MATEŘINKA BRNO

ZDRAVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA S MONTESSORI PROGRAMEM

v rejstříku MŠMT

Vrchlického sad 4, 602 00 Brno

KAPACITA MŠ JE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 NAPLNĚNA

ROZHODNUTÍ - ZÁPIS ZDRAVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA S MONTESSORI PROGAMEM MATEŘINKA 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Ředitelka Zdravé mateřské školy s montessori programem Mateřinka, z.s., rozhodla podle §34 a §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

Registrační čísla - přijaté děti: 

20191305 / 4

20191405 / 8

20191505 / 9

20191405 / 10

20191405 / 11

Registrační čísla - nepřijaté děti:

20191305 / 1

20191305 / 2

20191305 / 3

20191405 / 5

20191405 / 6

20191405 / 7

Rozhodnutí o přijetí se považuje zveřejněním výsledků za doručené. V případě zájmu jej ředitelka rodičům vydá po předchozí domluvě. Rodiče přijatých dětí budou v nejbližších dnech e-mailem kontaktováni.


Rozhodnutí o nepřijetí budou rodičům zasílány e-mailem ve dnech 22. - 23. 5. 2019. Také si je rodiče mohou vyzvednout osobně ve dnech 22. - 23. 5. 2019 po domluvě s asistentkou ředitelky MŠ, Jitkou Vůjtovou. Pro domluvu prosím volejte na 602 218 710, v čase 8:00 - 16:30.

V Brně dne 20. 5. 2019 

 Mgr. Veronika Rylková

ředitelka Smysluplné vzdělávání s láskou a porozuměním. Radost z objevování.

Pomoz mi, abych to dokázalo sámo.  Max je očividně šťastné dítě ve šťastné školce.


HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 • 30. 4. od 15:00 - 6. 5. 2019 -  Výdej přihlášek (ke stažení v sekci Dokumenty a formuláře, po dohodě lze vyzvednout v přihlášku v Mateřince) 
 • 13. 5.2019 a 14. 5. 2019 8:30 - 12:30 nebo 14:30 - 16:00 - Příjem vyplněných přihlášek v Mateřince, Vrchlického sad 4 (přízemí - kancelář, zvonek Jesle Mateřinka Brno) v předem dohodnutém přesném čase s asistentkou na tel. 602 2018 710. S sebou je potřeba přinést rodný list dítěte a potvrzení od lékaře - jenž je součástí formuláře přihláška. Uzávěrka přihlášek nejpozději 14.5. 2019 v 16:00
 • 20. 5. 2019 v 15:00 -  Vyvěšení výsledků na webových stránkách https://www.montessori-skolka-brno.cz/materinka-zdrava-montessori-skolka-brno/
 • 22. - 23. 5. 2019 v čase po předchozí domluvě s asistentkou na tel. 602 2018 710  - Vydávání rozhodnutí o nepřijetí (Rozhodnutí o přijetí může být vydáno na žádost zákonného zástupce dítěte ve stejném termínu.)
 • 24. 5. 2019 - Odeslání rozhodnutí o nepřijetí (Česká pošta)

Průběh přijímacího řízení

Přihláška a formulář Vyjádření lékaře budou ke stažení na webových stránkách školy v uvedeném termínu. Vyplněné formuláře odevzdá rodič osobně ředitelce nebo asistentce ředitelky školy ve stanoveném termínu. Přinese s sebou k nahlédnutí rodný list dítěte. Každé přihlášce bude přiděleno registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí není potřeba si vyzvednout. Pokud by o něj měl rodič přesto zájem, bude mu vydáno na požádání. Rozhodnutí o nepřijetí je potřeba si vyzvednout osobně nebo jej škola zašle doporučeně poštou. Rodičům přijatých dětí pošleme mailem informace ohledně dalšího postupu - informační schůzka, podpis smlouvy, platba zálohy atd.

