DS Mateřinka II - zdravá školka s montessori programem

české prostředí s prvky ANJ, dětská skupina pro děti 3 - 6 r.
Jeřábkova 5, Brno

Pomoz mi, abych to dokázal sám. 

Smysluplné vzdělávání s láskou a porozuměním. Radost z objevování.

Mateřinka je respektující a láskyplné prostředí, kde jsou děti rády a naučí se mnoho užitečného. Rodinné prostředí naší školky je přátelské, podnětné, bezpečné, pozitivní a připravené. Děti vzdělávají trpěliví a zkušení průvodci, které práce s dětmi baví a je pro ně radostí.

Jsme první certifikovanou Zdravou mateřskou školkou a jeslemi s Montessori programem v České republice, pod záštitou Ministerstva školství a projektu Skutečně Zdravá škola. Účastníme se mezinárodních projektů a jsme první mateřskou školou v České republice na stříbrné pozici Skutečně zdravých škol a reprezentatem dobré praxe v zahraničí (projekt EPESS). 

Našim cílem je dětem nabídnout podnětné a připravené prostředí, které jim pomůže plně rozvinout jejich potenciál.


DS Mateřinka II - zdravá školka s montessori programem

české prostředí s prvky ANJ, dětská skupina pro děti 3 - 6 r.

DS Mateřinka II, naše zdravá školka s montessori programem zapsaná v registru dětských skupin , vzbuzuje u děti zvídavost a maximálně podporuje rozvoj vlastního potenciálu, sebedůvěry a chuti poznávat. Svým pečlivě připraveným prostředím s širokou nabídkou materiálů vybízí k vlastnímu učení, samostané činnosti a koncentraci při objevování světa. 

Rodinné prostředí naší dětské skupiny je přátelské, podnětné, bezpečné, pozitivní a připravené. Heterogenní skupina dětí smíšeného věku umožňuje dětem tu nejmožnější maximální míru získávání sociálních dovedností, respektu k sobě a ostatním, úcty, sebevyjádření, které jsou základem pro celý život.

Děti vzdělávají trpěliví a zkušení průvodci, které práce s dětmi baví a je pro ně radostí. Prostředí dětské skupiny je české s rozšířenou výukou anglického jazyka.

 Denní kapacita: 12 dětí, vždy 2 průvodci

DS Mateřinka II nabízí měsíční docházku a celodenní program v čase 08:00 - 17:00.

Dopolední program a docházku jen na pár ní v týdnu nenabízíme.

Dětská skupina ,,Školka,, sídlí v prvním patře prvorepublikového domu v klidné a bezpečné části Brna - střed, vedle parku Lužánky, který poskytuje nekonečné množství prostoru pro hru, pohyb a zkoumání přírody. K dispozici máme také zahradu ve vnitrobloku domu. 

Třídy jsou prostorné, velkorysé a nabízí dostatek místa pro samostatnou i skupinovou práci. Během dne mohou děti využít cvičebního sálu plného pomůcek k pohybu.

  KONCEPT VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V NAŠÍ ŠKOLCE

  Děti si budují sebevědomí skrze reálný prožitek a radosti ze samotné činnosti.

  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÁ ŠKOLKA (ŠVP)

  Vzdělávání v naší dětské skupině ,,školce,, naplňuje požadavky na péči a vzdělávání dětí dle zákona o Dětských skupinách. Zároveň již nyní naplňuje požadavky a cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní věk. Děti jsou plně připraveny na vstup do základního vzdělávání.

  Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je směrodatný pro vzdělávání předškolních dětí v České republice. Ve vzdělávání dětí používáme a jsou pro nás směrodatné principy Montessori pedagogiky, které korespondují filosofii našich školek. Dále čerpáme z projektu Lesních školek, Zážitkové pedagogiky, Projektové výuky, Respektuj a buď respektován a Skutečně zdravá škola. Pedagogové vzdělávají děti v českém jazyce rozšířeného o každodenní výuku anglického jazyka.

