Zásady ochrany osobních údajů

1. MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM MATEŘINKA BRNO, IČ 22876430, se sídlem Brno - střed, Černá Pole, Vrchlického sad 1894/4

2. ZDRAVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA S MONTESSORI PROGRAMEM MATEŘINKA z. s. , IČ 07271654, se sídlem Brno - střed, Černá Pole, Vrchlického sad 1894/4


1. Mateřské a rodinné centrum MATEŘINKA BRNO

IČ 22876430, se sídlem Brno-střed, Černá Pole, Vrchlického sad 1894/4

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mateřské a rodinné centrum MATEŘINKA BRNO (dále jen "Mateřinka Brno") jako správce osobních údajů tímto všem návštěvníkům webových stránek https://www.montessori-skolka-brno.cz sděluje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen "GDPR"), podrobné informace ke zpracovávání a shromažďování osobních údajů získaných prostřednictvím webových stránek Mateřinky Brno.

Rozsah zpracování OÚ:

Mateřinka Brno získává, a tedy zpracovává a shromažďuje, o návštěvnících webu pouze a výhradně takové OÚ, které jí tyto subjekty údajů - návštěvníci webových stránek sami sdělí. K poskytnutí OÚ dochází prostřednictvím formuláře na webu - formulář pro rezervaci místa pro děti (jak v případě dětské skupiny, tak i v případě mateřské školky), případně formulář žádost o změnu dítěte v docházce, či formulář kontaktní, a to v momentě kompletního vyplnění a výslovného odsouhlasení formuláře včetně poskytnutí souhlasu se zpracování OÚ dle těchto zásad ochrany OÚ.

Poskytované OÚ v rámci webu:

Jméno a příjmení dítěte

Jméno a příjmení rodiče

Telefonní číslo rodiče

Emailová adresa rodiče

Účel

Mateřinka Brno zpracovává OÚ získané z webu pro účely předsmluvních jednání a pro uzavření smluvního vztahu či změně smluvního vztahu - OÚ jsou vyžadovány:

1. pro zahájení přijímacího řízení dítěte v rámci zvoleného typu docházky do Mateřinky Brno;

2. pro kontaktování rodiče dítěte - zájemce;

3. uzavření smluvního vztahu mezi rodičem dítěte a Mateřinkou Brno (rezervace místa před uzavřením samotné smlouvy o poskytování péče);

4. k plnění právní povinnosti ze strany Mateřinky Brno (např. fakturace, či splnění dalších povinností vyplývajících z právních předpisů)

5. za účelem ochrany vlastních oprávněných zájmů a práv Mateřinky Brno vyplývajících ze smluvního vztahu.

V případě odmítnutí poskytnutí OÚ v rámci formuláře na webu pro účely plnění smluvních povinností nebo jiných právních povinností, které je povinna Mateřinka Brno jako správce údajů plnit, nemusí Mateřinka Brno zahájit přijímací řízení dítěte ani odpovídat na zaslaný požadavek k rezervaci nebo dotaz, neboť poskytnutí osobních údajů a případné udělení souhlasu s jejich zpracováním je nezbytnou součástí pro zahájení předsmluvních jednání a uzavření smluvního vztahu zahrnujícího poskytování péče o dítě v mateřské školce nebo dětské skupině.

Doba uchovávání

Mateřinka Brno uchovává OÚ primárně po dobu, po kterou probíhá přijímací řízení dle podmínek zveřejněných na webu v rámci Formuláře pro rezervaci místa, a případně dále po dobu, po kterou jsou rodiči a jeho dítěti jako subjektu údajů poskytovány služby péče o dítě ve formě docházky do mateřské školky nebo dětské skupiny, resp. po dobu vzájemného plnění povinností ze smlouvy o poskytování péče o dítě. Není-li dítě přijato k docházce do mateřské školky nebo dětské skupiny, resp. nedojde-li k podpisu smlouvy o poskytování péče o dítě, jsou OÚ uchovávány max. po dobu 1 roku.

V případě pravidelné docházky do dětské skupiny jsou OÚ uchovávány nejméně po dobu, po kterou to vyžadují předpisy Evropské Unie a především podmínky dotačního programu - Operačního programu Zaměstnanost, tj. minimálně 10 let od poskytnutí dotačních prostředků.