Kriteria přijetí

Do Zdravé mateřské školy s montessori programem Mateřinka z.s budou přednostně přijímány děti:

Do docházky přijímáme pouze děti na celodenní program. Přednostně děti s měsíční docházkou. Ve školním roce 2019/2020 v případě volných míst nabízíme sdílená místa (poté je možné docházet 3 dny v týdnu/ 4 dny v týdnu, vyjíma předškoláku - povinná předškolní docházka plná).

V případě zájmu o flexibilnější docházku můžete děti přihlašovat do dětské skupiny Zdravá školka s montessori programem Mateřinka II, Jeřábkova 5, více info zde.....

 • minimální dosažený věk k 1. 9. 2019 2,75 let věku
 • řádné očkování
 • bez plen
 • absolvování osobní schůzky s prohlídkou ve školce
 • sourozenci dětí jenž navštěvují Mateřinku
 • děti jenž docházeli do Jeslí dětské skupiny Mateřinka
 • zájem o Montessori pedgogiku a Respektující přístup, souznění s flozofií školky
 • které navštěvovaly jiné Montessori zařízení samostatně nebo s rodičem
 • nepřijaté v předchozím přijímacím řízení a opakovaně přihlášené do Zdravé mateřské školy s montessori programem Mateřinka

Očkování

Mateřská škola přijímá děti v souladu s §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Podle stanoviska Ministerstva zdravotnictví ze dne 27.7.2015 je pro účely přijetí dítěte do MŠ třeba, aby dítě bylo očkováno v rozsahu nejméně jedné dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a dále v případě očkování hexavakcínou ve schématu minimálně 2+1 dávka.
Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola nebude požadovat doklad o očkování. 
U ostatních dětí bude třeba doložit vyjádření lékaře současně s přihláškou.Mateřinka, naše zdravá mateřská škola s montessori programem zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, vzbuzuje u děti zvídavost a maximálně podporuje rozvoj vlastního potenciálu, sebedůvěry a chuti poznávat. Svým pečlivě připraveným prostředím s širokou nabídkou materiálů vybízí k vlastnímu učení, samostané činnosti a koncentraci při objevování světa. 

Rodinné prostředí naší školky je přátelské, podnětné, bezpečné, pozitivní a připravenéMalá heterogenní skupina dětí smíšeného věku umožňuje dětem tu nejmožnější maximální míru získávání sociálních dovedností, respektu k sobě a ostatním, úcty, sebevyjádření, které jsou základem pro celý život.

Děti vzdělávají trpěliví a zkušení pedagogové, které práce s dětmi baví a je pro ně radostí. Prostředí školky je česko - anglickým.

Jsme první certifikovanou Zdravou mateřskou školkou s montessori programem v České republice, pod záštitou Ministerstva školství a Státního zdravotního ústavu. První mateřskou školou v České republice na stříbrné pozici Skutečně zdravých škol a reprezentatem dobré praxe v zahraničí (projekt EPESS Vzdělávání v naší školce naplňuje požadavky a cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní věk. Děti jsou plně připraveny na vstup do základního vzdělávání.

Našim cílem je dětem nabídnout podnětné a připravené prostředí, které jim pomůže plně rozvinout jejich potenciál.

REFERENCE 

aneb rodiče sdílí své zkušenosti s Mateřinkou

Sandra R.

Max je očividně šťastné dítě ve šťastné školce."

Marek K.

„Fantasticky pristup, moc dekujeme! ;).“

Marine T.

„I really would advice this kindergarten!!! We are very happy with it. My son is attending it, and I feel every day he is learning something new, he is very excited about going there and like teachers very much! Each day is different from any other day, and full of activities and new learnings. Very individual and creative approach! Thank you to the teachers who are spending time with our children not just like their job, but with excitement and with heart!“

Nikola K.

„Mateřinka pro nás byla od začátku nejlepší volbou, nejen diky referencím mých známých, ale také pro osobitý a laskavý individuální přístup k dětem. Je úžasná také v tom, jak přistupuje k nám rodičům. ❤️ Diky.“


MATEŘINKA JE SPRÁVNÝ KROK VAŠICH DĚTÍ ZA POZNÁNÍM A PŘÍPRAVOU PRO ŽIVOT 

NAŠE OCENĚNÍ, ÚSPĚCHY A SPOLUPRÁCE

Jsme tu pro Vás a Vaše děti a chceme být pro vás tou nejlepší podporou.

