I. VNITŘNÍ PRAVIDLA DĚTSKÁ SKUPINA MATEŘINKA - DĚTI OD 1,5 R.

II. ŽÁDOST O ZMĚNU V DOCHÁZCE/ZRUŠENÍ REZERVACE MÍSTA


I. VNITŘNÍ PRAVIDLA DĚTSKÁ SKUPINA MATEŘINKA

Vnitřní pravidla dětské skupiny Mateřinka

 1. Článek I. - Úvodní ustanovení

Tato vnitřní pravidla upravují provoz a podmínky využívání skupiny Mateřinka (dále Mateřinka) v prostorách bytového domu, na adrese Vrchlického sad 4, Brno. Provozovatelem Mateřinky je Mateřské a rodinné centrum MATEŘINKA BRNO, se sídlem na adrese Vrchlického sad 1894/4, 602 00 Brno. IČ 22876430 (dále jen provozovatel).

Článek II. - Provoz DS

A) Obecná pravidla provozu Dětské skupiny Mateřinka (dále jen dětská skupiny nebo Mateřinka):

1. Dětská skupiny je umístěna v mateřském a rodinném centru Mateřinka Brno,1.NP, Vrchlického sad 4, Brno.

Popis prostor: Námi provozovaná dětská skupina Mateřinka je určena pro děti ve věku od 1,5-6let. Hlavní místnost, označená jako herna a denní místnost (na půdorysu s číslem 1.03), denní a spací místnost (na půdorysu s číslem 1.04), kuchyň (na půdorysu s číslem 1.06) a sociální zařízení pro děti (na půdorysu s číslem 1.07, 1.09), dále prostor s číslem 1.08 je určen jako toaleta pro personál, prostor s číslem 1.02 je určen jako šatna. Doplňkové místnosti jsou 1.01 - chodba, 1.05a sklad a 1.05b jako prostor určený jako kancelář.

2. Dětská skupina je organizována pouze v prostorách k tomu vyhrazených a označených.

3. Provozní doba dětské skupiny je PONDĚLÍ - PÁTEK 8:00 - 16:00 (do 30.6.2022, od 1.7.2022 platí provozní doba v prázdninovém režimu). Rodiče a klienti jsou povinni dodržovat provozní dobu dětské skupiny.

Od školního roku 2022/2023, tzv. od 1.9.2022 je provozní doba dětské skupiny PONDĚLÍ - PÁTEK 8:00 - 16:00.

4. Dětská skupina je o letních prázdninách (prázdninový režim) otevřena - PONDĚLÍ - PÁTEK 8:00 - 16:00.

5. Rodiče při nástupu mají povinnost se s otevírací dobou dětské skupiny a centra seznámit na celý školní rok a řídit se jí.

6. Základním účelem provozování Mateřinky je pravidelná péče o děti v dětské skupině. Podmínky umístění dětí jsou stanoveny ve smlouvě o vzájemné spolupráci při poskytování služby péče o dítě.

7. Kapacita zařízení je 8 míst.

8. Mateřinka je provozována jako zařízení pro pravidelnou docházku dětí ve věku od 1,5 roku do 6 let. Docházka je specifikována ve smlouvě uzavřené mezi provozovatelem a zákonným zástupcem dítěte. Do Mateřinka je možno výjimečně při volné kapacitě přihlásit děti k nárazové docházce.

9. Na případné úrazy a jiné újmy vzniklé v době pobytu dítěte v Mateřince a při akcích organizovaných Mateřinkou se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele, které má provozovatel uzavřené pojistnou smlouvou u pojišťovny Kooperativy a.s.

10. Personál Mateřinka tvoří vždy 2 chůvy se vzděláním v některém z těchto oborů: učitelka v mateřské školce nebo na prvním stupni základní školy, zdravotní sestra nebo zdravotnická asistentka, sociální pracovnice, profesionální chůva, popřípadě vychovatelka s jinou odbornou kvalifikací dle zákona 18/2004. Vedoucí chůva Mateřinky odpovídá za veškeré náležitosti spojené s provozem Mateřinky, zejména za evidenci spojenou s přijímáním dětí do Mateřinky a za provozní náležitosti včetně dodržování Provozního řádu Mateřinky a dalších předpisů. Vedoucí chůva také manipuluje se stravou a má k tomu určenou směrnici vydávání jídla a nakládání s jídlem. Osoba má zdravotní průkaz. Personál disponuje uzamykatelnými skříňkami pro umístění svých osobních věcí.