Mateřinka Brno dále uchovává OÚ vždy minimálně po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Přístup k OÚ

Mateřinka Brno shromažďuje, nakládá a uchovává OÚ jako správce samostatně, tj. prostřednictvím svých oprávněných zaměstnanců. V případě plnění zákonných povinností je předává ke zpracování dalším subjektům, jako je účetní společnost, zpracovatel zajišťující získání a správu dotačních prostředků z EU, nebo případně společnost poskytující a zajišťující docházkový systém. Tyto subjekty si Mateřinka Brno vybrala dle svého nejlepšího svědomí jako odborníky ve svém oboru, a zavázala si je v rámci smluvního vztahu k důvěrnému, odbornému a pečlivému zacházení s OÚ rodičů i dětí. Ze strany Mateřinky Brno ano ze strany jejích subdodavatelů jako možných zpracovatelů OÚ rodičů a dětí nedochází k předávání OÚ třetím osobám za účelem podnikání a marketingu.

Oprávnění subjektů údajů ve vztahu k Mateřince Brno

Mateřinka Brno je jako správce osobních údajů povinna dodržovat práva subjektů údajů dle nařízení GDPR. Subjekty údajů jsou v souvislosti s OÚ poskytnutými na webu především rodiče a děti - uchazeči o pravidelnou docházku do mateřské školky nebo dětské skupiny.

Práva těchto subjektů údajů jsou následující:

 • právo na přístup k osobním údajům - umožňuje subjektu údajů kdykoli požádat Mateřinku Brno o potvrzení, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak má právo k nim získat přístup. Současně má subjekt údajů právo na informace, za jakými účely jsou zpracovány, jaké kategorie OÚ a v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, že má subjekt údajů veškerá práva níže uvedená, tj. právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznesení námitky, právo podat stížnost u dozorového orgánu. Dále musí Mateřinka Brno subjektu údajů sdělit, odkud získala zpracovávaná OÚ, nezískala-li je přímo od subjektu údajů, a zda dochází na základě zpracování OÚ k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování.
 • právo na opravu - umožňuje subjektu údajů požadovat po Mateřince Brno, aby bez zbytečného odkladu opravila nepřesné OÚ, které se ho týkají, případně s ohledem na účel zpracování může subjekt údajů požadovat doplnění neúplných OÚ.
 • právo na výmaz (tzv. právo "být zapomenut") - umožňuje subjektu údajů požadovat po Mateřince Brno, aby bez zbytečného odkladu vymazala OÚ, jestliže (a) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly OÚ zpracovávány (pro další zpracovávání neexistuje žádný právní důvod), (c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (d) ke zpracovávání došlo protiprávně nebo (e) ukládá to právní povinnost.
 • právo na omezení - umožňuje subjektu údajů požadovat po Mateřince Brno, aby omezila zpracovávání OÚ v případě, že (a) je pochybnost o přesnosti OÚ (dokud nedojde k ověření přesnosti), (b) zpracování je protiprávní, ale subjekt údajů nepožaduje výmaz, (c) Mateřinka Brno je již nepotřebuje, ale subjekt údajů požaduje jejich zachování pro ochranu či uplatnění svých právních nároků, nebo (d) při vznesení námitky do vyřešení sporu o oprávněnost zájmů.
 • právo vznést námitku - umožňuje subjektu údajů vznést námitku proti zpracování jeho OÚ, které Mateřinka Brno zpracovává pro účely vlastních oprávněných zájmů. Mateřinka Brno pak není oprávněna OÚ dále zpracovávat, pokud tento oprávněný zájem a jeho nadřazenost zájmům subjektu údajů neprokáže.
 • právo podat stížnost - dodržování uvedených práv ze strany Mateřinky Brno podléhá dohledu Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě pochybností o řádném naplňování práv je subjekt údaj oprávněn podat ke jmenovanému Úřadu stížnost.

Tyto zásady jsou účinné ke dni 25.5.2018.

V Brně 25.5.2018

Mgr. Veronika Rylková

Ředitelka Mateřinka Brno


2. Zdravá mateřská škola s montessori programem Mateřinka z. s.

IČ 07271654, se sídlem Brno-střed, Černá Pole, Vrchlického sad 1894/4

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zdravá mateřská škola s montessori programem Mateřinka z. s. (dále jen "Mateřinka Brno") jako správce osobních údajů tímto všem návštěvníkům webových stránek https://www.montessori-skolka-brno.cz sděluje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen "GDPR"), podrobné informace ke zpracovávání a shromažďování osobních údajů získaných prostřednictvím webových stránek Mateřinky Brno.