Jsme první Skutečně zdravá mateřská škola s montessori programem v České republice s významnými mezinárodními spoluprácemi. Splňujeme kritéria Stříbrného ocenění.


KONCEPT VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V NAŠÍ ŠKOLCE

Děti si budují sebevědomí skrze reálný prožitek a radosti ze samotné činnosti. 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÁ ŠKOLKA (ŠVP) 

  naší školky vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je směrodatný pro vzdělávání předškolních dětí v České republice. Ve vzdělávání dětí používáme principy Montessori pedagogiky, které korespondují filosofii naší školky. Dále čerpá z projektu Lesních školek, Zážitkové pedagogiky, Projektové výuky, Respektuj a buď respektován a Škola podporující zdraví. Pedagogové vzdělávají děti v českém a anglickém jazyce - biligvní prostředí.
  Děti navazují na získané předchozí vědomosti a dovednosti a rozšiřují je o znalosti ze vzdělávacích oblastí dle RVP a projektu Škola podporující zdraví:
 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika ( Jazyk a řeč; Poznávací schopnosti a fukce, představivost a fantazie, myšlenkové operace; Sebepojetí, city a vůle)
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

Vzdělávací oblasti dle Montessori pedagogiky, kde děti získávají potřebné podněty:

 • Praktický život
 • Smyslová výchova
 • Poznávej svět okolo sebe - Kosmická výchova
 • Jazyk a Matematika

PRINCIPY MOTESSORI PEDAGOGIKY V ŠVP NAŠÍ ŠKOLKY

 • DÍTĚ JE TVŮRCEM SEBE SAMA - každé dítě je zvídavé a rádo se učí a objevuje svět. Je samo schopné si instinkivně vybírat podněty z jeho blízkého okolí, které podorují jeho rozvoj. Úlohou průvodce je připravit pro dítě prostředí tak, aby v rámci svých možností a schopností mohlo samo objevovat svět. Dát mu čas, prostor, aby se mohlo rozvíjet intuitivně samo.
 • POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM - cílem je udělat vše proto, aby dítě mohlo co nejvíce samostatně, svými vlastními silami a tempem získávat nové vědomosti a dovednosti. Neznamá to však, odstraňovat mu z cesty překážky či manipulovat jeho vývoj. Ale připravit bezpečné a podnětné prostředí, které podpoří jeho přirozený vývoj, nezávislost a motivuje ho pro další cestu poznání.
 • RUKA JE NÁSTROJEM DUCHA - klademe důraz na zapojení co nejvíce smyslů při aktivitách. V činnostech by měla být vždy zapojena oblast fyzická i psychická. Naši průvodci se snaží a kladou důraz na celostní učení. Aby si děti vše prakticky vyzkoušely a učily se formou vlastního prožitku.
 • RESPEKTOVÁNÍ SENZITIVNÍCH OBDOBÍ DÍTĚTE - jsou to období přirozeného vývoje, kdy je dítě připravené osvojit si určité vědomosti a dovednosti.
 • SVOBODNÁ VOLBA PRÁCE - děti, rozhodují kdy a s jakými pomůckami budou pracovat. Tato svoboda má však vytýčené hranice, které dítěti ukazují bezpečné poznávání světa.
 • PARTNERSKÝ PŘÍSTUP - neboli vzájemný respekt a úcta. Chováme se, děláme to, jak chceme, aby se k nám druzí chovali. Motivujeme, podporujeme, nabízíme, nikdy nenutíme, nerozkazujeme. Společně vytváříme dohody pomocí nichž se všichni cítíme příjemně. Rodiče jsou plnohodnotnou a vítanou součástí školky.
 • PEDAGOG JE TRPĚLIVÝM A VLÍDNÝM PRŮVODCEM NA CESTĚ POZNÁNÍ - připravuje inspirativní prostředí pro přirozený rozvoj dětské osobnosti dle vývojových období. Ke každému dítěti přistupuje individuálně s respektem a ematicky naslouchá jeho potřebám. Vytváří bezpečí a řád, jenž dětem dodává oporu a možnost být takový jaký je. Otevřeně komunikuje, důvěřuje a a je důvěryhodný. Má kvalitní vzdělání, zkušenosti a chuť se nadále rozvíjet.