Článek III. - Cena za pobyt dítěte v Mateřince a odhlašování/zrušení rezervací

1. Cena za pobyt dítěte v Mateřinky je částečné hrazení nákladů od rodičů a je stanovena dle ceníku, který je přílohou smlouvy o poskytnutí péče o dítě v dětské skupině.

2. Školné je třeba uhradit nejpozději k 25. dni předcházejícího měsíce. Platbu můžete provést přímo v centru hotově nebo bankovním převodem s připsáním na účet Mateřinky nejpozději do 30. dne předcházejícího měsíce .

3. Školné nezahrnuje vstupy na kulturní a sportovní akce - kino, plavání, zoo, divadlo, apod. a stravné.

4. Školné se v příslušném měsíci alikvotně nekrátí z důvodu nepřítomnosti dítěte v dětské skupině.

5. Záloha na stravování bude stanovena podle zvoleného počtu dní. V případě včasného odhlášení stravy se částka za stravu vrací.

6. Změnu v docházce je třeba nahlásit 1 měsíc předem před požadovanou změnou, a to předáním řádně vyplněné "Žádost o změnu typu pravidelné docházky/ zrušení rezervace místa v centru". Po schválení změny vedením Mateřinky, je možné započít změněnou docházku. Změna v docházce může být zamítnuta z důvodu obsazenosti míst. (Příklad. Vaše dítě dochází do Mateřinky na 12 dní v týdnu celodenní program a Vy potřebujete, aby od května docházelo na 8 dní v týdnu dopolední docházka - Žádost o změnu v docházce dítěte je třeba podat do konce března.)

7. V případě zrušení rezervace místa ve školce/odstoupení od smlouvy O poskytnutí péče o dítě je výpovědní lhůta minimálně 2 měsíce před požadovaným zrušením rezervace místa. Postup při zrušení místa: řádné vyplnění "Žádost o změnu typu pravidelné docházky/ zrušení rezervace místa v Mateřince" a odeslání žádosti minimálně 2 měsíce předem před požadovaným ukončením rezervace místa. Při dodržení výpovědní lhůty je žádost o zrušení místa v Mateřince je platná a smluvní vztah a jeho povinnosti z něj vyplývající jsou ukončeny k požadovanému datu. Rodiče jsou povinni hradit poplatky za pobyt dítěte v Mateřince i v případě jeho nepřítomnosti. V případě ukončení docházky do Mateřinky se školkovné nevrací, děti si mohou nevychozené dny během dvou měsíců nahradit.

8. V případě nepřítomnosti dítěte v Mateřince musí zákonný zástupce/rodič odhlásit dítě nejpozději 1 pracovní den předem do 7 hodin ráno přes ONLINE REZERVAČNÍ SYSTÉM - zde také důležité a směrodatné informace k zásadám odhlašování, přihlašování, využívání a možnosti čerpání náhrad, a to na všechny dny, kdy bude dítě nepřítomno. Školné se v příslušném měsíci alikvotně nekrátí z důvodu nepřítomnosti dítěte ve škole. Záloha na stravování bude stanovena podle počtu porcí na daný měsíc. V případě včasného odhlášení stravy se částka vrací. Hromadné vyúčtování stravy je vždy k pololetí školního roku. Vratky/nedoplatky stravy se hradí do 25. dni následujícího měsíce, po ukončeném pololetí (tzv. vratky za první pololetí - září-leden, jsou vyúčtované a uhrazené do 25. února). V případě pozdního omluvení nebo neomluvení dítěte platba za stravné propadá.

Článek IV. - Přijetí dítěte do Mateřinky

1.Dítě je přijato do Mateřinky na základě rozhodnutí statutárního zástupce Mateřinky Brno.

2.Před přijetím dítěte do Mateřinky je rodič, resp. zákonný zástupce dítěte starší 18 let (dále jen rodič), povinen vyplnit povinné dokumenty dítěte a předat ji společně s požadovanými přílohami vedoucí chůvě (potvrzení o vazbě na trh práce, potvrzení o očkování dítěte dle platných předpisů ČR). Dále je rodič povinen podepsat Smlouvu o poskytování péče o dítě, seznámit se s Vnitřními pravidly Mateřinky. Rodič je povinen v Evidenčním listě dítěte uvést údaje o dítěti a telefonní kontakt na dva zákonné zástupce (popřípadě zákonným zástupcem pověřenou osobu), kteří budou po dobu pobytu dítěte v Mateřince nepřetržitě na uvedených telefonních číslech k zastižení. Veškeré údaje budou chráněny v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a budou použity výhradně pro potřeby Mateřinky. Při každé návštěvě (při příchodu i odchodu) bude dítě zaevidováno do docházkového systému. Rodič je povinen doplnit při nejbližší návštěvě Evidenční list dítěte o nové informace, které by mohly mít jakýkoliv vliv na pobyt dítěte v DS.