Rozsah zpracování OÚ:

Mateřinka Brno získává, a tedy zpracovává a shromažďuje, o návštěvnících webu pouze a výhradně takové OÚ, které jí tyto subjekty údajů - návštěvníci webových stránek sami sdělí. K poskytnutí OÚ dochází prostřednictvím formuláře na webu - formulář pro rezervaci místa pro děti (jak v případě dětské skupiny, tak i v případě mateřské školky), případně formulář žádost o změnu dítěte v docházce, či formulář kontaktní, a to v momentě kompletního vyplnění a výslovného odsouhlasení formuláře včetně poskytnutí souhlasu se zpracování OÚ dle těchto zásad ochrany OÚ.

Poskytované OÚ v rámci webu:

Jméno a příjmení dítěte

Jméno a příjmení rodiče

Telefonní číslo rodiče

Emailová adresa rodiče

Účel

Mateřinka Brno zpracovává OÚ získané z webu pro účely předsmluvních jednání a pro uzavření smluvního vztahu či změně smluvního vztahu (právní základ čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) či k plnění právních povinností správce (právní základ čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR; zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ad.) - OÚ jsou vyžadovány:

1. pro zahájení přijímacího řízení dítěte v rámci zvoleného typu docházky do Mateřinky Brno;

2. pro kontaktování rodiče dítěte - zájemce;

3. uzavření smluvního vztahu mezi rodičem dítěte a Mateřinkou Brno (rezervace místa před

uzavřením samotné smlouvy o poskytování péče);

4. k plnění právní povinnosti ze strany Mateřinky Brno (např. fakturace, či splnění dalších

povinností vyplývajících z právních předpisů)

5. za účelem ochrany vlastních oprávněných zájmů a práv Mateřinky Brno vyplývajících ze

smluvního vztahu.

V případě odmítnutí poskytnutí OÚ v rámci formuláře na webu pro účely plnění smluvních povinností nebo jiných právních povinností, které je povinna Mateřinka Brno jako správce údajů plnit, nemusí Mateřinka Brno zahájit přijímací řízení dítěte ani odpovídat na zaslaný požadavek k rezervaci nebo dotaz, neboť poskytnutí osobních údajů a případné udělení souhlasu s jejich zpracováním je nezbytnou součástí pro zahájení předsmluvních jednání a uzavření smluvního vztahu zahrnujícího poskytování péče o dítě v mateřské školce nebo dětské skupině.

Doba uchovávání

Mateřinka Brno uchovává OÚ primárně po dobu, po kterou probíhá přijímací řízení dle podmínek zveřejněných na webu v rámci Formuláře pro rezervaci místa, a případně dále po dobu, po kterou jsou rodiči a jeho dítěti jako subjektu údajů poskytovány služby péče o dítě ve formě docházky do mateřské školky nebo dětské skupiny, resp. po dobu vzájemného plnění povinností ze smlouvy o poskytování péče o dítě. Není-li dítě přijato k docházce do mateřské školky nebo dětské skupiny, resp. nedojde-li k podpisu smlouvy o poskytování péče o dítě, jsou OÚ uchovávány max. po dobu 1 roku.

V případě pravidelné docházky do dětské skupiny jsou OÚ uchovávány nejméně po dobu, po kterou to vyžadují předpisy Evropské Unie a především podmínky dotačního programu - Operačního programu Zaměstnanost, tj. minimálně 10 let od poskytnutí dotačních prostředků. Mateřinka Brno dále uchovává OÚ vždy minimálně po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Přístup k OÚ

