MATEŘINKA BRNO

zdravá školka s montessori programem

děti 3 až 6 let


ZÁPIS DO MŠ JE UZAVŘEN

KAPACITA MŠ JE PLNĚ OBSAZENA

Školku je možné kontaktovat a nahlásit se na seznam náhradníků - pro více info nás kontaktujte.Smysluplné vzdělávání s láskou a porozuměním. Radost z objevování.

Pomoz mi, abych to dokázal sám. 


Mateřinka, naše zdravá školka s montessori programem vzbuzuje u děti zvídavost a maximálně podporuje rozvoj vlastního potenciálu, sebedůvěry a chuti poznávat. Svým pečlivě připraveným prostředím s širokou nabídkou materiálů vybízí k vlastnímu učení, samostané činnosti a koncentraci při objevování světa. 

Rodinné prostředí naší školky je přátelské, podnětné, bezpečné, pozitivní a připravenéMalá heterogenní skupina dětí smíšeného věku umožňuje dětem tu nejmožnější maximální míru získávání sociálních dovedností, respektu k sobě a ostatním, úcty, sebevyjádření, které jsou základem pro celý život.

Děti vzdělávají trpěliví a zkušení pedagogové, které práce s dětmi baví a je pro ně radostí.

Jsme první certifikovanou Zdravou školkou s Montessori programem v České republice, pod záštitou Ministerstva školství a Státního zdravotního ústavu. Vzdělávání v naší školce naplňuje požadavky a cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní věk. Děti jsou plně připraveny na vstup do základního vzdělávání.

Od září 2018 bude naše mateřská školka zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.

Od nového školního roku 2018/2019 plánujeme rozšíření komunikace s dětmi v anglickém jazyce. Prostředí školky se stane česko - anglickým s rodilím mluvčím.

Našim cílem je dětem nabídnout podnětné a připravené prostředí, které jim pomůže plně rozvinout jejich potenciál.


Mateřinka je správný krok Vašich dětí za poznáním a přípravou pro život

naše ocenění, úspěchy a spolupráce

Jsme tu pro Vás a Vaše děti a chceme být pro vás tou nejlepší podporou.

Skutečně zdravá mateřská školka Mateřinka Brno
Skutečně zdravá mateřská školka Mateřinka Brno

  Koncept vzdělávání dětí v naší školce

  Děti si budují sebevědomí skrze reálný prožitek a radosti ze samotné činnosti. 

  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÁ ŠKOLKA (ŠVP) 

  naší školky vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je směrodatný pro vzdělávání předškolních dětí v České republice. Ve vzdělávání dětí používáme principy Montessori pedagogiky, které korespondují filosofii naší školičky. Dále čerpá z projektu Lesních školek, Zážitkové pedagogiky, Projektové výuky, Respektuj a buď respektován a Škola podporující zdraví. Pedagogové vzdělávají děti v českém jazyce s rozšířením o fráze a komunikaci z běžného života v anglickém jazyce. S dětmi, mluvící jiným jazykem, komunikujeme v angličtině nebo dle možností v jejich rodném jazyce. 

  Děti navazují na získané předchozí vědomosti a dovednosti a rozšiřují je o znalosti ze vzdělávacích oblastí dle RVP a projektu Škola podporující zdraví:

  • Dítě a jeho tělo
  • Dítě a jeho psychika ( Jazyk a řeč; Poznávací schopnosti a fukce, představivost a fantazie, myšlenkové operace; Sebepojetí, city a vůle)
  • Dítě a ten druhý
  • Dítě a společnost
  • Dítě a svět

  Vzdělávací oblasti dle Montessori pedagogiky, kde děti získávají potřebné podněty:

 1. Praktický život
 2. Smyslová výchova
 3. Poznávej svět okolo sebe - Kosmická výchova
 4. Jazyk a Matematika

PRINCIPY MOTESSORI PEDAGOGIKY V ŠVP NAŠÍ ŠKOLKY

 • DÍTĚ JE TVŮRCEM SEBE SAMA - každé dítě je zvídavé a rádo se učí a objevuje svět. Je samo schopné si instinkivně vybírat podněty z jeho blízkého okolí, které podorují jeho rozvoj. Úlohou průvodce je připravit pro dítě prostředí tak, aby v rámci svých možností a schopností mohlo samo objevovat svět. Dát mu čas, prostor, aby se mohlo rozvíjet intuitivně samo.
 • POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM - cílem je udělat vše proto, aby dítě mohlo co nejvíce samostatně, svými vlastními silami a tempem získávat nové vědomosti a dovednosti. Neznamá to však, odstraňovat mu z cesty překážky či manipulovat jeho vývoj. Ale připravit bezpečné a podnětné prostředí, které podpoří jeho přirozený vývoj, nezávislost a motivuje ho pro další cestu poznání.
 • RUKA JE NÁSTROJEM DUCHA - klademe důraz na zapojení co nejvíce smyslů při aktivitách. V činnostech by měla být vždy zapojena oblast fyzická i psychická. Naši průvodci se snaží a kladou důraz na celostní učení. Aby si děti vše prakticky vyzkoušely a učily se formou vlastního prožitku.
 • RESPEKTOVÁNÍ SENZITIVNÍCH OBDOBÍ DÍTĚTE - jsou to období přirozeného vývoje, kdy je dítě připravené osvojit si určité vědomosti a dovednosti.
 • SVOBODNÁ VOLBA PRÁCE - děti, rozhodují kdy a s jakými pomůckami budou pracovat. Tato svoboda má však vytýčené hranice, které dítěti ukazují bezpečné poznávání světa.
 • PARTNERSKÝ PŘÍSTUP - neboli vzájemný respekt a úcta. Chováme se, děláme to, jak chceme, aby se k nám druzí chovali. Motivujeme, podporujeme, nabízíme, nikdy nenutíme, nerozkazujeme. Společně vytváříme dohody pomocí nichž se všichni cítíme příjemně. Rodiče jsou plnohodnotnou a vítanou součástí školky.
 • PEDAGOG JE TRPĚLIVÝM A VLÍDNÝM PRŮVODCEM NA CESTĚ POZNÁNÍ - připravuje inspirativní prostředí pro přirozený rozvoj dětské osobnosti dle vývojových období. Ke každému dítěti přistupuje individuálně s respektem a ematicky naslouchá jeho potřebám. Vytváří bezpečí a řád, jenž dětem dodává oporu a možnost být takový jaký je. Otevřeně komunikuje, důvěřuje a a je důvěryhodný. Má kvalitní vzdělání, zkušenosti a chuť se nadále rozvíjet.


ŠVP se skládá z měsíčních témat dělených do týdenních bloků, které na sebe harmonicky a logicky navazují a podporují všestranný rozvoj dětí. Rodiče na začátku měsíce obdrží na email přehledný plán naší školičky, který je informuje o daném tématu učiva a cíli vzdělávání, aktivitách a plánovaných akcích pro děti.

Rodiče mají možnost kdykoliv nahlédnout do našeho tříletého vzdělávacího plánu. Popřípadě si domluvit schůzku s ředitelkou školky, která rodičům ráda poskytne odborný výklad a zodpoví jejich otázky. 

PROJEKT CNOSTÍ V NAŠÍ ŠKOLCE

K zapojení ,, Projektu cností,, do našeho vzdělávacího programu nás vedlo přiblížit dětem svět kolem nás, ale hlavně ten uvnitř každého z nás. ,,Projektu ctností,, byl v roce 1991 založen v USA psychoterapeutkou Lindou Kaveli-Popov, jejím manželem dětským klinickým psychologem Danem Popovem, Ph.D. a jejím bratrem Johnem Kavelinem s úmyslem, aby se zneutralizovalo rostoucí násilí mezi mladými lidmi a rodinami. Projekt ctností nabízí posilující strategie, které inspirují k hledání ctností v každodenním životě a jejich cvičení.

Jsme pevně přesvědčeni, že je dobré, aby se již v raném věku s dětmi o hodnotách a cnostech nejen mluvilo, ale i v praktickém životě je užívalo. Chceme podpořit děti ve vytvoření si správných morálních hodnot a pochopení především sebe sama prostřednictvím situací, které se dějí každodenně kolem nás a kterými utáříme své okolí. 