  Děti navazují na získané předchozí vědomosti a dovednosti a rozšiřují je o znalosti ze vzdělávacích oblastí dle RVP a projektu Skutečně zdravá škola:

  • Dítě a jeho tělo
  • Dítě a jeho psychika ( Jazyk a řeč; Poznávací schopnosti a fukce, představivost a fantazie, myšlenkové operace; Sebepojetí, city a vůle)
  • Dítě a ten druhý
  • Dítě a společnost
  • Dítě a svět

  Vzdělávací oblasti dle Montessori pedagogiky, kde děti získávají potřebné podněty:

  • Praktický život
  • Smyslová výchova
  • Poznávej svět okolo sebe
  • Jazyk a Matematika

PRINCIPY MOTESSORI PEDAGOGIKY V ŠVP NAŠÍ ŠKOLKY

 • DÍTĚ JE TVŮRCEM SEBE SAMA - každé dítě je zvídavé a rádo se učí a objevuje svět. Je samo schopné si instinkivně vybírat podněty z jeho blízkého okolí, které podorují jeho rozvoj. Úlohou průvodce je připravit pro dítě prostředí tak, aby v rámci svých možností a schopností mohlo samo objevovat svět. Dát mu čas, prostor, aby se mohlo rozvíjet intuitivně samo.
 • POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM - cílem je udělat vše proto, aby dítě mohlo co nejvíce samostatně, svými vlastními silami a tempem získávat nové vědomosti a dovednosti. Neznamá to však, odstraňovat mu z cesty překážky či manipulovat jeho vývoj. Ale připravit bezpečné a podnětné prostředí, které podpoří jeho přirozený vývoj, nezávislost a motivuje ho pro další cestu poznání.
 • RUKA JE NÁSTROJEM DUCHA - klademe důraz na zapojení co nejvíce smyslů při aktivitách. V činnostech by měla být vždy zapojena oblast fyzická i psychická. Naši průvodci se snaží a kladou důraz na celostní učení. Aby si děti vše prakticky vyzkoušely a učily se formou vlastního prožitku.
 • RESPEKTOVÁNÍ SENZITIVNÍCH OBDOBÍ DÍTĚTE - jsou to období přirozeného vývoje, kdy je dítě připravené osvojit si určité vědomosti a dovednosti.
 • SVOBODNÁ VOLBA PRÁCE - děti, rozhodují kdy a s jakými pomůckami budou pracovat. Tato svoboda má však vytýčené hranice, které dítěti ukazují bezpečné poznávání světa.
 • PARTNERSKÝ PŘÍSTUP - neboli vzájemný respekt a úcta. Chováme se, děláme to, jak chceme, aby se k nám druzí chovali. Motivujeme, podporujeme, nabízíme, nikdy nenutíme, nerozkazujeme. Společně vytváříme dohody pomocí nichž se všichni cítíme příjemně. Rodiče jsou plnohodnotnou a vítanou součástí školky.
 • PEDAGOG JE TRPĚLIVÝM A VLÍDNÝM PRŮVODCEM NA CESTĚ POZNÁNÍ - připravuje inspirativní prostředí pro přirozený rozvoj dětské osobnosti dle vývojových období. Ke každému dítěti přistupuje individuálně s respektem a ematicky naslouchá jeho potřebám. Vytváří bezpečí a řád, jenž dětem dodává oporu a možnost být takový jaký je. Otevřeně komunikuje, důvěřuje a a je důvěryhodný. Má kvalitní vzdělání, zkušenosti a chuť se nadále rozvíjet.

Rodiče na začátku měsíce obdrží na email přehledný plán naší školičky, který je informuje o daném tématu učiva a cíli vzdělávání, aktivitách a plánovaných akcích pro děti.

Rodiče mají možnost kdykoliv nahlédnout do našeho tříletého vzdělávacího plánu. Popřípadě si domluvit schůzku s ředitelkou školky, která rodičům ráda poskytne odborný výklad a zodpoví jejich otázky. 

Nabídka dalších aktivit a činností ve školce v rámci vzdělávacího programu (v rámci školkovného):

 • Sportovní dny
 • Canisterapie
 • Přírodovědné výpravy; Projektové dny s vědcem
 • Organizace celodenních výletů
 • Předškolní edukační skupinky
 • Logopedická terapie - Cvičíme jazýčky
 • Prevence zdraví - Návštěvy Solné jeskyně 
 • Zábavné vaření pro děti
 • Polytechnické a Výtvarné projektové dny
 • Besídky; Karnevaly; Narozeninové oslavy; Vzájemná setkávání pro celé rodiny

Nabídka dalších aktivit a činností ve školce v nad rámec vzdělávacího programu (hradí se zvlášť):

 • Hipoterapie; Muzikohrátky; Kamenohrátky
 • Divadlo; Výstavy; Koncerty a další kulturní akce pro děti
 • Lyžování a Bruslení s Lemurem
 • Plavání dětí
 • Sauna
 • Školka v přírodě (částečná úhrada)
 • Odpolední zájmové kroužky

PROJEKT CTNOSTÍ V NAŠÍ ŠKOLCE

K zapojení ,, Projektu ctností,, do našeho vzdělávacího programu nás vedlo přiblížit dětem svět kolem nás, ale hlavně ten uvnitř každého z nás. ,,Projektu ctností,, byl v roce 1991 založen v USA psychoterapeutkou Lindou Kaveli-Popov, jejím manželem dětským klinickým psychologem Danem Popovem, Ph.D. a jejím bratrem Johnem Kavelinem s úmyslem, aby se zneutralizovalo rostoucí násilí mezi mladými lidmi a rodinami. Projekt ctností nabízí posilující strategie, které inspirují k hledání ctností v každodenním životě a jejich cvičení.