Mateřinka Brno shromažďuje, nakládá a uchovává OÚ jako správce samostatně, tj. prostřednictvím svých oprávněných zaměstnanců. V případě plnění zákonných povinností je předává ke zpracování dalším subjektům, jako je účetní společnost, zpracovatel zajišťující získání a správu dotačních prostředků z EU, nebo případně společnost poskytující a zajišťující docházkový systém. Tyto subjekty si Mateřinka Brno vybrala dle svého nejlepšího svědomí jako odborníky ve svém oboru, a zavázala si je v rámci smluvního vztahu k důvěrnému, odbornému a pečlivému zacházení s OÚ rodičů i dětí. Ze strany Mateřinky Brno a ze strany jejích subdodavatelů jako možných zpracovatelů OÚ rodičů a dětí nedochází k předávání OÚ třetím osobám za účelem podnikání a marketingu. Oprávnění subjektů údajů ve vztahu k Mateřince Brno Mateřinka Brno je jako správce osobních údajů povinna dodržovat práva subjektů údajů dle nařízení GDPR. Subjekty údajů jsou v souvislosti s OÚ poskytnutými na webu především rodiče a děti - uchazeči o pravidelnou docházku do mateřské školky nebo dětské skupiny.

Práva těchto subjektů údajů jsou následující:

 • právo na přístup k osobním údajům - umožňuje subjektu údajů kdykoli požádat Mateřinku Brno o potvrzení, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak má právo k nim získat přístup. Současně má subjekt údajů právo na informace, za jakými účely jsou zpracovány, jaké kategorie OÚ a v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, že má subjekt údajů veškerá práva níže uvedená, tj. právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznesení námitky, právo podat stížnost u dozorového orgánu. Dále musí Mateřinka Brno subjektu údajů sdělit, odkud získala zpracovávaná OÚ, nezískala-li je přímo od subjektu údajů, a zda dochází na základě zpracování OÚ k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování.
 • právo na opravu - umožňuje subjektu údajů požadovat po Mateřince Brno, aby bez zbytečného odkladu opravila nepřesné OÚ, které se ho týkají, případně s ohledem na účel zpracování může subjekt údajů požadovat doplnění neúplných OÚ.
 • právo na výmaz (tzv. právo "být zapomenut") - umožňuje subjektu údajů požadovat po Mateřince Brno, aby bez zbytečného odkladu vymazala OÚ, jestliže (a) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly OÚ zpracovávány (pro další zpracovávání neexistuje žádný právní důvod), (c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (d) ke zpracovávání došlo protiprávně nebo (e) ukládá to právní povinnost.
 • právo na omezení - umožňuje subjektu údajů požadovat po Mateřince Brno, aby omezila zpracovávání OÚ v případě, že (a) je pochybnost o přesnosti OÚ (dokud nedojde k ověření přesnosti), (b) zpracování je protiprávní, ale subjekt údajů nepožaduje výmaz, (c) Mateřinka Brno je již nepotřebuje, ale subjekt údajů požaduje jejich zachování pro ochranu či uplatnění svých právních nároků, nebo (d) při vznesení námitky do vyřešení sporu o oprávněnost zájmů.
 • právo vznést námitku - umožňuje subjektu údajů vznést námitku proti zpracování jeho OÚ, které Mateřinka Brno zpracovává pro účely vlastních oprávněných zájmů. Mateřinka Brno pak není oprávněna OÚ dále zpracovávat, pokud tento oprávněný zájem a jeho nadřazenost zájmům subjektu údajů neprokáže.
 • právo podat stížnost - dodržování uvedených práv ze strany Mateřinky Brno podléhá dohledu

Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě pochybností o řádném naplňování práv je subjekt

údajů oprávněn podat ke jmenovanému Úřadu stížnost.

 • právo odvolat udělený souhlas - umožňuje subjektu údajů souhlas udělený pro zpracování OÚ Mateřince Brno kdykoliv odvolat, a to minimálně stejně snadným způsobem, jakým byl takový souhlas udělen. K uplatnění výše uvedených práv v oblasti osobních údajů se mohou subjekty údajů obracet na Mateřinku Brno prostřednictvím osoby pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), jehož kontaktní údaje jsou:

Mgr. Jana Klosíková, pověřenec pro ochranu osobních údajů

email: gdpo@materinka-brno.cz

případně poštou na adrese sídla Mateřinky Brno k rukám osoby DPO.

Shodným způsobem se mohou subjekty údajů na Mateřinku Brno obracet v případě OÚ

zpracovávaných na základě souhlasu za účelem odvolání souhlasu se zpracováním OÚ.

Tyto zásady jsou účinné ke dni 25.5.2018 a jsou současně informací poskytovanou subjektům údajů

správcem ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení GDPR.


V Brně 25.5.2018

(aktualizace 24.4.2019)

Mgr. Veronika Rylková

Ředitelka Mateřinka Brno