 • SAMOSTATNOST - už to zvládneme sami
 • SEBEDŮVĚRA - věřím v sebe
 • POSPOLITOST - co nás spojuje
 • ŠTĚDROST - odměnou je mi tvá radost
 • PODPORA - jsem ti nablízku
 • ČESTNOST - kudy vede tvoje cesta
 • PRACOVITOST - přilož ruku k dílu
 • JEDINEČNOST - každý je originál
 • ZVÍDAVOST - ptej se a zkoumej, mnoho se dozvíš
 • ODHODLÁNÍ - zkus to
 • SEBEKÁZEŇ - ukaž mi, jak nejlépe na to
 • SEBELÁSKA - mám se rád/a
 • SPOLUPRÁCE - podám ti ruku příteli
 • LIDSKOST - laskavé a otevřené srdce
 • DŮVĚRA - věřím ti
 • SPRAVEDLIVOST - nesuď, neznáš celý příběh
 • TRPĚLIVOST - uspěchem je vytrvat
 • OSOBITOST - jsem jaký jsem
 • NADŠENÍ - s chutí do toho, půl je hotovo
 • ODVAHA - odvážným štěstí přeje


  Koncept vzdělávání dětí v naší školce

  Děti si budují sebevědomí skrze reálný prožitek a radosti ze samotné činnosti. 

  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÁ ŠKOLKA (ŠVP) 

  naší školky vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je směrodatný pro vzdělávání předškolních dětí v České republice. Ve vzdělávání dětí používáme principy Montessori pedagogiky, které korespondují filosofii naší školičky. Dále čerpá z projektu Lesních školek, Zážitkové pedagogiky, Projektové výuky, Respektuj a buď respektován a Škola podporující zdraví. Pedagogové vzdělávají děti v českém jazyce s rozšířením o fráze a komunikaci z běžného života v anglickém jazyce. S dětmi, mluvící jiným jazykem, komunikujeme v angličtině nebo dle možností v jejich rodném jazyce. 

  Děti navazují na získané předchozí vědomosti a dovednosti a rozšiřují je o znalosti ze vzdělávacích oblastí dle RVP a projektu Škola podporující zdraví:

  • Dítě a jeho tělo
  • Dítě a jeho psychika ( Jazyk a řeč; Poznávací schopnosti a fukce, představivost a fantazie, myšlenkové operace; Sebepojetí, city a vůle)
  • Dítě a ten druhý
  • Dítě a společnost
  • Dítě a svět

  Vzdělávací oblasti dle Montessori pedagogiky, kde děti získávají potřebné podněty:

 1. Praktický život
 2. Smyslová výchova
 3. Poznávej svět okolo sebe - Kosmická výchova
 4. Jazyk a Matematika

PRINCIPY MOTESSORI PEDAGOGIKY V ŠVP NAŠÍ ŠKOLKY

 • DÍTĚ JE TVŮRCEM SEBE SAMA - každé dítě je zvídavé a rádo se učí a objevuje svět. Je samo schopné si instinkivně vybírat podněty z jeho blízkého okolí, které podorují jeho rozvoj. Úlohou průvodce je připravit pro dítě prostředí tak, aby v rámci svých možností a schopností mohlo samo objevovat svět. Dát mu čas, prostor, aby se mohlo rozvíjet intuitivně samo.
 • POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM - cílem je udělat vše proto, aby dítě mohlo co nejvíce samostatně, svými vlastními silami a tempem získávat nové vědomosti a dovednosti. Neznamá to však, odstraňovat mu z cesty překážky či manipulovat jeho vývoj. Ale připravit bezpečné a podnětné prostředí, které podpoří jeho přirozený vývoj, nezávislost a motivuje ho pro další cestu poznání.
 • RUKA JE NÁSTROJEM DUCHA - klademe důraz na zapojení co nejvíce smyslů při aktivitách. V činnostech by měla být vždy zapojena oblast fyzická i psychická. Naši průvodci se snaží a kladou důraz na celostní učení. Aby si děti vše prakticky vyzkoušely a učily se formou vlastního prožitku.
 • RESPEKTOVÁNÍ SENZITIVNÍCH OBDOBÍ DÍTĚTE - jsou to období přirozeného vývoje, kdy je dítě připravené osvojit si určité vědomosti a dovednosti.
 • SVOBODNÁ VOLBA PRÁCE - děti, rozhodují kdy a s jakými pomůckami budou pracovat. Tato svoboda má však vytýčené hranice, které dítěti ukazují bezpečné poznávání světa.
 • PARTNERSKÝ PŘÍSTUP - neboli vzájemný respekt a úcta. Chováme se, děláme to, jak chceme, aby se k nám druzí chovali. Motivujeme, podporujeme, nabízíme, nikdy nenutíme, nerozkazujeme. Společně vytváříme dohody pomocí nichž se všichni cítíme příjemně. Rodiče jsou plnohodnotnou a vítanou součástí školky.
 • PEDAGOG JE TRPĚLIVÝM A VLÍDNÝM PRŮVODCEM NA CESTĚ POZNÁNÍ - připravuje inspirativní prostředí pro přirozený rozvoj dětské osobnosti dle vývojových období. Ke každému dítěti přistupuje individuálně s respektem a ematicky naslouchá jeho potřebám. Vytváří bezpečí a řád, jenž dětem dodává oporu a možnost být takový jaký je. Otevřeně komunikuje, důvěřuje a a je důvěryhodný. Má kvalitní vzdělání, zkušenosti a chuť se nadále rozvíjet.