Jsme pevně přesvědčeni, že je dobré, aby se již v raném věku s dětmi o hodnotách a ctnostech nejen mluvilo, ale i v praktickém životě je užívalo. Chceme podpořit děti ve vytvoření si správných morálních hodnot a pochopení především sebe sama prostřednictvím situací, které se dějí každodenně kolem nás a kterými utáříme své okolí.

 • SAMOSTATNOST - už to zvládneme sami
 • SEBEDŮVĚRA - věřím v sebe
 • POSPOLITOST - co nás spojuje
 • ŠTĚDROST - odměnou je mi tvá radost
 • PODPORA - jsem ti nablízku
 • ČESTNOST - kudy vede tvoje cesta
 • PRACOVITOST - přilož ruku k dílu
 • JEDINEČNOST - každý je originál
 • ZVÍDAVOST - ptej se a zkoumej, mnoho se dozvíš
 • ODHODLÁNÍ - zkus to
 • SEBEKÁZEŇ - ukaž mi, jak nejlépe na to
 • SEBELÁSKA - mám se rád/a
 • SPOLUPRÁCE - podám ti ruku příteli
 • LIDSKOST - laskavé a otevřené srdce
 • DŮVĚRA - věřím ti
 • SPRAVEDLIVOST - nesuď, neznáš celý příběh
 • TRPĚLIVOST - uspěchem je vytrvat
 • OSOBITOST - jsem jaký jsem
 • NADŠENÍ - s chutí do toho, půl je hotovo
 • ODVAHA - odvážným štěstí přeje

HARMONOGRAM DNE V NAŠÍ ŠKOLCE

DOPOLEDNÍ TŘÍHODINOVÁ PRACOVNÍ ČÁST

 • 08:00 - 08:30 individuální příchod dětí
 • 08:00 - 12:00 Dopolední pracovní část spolu s pobytem venku

- práce dětí s Montessori materiálem a pomůckami

- společné sdílení v kruhu

- hudební, logopedické, výtvarné aktivity

- pohybová cvičení

- sociální interakce, konverzace

- příprava svačinky vč. prostírání, úklidu a hygieny

- pobyt venku, rozvoj motorických dovedností, pohybové hry, pozorování a zkoumání světa kolem nás, výlety a návštěvy vzdělávacích akcí

 • 12:00 - 12:45 oběd vč. servírování, úklidu a hygieny
 • 12:30 - 13:00 odchod dětí po obědě, příprava na relaxaci
 • 13:00 - 13:30 čtení, poslech pohádek, relaxační půlhodinka pro všechny děti
 • 13:00 - 14:00 odpočinek, spánek v případě potřeby dětí maximálně do 14:30 hodin

ODPOLEDNÍ TŘÍHODINOVÁ PRACOVNÍ ČÁST

 • 13:30 - 14:30 předškolní příprava, práce s Klokanovým kufrem, individuální práce dětí
 • 14:30 - 16:30 Odpolední pracovní část

- odpolední svačina vč. přípravy, úklidu a hygieny

- odpolední aktivity, práce s Montessori pomůckami a materiálem, volná hra, hudební a výtvarné činnosti

- Logopedická terapie

- odpolední zájmové kroužky

- pobyt venku, nácvik motorických dovedností, přírodovědné/ekologické aktivity na zahradě

 • 16:50 odchod dětí
 • 17:00 končí provoz


KLIDOVÝ REŽIM BĚHEM JÍDLA

Pedagog dětem nachystá vše potřebné pro jejích přípravu svačinky, děti si volně dochází pro prostírky, které si vlastnoručně vyrobily a hrníčky s vlastním jménem.

Poté si chodí do vyhrazeného prostoru pro suroviny na přípravu svačinky. Děti mají možnost, ochutnávky, kdy se přesvědčí, zda-li jim potraviny chutnají, pak si dle vlastní libosti vezmou, co jím chutná. Ovoce a zeleninu si děti sami krájí. V období svačinek/oběda děti dodržují klidový režim. Tzn. přesný čas svačinky není určen, děti chodí, jakmile mají chuť jíst. Po celou dobu pedagogové nabízí ostatním dětem, kteří v danou chvilku nesvačí klidovou aktivitu v prostoru mimo jídelní část.