ŠVP se skládá z měsíčních témat dělených do týdenních bloků, které na sebe harmonicky a logicky navazují a podporují všestranný rozvoj dětí. Rodiče na začátku měsíce obdrží na email přehledný plán naší školičky, který je informuje o daném tématu učiva a cíli vzdělávání, aktivitách a plánovaných akcích pro děti.

Rodiče mají možnost kdykoliv nahlédnout do našeho tříletého vzdělávacího plánu. Popřípadě si domluvit schůzku s ředitelkou školky, která rodičům ráda poskytne odborný výklad a zodpoví jejich otázky. 

PROJEKT CNOSTÍ V NAŠÍ ŠKOLCE

K zapojení ,, Projektu cností,, do našeho vzdělávacího programu nás vedlo přiblížit dětem svět kolem nás, ale hlavně ten uvnitř každého z nás. ,,Projektu ctností,, byl v roce 1991 založen v USA psychoterapeutkou Lindou Kaveli-Popov, jejím manželem dětským klinickým psychologem Danem Popovem, Ph.D. a jejím bratrem Johnem Kavelinem s úmyslem, aby se zneutralizovalo rostoucí násilí mezi mladými lidmi a rodinami. Projekt ctností nabízí posilující strategie, které inspirují k hledání ctností v každodenním životě a jejich cvičení.

Jsme pevně přesvědčeni, že je dobré, aby se již v raném věku s dětmi o hodnotách a cnostech nejen mluvilo, ale i v praktickém životě je užívalo. Chceme podpořit děti ve vytvoření si správných morálních hodnot a pochopení především sebe sama prostřednictvím situací, které se dějí každodenně kolem nás a kterými utáříme své okolí. 

 • SAMOSTATNOST - už to zvládneme sami
 • SEBEDŮVĚRA - věřím v sebe
 • POSPOLITOST - co nás spojuje
 • ŠTĚDROST - odměnou je mi tvá radost
 • PODPORA - jsem ti nablízku
 • ČESTNOST - kudy vede tvoje cesta
 • PRACOVITOST - přilož ruku k dílu
 • JEDINEČNOST - každý je originál
 • ZVÍDAVOST - ptej se a zkoumej, mnoho se dozvíš
 • ODHODLÁNÍ - zkus to
 • SEBEKÁZEŇ - ukaž mi, jak nejlépe na to
 • SEBELÁSKA - mám se rád/a
 • SPOLUPRÁCE - podám ti ruku příteli
 • LIDSKOST - laskavé a otevřené srdce
 • DŮVĚRA - věřím ti
 • SPRAVEDLIVOST - nesuď, neznáš celý příběh
 • TRPĚLIVOST - uspěchem je vytrvat
 • OSOBITOST - jsem jaký jsem
 • NADŠENÍ - s chutí do toho, půl je hotovo
 • ODVAHA - odvážným štěstí přeje


HARMONOGRAM DNE V NAŠÍ ŠKOLCE

DOPOLEDNÍ TŘÍHODINOVÁ PRACOVNÍ ČÁST
 • (07:00) 07:30 - 08:30 individuální příchod dětí, volná práce dětí
 • 08:30 - 12:00  dopolední pracovní část

- práce dětí s Montessori materiálem a pomůckami

- společné sdílení na elipse (komunitní kruh)

- hudební, logopedické, výtvarné aktivity

- pohybová cvičení

- sociální interakce, konverzace

- příprava svačinky vč. prostírání, úklidu a hygieny

- pobyt venku, rozvoj motorických dovedností, pohybové hry, pozorování a zkoumání světa kolem nás, výlety a návštěvy vzdělávacích akcí

