Ceník školného

Zdravá školka s montessori programem Mateřinka | Dětské skupiny s montessori programem Mateřinka


DS Mateřinka II Brno - dětská skupina s montessori programem pro děti 3 - 6 r.

české prostředí s prvky ANJ, Jeřábkova 5, Brno

 • možnost docházky měsíční celodenní program 

Ceník školného pro děti - zvýhodněný režim - bez stravného (platný od 1.2. 2023):

- zvýhodněnou cenu školkovného děti mohou čerpat ve věku od 6 měsíců věku do dne 31. srpna po dosažení 3 let věku.Tzv. děti, které měly tři roky během 1.9 - 31.8 - mají nárok na snížené školkovné. Např. Anička měla tři roky v lednu 2022, tak zvýhodněné školkovné může čerpat až do 31.8.2022. Od 1.9. 2022 už platí ceník běžného školného.

Typ docházky

Celodenní program 07:30 - 17:00

Školné

měsíční

4720,- Kč

Ceník běžného školného pro děti ve věku po 31. 8 po dosažení 3 let - bez stravného (platný od 1.9. 2023):

Typ docházky

Celodenní program 7:30 -17:00

Školné

měsíční

11000,- 


ZMŠ MATEŘINKA - zdravá mateřská škola s montessori programem pro děti 3 - 6 r.

české prostředí s prvky ANJ, Vrchlického sad 4, Brno

Ceník školného - bez stravného (platný od 1.9.2023):

Typ docházky

Celodenní program 07:30 - 17.00

Školné

měsíční

11000,-


PLATNOST OD 1. 5. 2023

Mgr. Veronika Rylková

ředitelka Mateřinka Brno

Důležité informace pro rodiče:

 • Školné a stravné se platí převodem na účet vždy k 25. dni předcházejícího měsíce. Podklady k platbě obdrží rodiče po přijetí do Mateřinky.
 • Poplatky za pobyt dítěte v MŠ/ dětské skupině, jsou platbou paušální a alikvotně se nekrátí z důvodu nepřítomnosti dítěte. Vrácení poplatků za nepřítomnost dítěte není možné, vyjma následujících případů:

Možnost čerpání slev:

Uvedené slevy nebo vrácení poplatků za pobyt dítěte se však neuplatní v případech, kdy se na dítě vztahuje zákonný limit pro výši poplatku stanovených zákonem (tj. na dítě ve věku od 6 měsíců do dne 31. srpna po dosažení 3 let věku). Slevy není možné kombinovat.

 1. z důvodu dlouhodobé nemoci dítěte (nejméně 14 dnů trvající nemoc dítěte dle potvrzení lékaře) je rodič oprávněn uplatnit dvakrát v průběhu jednoho školního roku (září - srpen) slevu 10% na poplatek za pobyt dítěte, a to výhradně za období, kdy dítě nedocházelo do MŠ/ dětské skupiny z důvodu takové nemoci;
 2. z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti dítěte (déle než 2 měsíce soustavné nepřítomnosti) je rodič oprávněn uplatnit jedenkrát v průběhu části školního roku - a to v měsících září - červen, slevu 25% na poplatek za pobyt dítěte, a to výhradně za období této dlouhodobé nepřítomnosti (hradí se tedy 75% poplatku jako tzv. udržovací poplatek). Po toto období je stále dítěti blokováno místo v MŠ/ dětské skupině a je oprávněno následně znovu nastoupit k dohodnuté docházce.
 3. z důvodu nepřítomnosti dítěte v období letních prázdnin - červenec a srpen je rodič dítě, jenž už dosáhlo třetího roku věku oprávněn uplatnit slevu 50% na poplatek za pobyt dítěte (hradí se tedy 50% poplatku jako tzv. udržovací poplatek). Rodiče dětí na nějž se vztahuje zákonný limit nemohou uplatnit tuto slevu, v případě nepřítomnosti dítěte v období letních prázdnin je rodič povinen platit školkovné v plné výši. Po toto období je stále dítěti blokováno místo v MŠ/ dětské skupině a je oprávněno následně znovu nastoupit k dohodnuté docházce. Tímto ujednáním není nijak dotčena možnost čerpat slevu dle předchozí odrážky tohoto článku.


V případě, že se rodič uplatní tzv. udržovací poplatek, nemá nárok na čerpání jakýchkoliv náhrad v docházce.

Další slevy:

 1. 5% sleva při předplacení školného na půl roku dopředu
 2. Sourozenecká sleva 10% Cena školného zahrnuje:

 • v MŠ, DS II a DS III - vzdělávací program ZDRAVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA dle RVP pro předškolní vzdělávání dle MŠMT a principů Montessori pedagogiky (všestranný rozvoj dítěte ve vzdělávacích oblastech jako jsou praktický život, smyslová výchova, poznáváme svět, jazyk a matematika, dále Dítě a jeho psychika, Dítě a jeho svět, Dítě a společnost, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho tělo). Vždy se zapojením co nejvíce smyslů a v logických souvislostech.
 • v MŠ, DS II a DS III  - české prostředí s prvky anglického jazyka; lekce s rodilým mluvčím
 • kvalitní péče a vzdělávání dětí zkušenými průvodci a lektory s odpovídajícím vzděláním v oblasti pedagogiky a Montessori principů
 • v MŠ, DS II a DS III- příprava předškoláků
 • vedení diagnostiky a protfolií dětí
 • organizace Celodenních výletů, Školky v přírodě
 • aktivity v rámci vzdělávacího programu - Výtvarné projekty, Vaření a pečení pro děti, ozdravné pobyty v Solné jeskyni, Karnevaly, Besídky, Dětské a narozeninové oslavy, akce pro děti organizované školkou,
 • akce pro rodiče s dětmi, akce pro vzájemné setkávání rodin
 • výtvarný materiál, hygienické potřeby s výjimkou plen; údržbu lůžkovin, ručníků a výtvarných zástěrek pro každé dítě,
 • materiál pro prostorovou tvorbu, 
 • dárky dětem,
 • 2 x během školního roku osobní konzultace s pedagogem o prospěchu a vývoji dítěte,
 • pojištění dětí
 • příspěvěk na plavání dětí
 • péče a údržba zahrad

Cena školného nezahrnuje stravování.

Aktivity nad rámec vzdělávacího programu: Canisterapie, Muzikofiletika, Výlety, Plavání, Lyžařská školka, Sauna, Akce pro děti mimo MŠ, Odpolední kroužky se hradí zvlášť a tyto aktivity jsou vždy konzultovány dopředu s rodiči.

Nejsme plátci DPH, ceny jsou konečné.