Více o našem zdravém stravování ve školce >>>


PŘIJĎTE ZA NÁMI

prohlídka naší školky v obrazech


PRŮVODCI NA CESTĚ POZNÁNÍ DĚTÍ V NAŠÍ ŠKOLCE

Všichni naši průvodci v Mateřinkách mají odpovídající vzdělání v oblasti v předškolního vzdělávání a Montessori pedagogiky.

Bc. Martina Křesťanová

průvodce a učitelka DS Mateřinka II

Mgr. Pavlína Malůšová Běhalová

průvodce, koordinátor oddělení a učitelka DS Mateřinka II

Bc. Lucie Žižková

zástupkyně ředitelky pro vzdělávání a učitelka DS Mateřinka II 


Důležité informace pro rodiče - školka

Další informace noví zájemci - DS Mateřinka II

1. Kritéria přijetí dítěte do školky:

 • minimální dosažený věk v den nástupu 2,75 roku věku
 • dítě zvládá odloučení od rodičů
 • řádné očkování
 • dětí je bez plen
 • absolvování osobní schůzky s prohlídkou ve školce
 • zájem o Montessori pedagogiku a Respektující přístup, souznění s filozofií Mateřinky
 • přednostní výhodu má dítě, jenž jeho sourozenec navštěvuje nebo navštěvoval Mateřinku

2. Obsazenost ve školním roce 2022/2023 - PLNĚ OBSAZENO, NEPŘIJÍMÁME NOVÉ DĚTI.V případě zájmu je možné vyplnit zájmový formulář viz níže. Zařadíme si Vás do pořadníku uchazečů o místo a v případě uvolnění místa Vás kontaktujeme.

3. Harmonogram přijímacího řízení:


PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

- v případě uvolnění míst budeme kontaktovat zájemce ze zaslaných zájmových formulářů.

Další informace noví zájemci

Zápisová vlna leden - květen

 • Příjem a sběr ON - LINE přihlášek: od ledna do dubna (online přihláška je zpřístupněna na začátku ledna)
 • Osobní schůzky - květen
 • Zaslání výsledků přijímacího řízení na Váš e-mail: konec května

V případě přijetí:

 • VÁM NA EMAIL DORAZÍ TAKÉ BALÍČEK DOKUMENTŮ, KTERÉ JE PŘED NÁSTUPEM TŘEBA POTVRDIT (potvrzení od lékaře, monitorovací list, a další dokumenty, které požaduje EU)
 • V případě přijetí je třeba uhradit rezervační poplatek 2.000,- , aby byla rezervace místa platná. Informace k platbě obdržíte na váš email spolu s vyrozuměním o přijetí. Rezervační poplatek Vám bude odečten od adaptačního režimu či školkovného. V případě neuhrazení rezervačního poplatku včas bude místo automaticky postoupeno dalšímu zájemci.
 • V případě včasného zrušení rezervace (zašlete na náš email: info@materinka-brno.cz požadavek na zrušení rezervace místa) pro školní rok září / červen do 30.6 a prázdniny červenec + srpen do 31.5 Vám bude rezervační poplatek vrácen. V případě pozdního zrušení rezervační poplatek propadá.

Potřebujete další informace o naší dětské skupině - školce?

Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme a zodpovíme Vaše dotazy.

Bc. Lucie Žižková - zástupkyně ředitelky

vzdelavani@materinka-brno.cz

+ 420 725 976 715


ZÁJMOVÝ FORMULÁŘ PRO NOVÉ UCHAZEČE

- slouží k vyjádření zájmu a navázání kontaktu rodičů s Mateřinkou před zahájením zápisové vlny.

Kontakt DS Mateřinka II - školka

- pro rodiče, dětí, jenž navštěvují školku: + 420 737 015 939

Adresa:

první patro, Jeřábkova 5, Brno 602 00

Jak se k nám dostanete:

 • MHD - Tram 6, 1 - zastávka Antonínská / Tram 5, Bus 67 - zastávka Nám. 28. října
 • PARKOVÁNÍ U MATEŘINEK - v okolí Mateřinek se nachází modrá zóna s povoleným vjezdem návštěvníků a jejich parkování. Je možné využít 1 hodinu zdarma pro jeden automobil (SPZ) na den. Je třeba vždy zaregistrovat vaši SPZ na parkovacím automatu (nejbližší všem Mateřinkám se nachází naproti vchodu do parku Nám.28.října) nebo online na webových stránkách: https://www.parkovanivbrne.cz. Zde najdete další potřebné informace k parkování.