 • 12:00 - 12:45 oběd vč. servírování, úklidu a hygieny
 • 12:30 - 13:00 odchod dětí po obědě, příprava na relaxaci
 • 13:00 - 13:30 čtení, poslech pohádek, relaxační půlhodinka pro všechny děti
 • 13:00 - 14:00 odpočinek, spánek v případě potřeby dětí maximálně do 14:30 hodin
ODPOLEDNÍ TŘÍHODINOVÁ PRACOVNÍ ČÁST
 • 13:30 - 14:30 předškolní příprava, práce s Klokanovým kufrem, individuální práce dětí
 • 14:30 - 16:50 odpolední pracovní aktivity

- odpolední svačina vč. přípravy, úklidu a hygieny

- odpolední aktivity, práce s Montessori pomůckami a materiálem, volná hra, hudební a výtvarné činnosti

- Logopedická terapie

- odpolední zájmové kroužky

- pobyt venku, nácvik motorických dovedností, přírodovědné/ekologické aktivity na zahradě

 • 16:50 odchod dětí
 • 17:00 končí den ve školce

KLIDOVÝ REŽIM BĚHEM JÍDLA

Pedagog dětem nachystá vše potřebné pro jejích přípravu svačinky, děti si volně dochází pro prostírky, které si vlastnoručně vyrobily a hrníčky s vlastním jménem.

Poté si chodí do vyhrazeného prostoru pro suroviny na přípravu svačinky. Děti mají možnost, ochutnávky, kdy se přesvědčí, zda-li jim potraviny chutnají, pak si dle vlastní libosti vezmou, co jím chutná. Ovoce a zeleninu si děti sami krájí. V období svačinek/oběda děti dodržují klidový režim. Tzn. přesný čas svačinky není určen, děti chodí, jakmile mají chuť jíst. Po celou dobu pedagogové nabízí ostatním dětem, kteří v danou chvilku nesvačí klidovou aktivitu v prostoru mimo jídelní část.

Více o našem zdravém stravování ve školce >>>PRŮVODCI NA CESTĚ POZNANÍ DĚTÍ V NAŠÍ ŠKOLCE 

Mgr. Veronika Rylková

zakladatelka, ředitelka

český pedagog MŠ


Lucie Dohnalová

hlavní český pedagog MŠ Mateřinka Vrchlického sad

Marie Juroszová

externí český pedagog mluvící anglicky

Mgr. Jana Bagarová

hlavní anglický pedagog MŠ Mateřinka Vrchlického sad


Eliška Dočkalová

český pedagog v jeslích mluvící anglicky - působící každé pondělí odpoledne v MŠ


PŘIJĎTE ZA NÁMI

prohlídka naší školky v obrazech


NAKOUKNĚTE DO ŽIVOTA V MATEŘINCE

blog našich školek a jesliček

Další články


REZERVAČNÍ FORMULÁŘ PROHLÍDKY ZDRAVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY S MONTESSORI PROGRAMEM MATEŘINKA

Na základě vyplnění a odeslání formuláře Vás budeme kontaktovat a domluvíme s Vámi termín a čas prohlídky.

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 JE KAPACITY ŠKOLKY NAPLNĚNA.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O DOCHÁZKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21 SE MŮŽETE ZA NÁMI BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 PŘIJÍT PODÍVAT A ZAŽÍT ATMOSFÉRU MATEŘINKY.

Důležité informace pro rodiče

KAM ZA NÁMI

KONTAKT ZDRAVÁ MŠ S MONTESSORI PROGRAMEM MATEŘINKA BRNO

Zdravá mateřská škola s montessori programem Mateřinka z.s.

Vrchlického sad 1894/4, 602 00 Brno

1. patro

Přímý kontakt do MŠ

+ 420 732 255 373

Kontakt ředitelka MŠ
+ 420 731 705 364
Kontakt asistentka ředitelky
+ 420 602 218 710

info@materinka-brno.cz