3.Přijetí dítěte do Mateřinky je odmítnuto:

 1. pokud rodič dítěte nebo dítě nesplňují kritéria přijetí,

 2. je-li plná kapacita Mateřinky,

 3. pokud rodič dítěte uvede nepravdivé nebo neúplné informace.

4.Ukončení umístění dítěte v DS:

 1. K ukončení smlouvy o poskytování služeb péče o děti v Mateřince dojde uplynutím doby, na kterou byla uzavřena smlouva, nebo písemnou dohodou.

5. Odstoupení od smlouvy:

 1. Provozovatel může odstoupit od smlouvy v případě, že rodič dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušuje Vnitřní pravidla Mateřinky.

 1. Provozovatel může odstoupit od smlouvy v případě, že specifické potřeby dítěte přesahují možnosti provozovatele (např. dítě chronicky nemocné, či dítě vyžadující služby přesahující rámec možností Mateřinky).

6. Rodič je při předání dítěte do Mateřinky povinen předat chůvě věci osobní potřeby dítěte, zvláště náhradní oblečení a přezůvky, u menších dětí pleny a hygienické ubrousky; to vše označené jménem. V případě nepředání těchto věcí v dostatečném množství je chůva oprávněna odmítnout přijetí dítěte nebo dohodnout zkrácení doby pobytu oproti době rezervované rodičem. Dále je rodič povinen sdělit chůvě případné zvláštní požadavky ohledně péče o dítě.

7. Do Mateřinky je přísně zakázáno vnášení zvířat, věcí, předmětů či látek, které by mohly ohrozit život či zdraví dětí, a to zejména dráždivých chemických látek, pyrotechniky, zbraní, sirek, zapalovačů, ostrých předmětů - jehel, špendlíků apod., ale také nevhodných hraček. Do prostor Mateřinky může rodič přinést pouze hračky, které odpovídají všem relevantním normám, zejména ČSN EN technickým a bezpečnostním. Za přinesené hračky provozovatel nezodpovídá. Dále děti u sebe nesmí mít bonbony, žvýkačky, případně jiné laskominy a cenné předměty.

Článek V. - Pobyt dítěte v Mateřince

1. Minimální doba pobytu dítěte je dopolední docházka tzn. 8:00 - 12:30. Maximální denní doba pobytu dítěte v Mateřince činí 7 hodin, a to v rámci provozní doby specifikované v článku II, odst. 4 tohoto provozního řádu.

3.Mateřinka má výchovný charakter podporující všestranný rozvoj dětí a jejím základním účelem je služba péče o dítě. Děti budou zapojovány do aktivit, které jsou zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím různých výchovných programů na základě předem zpracovaného plánu výchovy a péče, a to podle možností Mateřinky.

4.Při péči o dítě jsou dodržována hygienická pravidla a péče je zajišťována v souladu se zvláštními požadavky ohledně péče o dítě, které v Evidenčním listě dítěte uvedl rodič. Dětem, které se učí chodit bez plen, ponechá rodič pleny v zájmu bezpečného pobytu v Mateřince a především z hygienických důvodů.

5.Dodavatelem stravy je Vitalité Zdravý restaurant, který splňuje přísná kritéria a úspěšně plní program Skutečně zdravých jídelen. Strava je se 100% garancí bez glutamátů, instantních směsí, konzervantů a dalších aditiv, a je tvořena z lokálních produktů a biopotravin. Ovoce a zelenina je od místních pěstitelů bez chemického ošetření. Maso, mléko a vejce jsou od českých farmářů. Jídelníček je tvořen nutričním poradcem, aby zodpovídal výživovým hodnotám pro nejmenší děti. Respektuje také i sezónnost, tzv. v jídelníčku jsou zařazovány jídla z ovoce a zeleniny, které jsou typické pro aktuální roční období. Rodiče mohou pro své děti zvolit pokrm masitý, vegetariánský, bezmléčný i bezlepkový. V případě zájmu o veganské obědy můžeme rodičům nabídnout i tuto možnost dodavatele.