ŠVP se skládá z měsíčních témat dělených do týdenních bloků, které na sebe harmonicky a logicky navazují a podporují všestranný rozvoj dětí. Rodiče na začátku měsíce obdrží na email přehledný plán naší školičky, který je informuje o daném tématu učiva a cíli vzdělávání, aktivitách a plánovaných akcích pro děti.

Rodiče mají možnost kdykoliv nahlédnout do našeho tříletého vzdělávacího plánu. Popřípadě si domluvit schůzku s ředitelkou školky, která rodičům ráda poskytne odborný výklad a zodpoví jejich otázky. 

PROJEKT CNOSTÍ V NAŠÍ ŠKOLCE


USPOŘÁDÁNÍ DNE V NAŠÍ ŠKOLCE


(07:00) 07:30 - 08:30 individuální příchod dětí, 

07:30 - 12:00 dopolední pracovní blok

 • práce dětí s Montessori materiálem a pomůckami
 • společné sdílení na elipse (komunitní kruh)
 • hudební, logopedické, výtvarné aktivity
 • pohybová cvičení
 • sociální interakce, konverzace
 • příprava svačinky vč. prostírání, úklidu a hygieny
 • pobyt venku, rozvoj motorických dovedností, pohybové hry, pozorování a zkoumání světa kolem nás, výlety a návštevy vzdělávacích akcí

12:00 - 12:30 oběd vč. servírování, úklidu a hygieny

12:30 - 13:00 odchod dětí po obědě, příprava na relaxaci

13:00 - 13:30 čtení, poslech pohádek, relaxační půlhodinka pro všechny děti

13:00 - 14:00 odpočinek, spánek v případě potřeby dětí do 14:30 hodin

13:30 - 14:30 předškolní příprava, práce s Klokanovým kufrem, individuální práce dětí

14:30 - 16:50 odpolední pracovní část

 • odpolední svačina vč. přípravy, úklidu a hygieny
 • odpolední aktivity, volná hra, hudební a výtvarné činnosti
 • Logopedická terapie
 • odpolení zájmové kroužky
 • pobyt venku, nácvik motorických dovedností, přírodovědné aktivity na zahradě

15:30 - 17:00 odchod dětíPRŮVODCI NA CESTĚ POZNANÍ DĚTÍ V NAŠÍ ŠKOLCE 

Mgr. Veronika Rylková

zakladatelka, ředitelka MATEŘINKY

anglicky mluvící pedagog MŠ

Lucie Dohnalová

pedagog MŠ


NAKOUKNĚTE DO ŽIVOTA V MATEŘINCE

blog naší školky a jesliček

Další článkyNOVÍ UCHAZEČI O MÍSTO VE ŠKOLCE
Náhradníci pro školní rok 2018/2019

  Kritéria pro přijetí dítěte:

  • minimální dosažený věk k 1. 9. 2018 2,75 let věku
  • řádné očkování
  • bez plen
  • absolvování osobní schůzky s prohlídkou ve školce
  • zájem o Montessori pedgogiku a Respektující přístup, souznění s flozofií školky
  • děti s vícečetnou a celodenní docházkou mají přednostní výhodu

  Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vás budeme během několika dní kontaktovat.

  Důležité informace pro rodiče