DS Mateřinka II 


Důležité informace pro rodiče - školka

Další informace noví zájemci - DS Mateřinka II

1. Kritéria přijetí dítěte do školky:

 • minimální dosažený věk v den nástupu 2,75 roku věku
 • dítě zvládá odloučení od rodičů
 • řádné očkování
 • dítě je bez plen
 • absolvování osobní schůzky s prohlídkou ve školce
 • zájem o Montessori pedagogiku a Respektující přístup, souznění s filozofií Mateřinky
 • přednostní výhodu má dítě, jenž jeho sourozenec navštěvuje nebo navštěvoval Mateřinku

2. Obsazenost ve školním roce 2023/2024 - PLNĚ OBSAZENO, NEPŘIJÍMÁME NOVÉ DĚTI.

V případě zájmu je možné vyplnit zájmový formulář viz níže. Zařadíme si Vás do pořadníku uchazečů o místo a v případě uvolnění místa Vás kontaktujeme.


PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

- v případě uvolnění místa budeme kontaktovat zájemce ze zaslaných zájmových formulářů.

Zápisová vlna leden - květen

 • Příjem a sběr ON - LINE přihlášek: od ledna do dubna (online přihláška je zpřístupněna na začátku ledna)
 • Osobní schůzky - duben - květen
 • Zaslání výsledků přijímacího řízení na Váš e-mail: konec května

V případě přijetí:

 • VÁM NA EMAIL DORAZÍ SOUBOR DOKUMENTŮ, KTERÉ JE POTŘEBA PŘED NÁSTUPEM  POTVRDIT (potvrzení od lékaře, monitorovací list, aj.)
 • V případě přijetí je nutno uhradit rezervační poplatek 2.000,- , po jeho úhradě je rezervace místa platná. Informace k platbě obdržíte na váš email spolu s vyrozuměním o přijetí. Rezervační poplatek Vám bude odečten od adaptačního režimu či školkovného. V případě neuhrazení rezervačního poplatku včas bude místo automaticky postoupeno dalšímu zájemci.
 • V případě včasného zrušení rezervace (zašlete na náš email: info@materinka-brno.cz požadavek na zrušení rezervace místa) pro školní rok září / červen do 30.6 a prázdniny červenec + srpen do 31.5 Vám bude rezervační poplatek vrácen. V případě pozdního zrušení rezervační poplatek propadá.

Potřebujete další informace o naší dětské skupině - školce?

Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme a zodpovíme Vaše dotazy.

Veronika Maierová - zástupkyně ředitelky

vzdelavani@materinka-brno.cz

+ 420 725 976 715


ZÁJMOVÝ FORMULÁŘ PRO NOVÉ UCHAZEČE

V SOUČASNÉ DOBĚ NEPŘIJÍMÁME NOVÉ ZÁJEMCE NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025, NAŠE KAPACITY JSOU NAPLNĚNY.

Kontakt DS Mateřinka II - školka

- pro rodiče, dětí, jenž navštěvují školku: + 420 737 015 939

Adresa:

první patro, Jeřábkova 5, Brno 602 00

Jak se k nám dostanete:

 • MHD - Tram 6, 1 - zastávka Antonínská / Tram 5, Bus 67 - zastávka Nám. 28. října
 • PARKOVÁNÍ U MATEŘINEK - v okolí Mateřinek se nachází modrá zóna s povoleným vjezdem návštěvníků a jejich parkování. Je možné využít 1 hodinu zdarma pro jeden automobil (SPZ) na den. Je třeba vždy zaregistrovat vaši SPZ na parkovacím automatu (nejbližší všem Mateřinkám se nachází naproti vchodu do parku Nám.28.října) nebo online na webových stránkách: https://www.parkovanivbrne.cz. Zde najdete další potřebné informace k parkování.