6.Všechny děti mají k dispozici, po celou dobu jejich pobytu v Mateřince, filtrovanou vodu přes Britu, ovocné a bylinné neslazené čaje v BIO kvalitě od české firmy Sonnentor, čerstvé ovocné a zeleninové šťávy, farmářské mléko, Caro nebo FairTrade Bio kakao, které mají možnost si dosladit kokosovým cukrem nebo medem. Pitný režim je zahrnuto v ceně za pobyt dítěte v DS.

7.K výdeji stravy slouží kuchyň, která je označená jako místnosti číslo 1.06. V kuchyň je vybavena kuchyňskou linkou, která obsahuje veškeré nádobí, umyvadlo, sporák s horkovzdušnou troubou pro případný dohřev jídla, lednici po umístění svačin. Dodavatel stravy zajišťuje mytí termoportů použitých po výdeji stravy.

8.Při nenadálé zdravotní indispozici dítěte (např. nevolnost) nebo v případě úrazu, bude dítěti zajištěna náležitá péče a pomoc a vychovatelkou Mateřinka bude ihned kontaktován rodič dítěte, který je povinen se do Mateřinky dostavit v co nejkratší možné době.

9.Do Mateřinky může být přijato pouze zdravé dítě. Rodiče nesmějí do Mateřinky umisťovat děti s rýmou, a které byly jejich ošetřujícím lékařem vyloučené z pobytu v kolektivu, či jsou nemocné infekční nemocí. Personál Mateřinky má právo požadovat od rodiče dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí (infekční onemocnění - lékař, běžné onemocnění - čestné prohlášení). Provozovatel si v případě pochybností o zdravotním stavu dítěte vyhrazuje právo dítě do Mateřinky nepřijmout. O možnosti nebo nemožnosti převzetí dítěte do Mateřinky rozhoduje vedoucí chůva.

10.Provozovatel je oprávněn vyloučit z Mateřinky dítě, které je nezvladatelné (např. ohrožuje jiné děti či jim nebo sobě ubližuje apod.). Vyloučení dítěte z Mateřinky znamená, že chůva kontaktuje telefonicky rodiče dítěte, aby se neprodleně dostavili do DS a zajistili péči o dítě sami. Zároveň bude tato skutečnost vyznačena v Evidenčním listě. Dítě, u kterého dochází opakovaně k vyloučení z Mateřinky pro nezvladatelné chování, může být vyloučeno trvale odstoupením od smlouvy ze strany provozovatele (čl. IV, odst. 5). O trvalém vyloučení dítěte z Mateřinky rozhoduje statutární orgán Mateřinky Brno.

11.Pokud se dítě není schopno adaptovat na prostředí Mateřinky, bude chůva kontaktovat neprodleně rodiče. V případě nutnosti bude dítě předáno zpět rodičům. V takovém případě nebude provozovatel požadovat úhradu pobytu dítěte v Mateřince za daný den.

12.Při pobytu v Mateřince dodržují rodiče Vnitřní pravidla Mateřinky. Rodiče dítěte dále dodržují pravidla slušnosti, dochvilnosti a vzájemné ohleduplnosti při vzájemném styku s personálem Mateřinky, s jinými dětmi docházejícími do Mateřinky a s ostatními rodiči.

13.K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu uvnitř Mateřinky i mimo prostory Mateřinky je personál Mateřinky proškolen v oblasti BOZP a PO.

14.Naši klienti mají v naší školce k dispozici jednoduchý a efektivní online docházkový systém. Přihlašovací údaje Vám vystavuje Mateřinka. Včasné odhlášení docházky a stravy je do 7 hodin ráno jeden pracovní den předem. Včasným odhlášením vznikne možnost náhrady. Tu je možné čerpat pouze v případě volné kapacity. Uplatnění náhrady za včas omluvenou docházku si samy zvolíte v systému. Platnost náhrady za včas omluvenou docházku je 30 dnů od odhlášení. V případě, že není možné čerpat náhrady z důvodu plné kapacity dětské skupiny není možné si nárokovat nebo požadovat jinou náhradu či kompenzaci.

15.V rámci změn v docházce nás kontaktujte na: info@materinka-brno.cz.

Článek VI. - Převzetí dítěte

1.Dítě bude předáno pouze rodiči nebo osobě starší 18 let rodiči pověřené. Tato skutečnost musí být předem uvedena v prohlášení o vyzvedávání dítěte nebo stvrzena podepsanou plnou mocí, kterou rodič osobně s předstihem doručí do Mateřinky Přebírat dítě do Mateřinky a vydávat ho dle ustanovení v tomto odstavci výše může jen vedoucí chůva nebo chůva Mateřinky.

2.Rodič se zavazuje k dodržování včasných příchodů do Mateřinky a to nejpozději do 8:30. V případě opakujících se pozdních příchodu (3 x po sobě) si Mateřinka vyhrazuje právo dítě nepřijmout do programu a den považovat za pozdě omluvený. U vícečetných opakujících se pozdních příchodů a nedbání na upozornění vedoucí chůvy či chůvy má Mateřinka právo s rodičem smluvní vztah o poskytování péče o dítě rozvázat.

3.Rodič musí vyzvednout své dítě vždy před koncem provozní doby, a to nejpozději v 15:50. V případě nevyzvednutí dítěte do konce provozní doby Mateřinky, bude o dítě pečováno v rámci domácí péče až do příchodu rodiče, který bude vyrozuměn o místě pobytu dítěte všemi dostupnými prostředky. V případě, že nebude možno rodiče kontaktovat, vyhrazuje si provozovatel právo učinit oznámení Policii ČR. Za každou byť i započatou hodinu domácí péče bude účtováno 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) a dále veškeré vynaložené výdaje související s převedením dítěte do domácí péče. Jestliže bude u rodiče dítěte docházet častěji k porušování provozní doby Mateřinky může tato skutečnost vést k trvalému vyloučení dítěte z Mateřinky.

Článek VII. - Ostatní ustanovení

1.Úklid v Mateřince zajišťuje provozovatel v následujícím režimu:

 • vytření podlah, vysání koberců, utření prachu, umytí hygienických zařízení, vynesení odpadkových košů - denně

 • umytí dveří, umytí omyvatelných stěn - jednou za měsíc

 • mytí oken - dvakrát ročně

 • kompletní umytí hraček a výchovných pomůcek - jednou za měsíc

 • výmalba prostor dle potřeby

2.Manipulace s prádlem

 • výměna ložního prádla (erární prádlo, které je využito v případě akutního problému dítěte) - dle potřeby, nebo jednou za 3 týdny

 • čisté a použité lůžkoviny se skladují odděleně; lůžkoviny se skladují ve vyčleněném prostoru a mimo dosah dětí a to v místnosti s názvem sklad v samostatném uzavíratelném boxu

 • ložní prádlo je práno rodiči, a to jednou za týden nebo dle potřeby

Článek VII. - Závěrečná ustanovení

 1. Těmito vnitřními pravidly nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Provozovatel je oprávněn tyto vnitřní pravidla Mateřinky jednostranně doplňovat nebo upravovat. Je však povinen každou změnu oznámit neprodleně rodičům.

 3. Aktuální znění těchto vnitřních pravidel jsou zveřejněné v prostorách Mateřinky.

 4. Tyto vnitřní pravidla jsou platná a účinná od 1. 3. 2022.

V Brně 1.3.2022

Mgr. Veronika Rylková

předseda spolkuII. Žádost

ZMĚNA V DOCHÁZCE/ZRUŠENÍ REZERVACE MÍSTA

 • ZMĚNA V DOCHÁZCE v případě, že se Vaše situace změní a potřebujete upravit docházku Vašeho dítěte v naší školce, je nutné minimálně JEDEN MĚSÍC PŘEDEM PŘED ZAHÁJENÍM ZMĚNĚNÉ DOCHÁZKY odeslat řádně vyplněnou Žádost o změnu v docházce dítěte. Př. Vaše dítě dochází do školky na 12 dní v měsíci celodenní program. Vy potřebujete, aby od ledna docházelo do školky na 8 dní v měsíci dopolední program. Nejpozději do konce listopadu odešlete řádně vyplněnou žádost. Žádost je třeba vyplnit při každé požadované změně. Nevztahuje se na pře-rezervování dní během měsíce. Změna v docházce Vašeho dítěte je platná, až po odsouhlasení změny ředitelkou centra a školky Mateřinky. Vyrozumění o vyjádření k Změně docházky obdržíte na Váš email do 10 pracovních dní od data podání žádosti. Důvodem zamítnutí žádosti může být obsazenost míst v MŠ nebo její pozdní podání.
 • ZRUŠENÍ REZERVACE MÍSTA - v případě, že potřebujete úplně zrušit rezervaci místa v Mateřince, je výpovědní lhůta 2 měsíce. Žádost je třeba zaslat minimálně 2 měsíce předem před požadovaný zrušením. Př. potřebuji zrušit místo od června. Dítě jde naposledy do Mateřinky v květnu. Žádost podávám nejpozději k poslednímu dni v březnu. Duben a květen běží výpovědní lhůta.