Srovnání, po kterém budete mít jasno.     V čem se liší Tradiční a Zdravá Montessori školka?

19.02.2018

Dnešní doba nabízí rodičům mnoho možností péče a vzdělávání pro jejich děti. Oblíbeným a čím dál více propagovaným alternativním směrem se stala Montessori pedagogika. Proč se právě principy Montessori pedagogiky těší takového zájmu? Jaký je rozdíl mezi běžným přístupem a tímto? A co přináší za výhody pro naše děti kombinace montessori principů s projektem Zdravé školky? Je to placebo, nějaký módní výstřelek? Nebo je to cesta, jak co nejlépe podpořit své dítě v rozvoji? Umožnit mu zažít a vybudovávat si co nejlepší základy pro svůj život? Všude kolem nás je tolik informací a možností. I odborníci se v mnohém rozcházejí. A to v nás může vyvolat zmatek. 

A proto Vám přinášíme jednoduché, srozumitelné srovnání a výstupy z naší dlouholeté praxe, co vaše dítě získá z tradiční mateřské školky a ze zdravé mateřské školky s montessori programem.


Jaký je rozdíl mezi Tradiční mateřskou školkou a Zdravou mateřskou školkou s Montessori programem?

Nadpis textu

Hlavní rozdíl, který mezi oběma přístupy spatřujeme, je, že dítě u nás získává velmi brzy samostatnost, schopnost postarat se nejen o sebe, ale také o druhé. V naší Montessori školce i škole je tedy vedeno k samostatnosti, zodpovědnosti a povzbuzováno při vzdělávání přirozenou formou - prožitkem.

TRADIČNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MONTESSORI MATEŘSKÁ ŠKOLA
Třída je vybavena hračkami a běžnými pomůckami, prostor je vymezen na hrací část a spací - není strukturován dle vzdělávací nabídky Prostor třídy je pomyslně strukturován dle vzdělávacího obsahu na tzv. centra aktivit - centrum praktického života, centrum smyslové výchovy, centrum matematiky, centrum jazyka, centrum kosmické výchovy.Uprostřed třídy je vyznačená elipsa.

Vybavení třídy neobsahuje běžné hračky, ale speciální učební pomůcky.


Vzdělávací obsah a nabídku, co a jakou činnost budou děti vykonávat, učitel vybírá, předkládá a řídí veškerou činnost. Učitel pouze nabízí činnost a dítě vybírá, dle svého zájmu a potřeby. Hlavním principem přístupu učitele k dítěti je tzv. dělená odpovědnost.Učitel dává dítěti možnost svobodné volby ve výběru práce. Současně mu ale pomáhá vybírat takovou činnost, pro kterou se nedokáže samo rozhodnout. Musí jej dostatečně motivovat. Dává svobodu dítěti tam, kde je schopné převzít zodpovědnost. Zasahuje v případě, kdy se dítě nudí, nedokáže si vybrat činnost, nebo kde jsou porušována pravidla. Dále učitel podporuje a pomáhá dětem, které pomoc potřebují. Snaží se postupně doprovodit dítě do stádia vlastní odpovědnosti.
Postupuje se podle rytmu daného učitelem. Postupuje se individuálně, podle tempa učení každého dítěte.
Převládá organizační forma hromadná. Převládá organizační forma individuální, popř. skupinová.
Dítě je během dne stále vedeno učitelem. Dítě má volnost (svobodu), aby samo objevovalo, poznávalo a zkoušelo, avšak musí dodržovat stanovené hranice pravidla.
Vědeckost pojetí metody učení není podporována, předávají se "hotové" poznatky. Vědecká metoda vyučování (konstruktivismus) - "objevování" dítětem.
Mnohé je založeno na hraní jakési role a na představách. Orientace na realitu - skutečný život (odpovídají tomu jak učební pomůcky, které vycházejí ze skutečného života, tak činnosti, které jsou dětem nabízeny - zaměření na samostatnost a sebeobsluhu dítěte).Učební pomůcky neposkytují malým dětem zmenšeninu světa, děti pracují s autentickými věcmi, pouze úměrné velikosti
Nesystematické uložení pomůcek - na vrácení materiálů na své místo se mnohdy netrvá, důležité je pouze uložení do nábytku (často jsou v krabicích a policích hračky různého typu a druhu, či materiálů). Pomůcky mají své stanovené a vyhrazené místo v policích - jsou roztříděny jak dle vzdělávacího obsahu, tak dle materiálů, je dbáno na správné uložení pomůcky, dítě najde pomůcku vždy na stejném místě - vede to k rozvoji smyslu pro pořádek.
Prostředí pro učení je přizpůsobeno spíše učiteli. Prostředí pro učení je přizpůsobeno dítěti.Každé dítě má svůj hrací prostor a vymezenou plochu - vymezení koberečkem.Specifický nábytek - otevřené police (dostupnost všech pomůcek, velikostní přizpůsobení dítěti).
Motivuje se odměnami, tresty a pochvalami. Přístup k dítěti je založen na partnerském přístupu - dítě je vedeno k sebehodnocení (vlastní kontrola chyb je součástí pomůcek), učitel vyzdvihuje popisným jazykem, co se dítě naučilo.Vyzdvižení kladného hodnocení, rozvoj vnitřní motivace k činnosti. Vedení k vlastní odpovědnosti a uvědomění si důsledků.
Se všemi dětmi se zachází stejně - děti jsou brány, že jsou v daném věku vždy na stejném stupni vývoje. U každého dítěte se rozpoznávají senzitivní fáze - v různém věku jsou různé senzitivní (citlivá) období pro rozvoj - učitel musí tato období dobře znát, respektuje individualitu dětí.
Běžné hračky Součástí vybavení jsou "učební pomůcky" a předměty denní potřeby.

  • Učební pomůcky a materiály ve třídách jsou uspořádány tak, aby pomohly dětem vyvinout smysl pro řád, koncentraci, koordinaci a nezávislost;
  • Používá se velké množství materiálů, které vycházejí z potřeb dítěte na mnoha různých stupních vývoje;
  • Materiály jsou seřazeny od nejjednoduššího ke složitějšímu a představují se v logickém pořadí v průběhu roku


Materiály a hračky jsou bez zaměření na konkrétní dovednosti. Učební pomůcky jsou velice specifické - jsou rozděleny vždy dle toho, jakou dovednost rozvíjí, popř. co se dítě učí (barva, měření, porovnávání, zavazování tkaničky), např. - pro barvu - barvené destičky, pro chápání délky - tyče, pro zavazování tkaničky - rám s tkaničkami, tj. každá pomůcka je pouze na jednu dovednost či znalost - tzv. izolace jedné vlastnosti. V pomůckách je zabudována také tzv. kontrola chyby.Principy učebních pomůcek:izolace jedné vlastnosti, práce s chybou, trojstupňová výuka, limity - hranice, práce s kontrastem, práce s páry, estetika materiálu
Ve třídách je tzv. "pracovní hluk", děti jsou hlučné, i když si hrají ve spontánních činnostech. Rušivé elementy, např. manipulaci s nábytkem nebo hračkami apod. Součástí výuky je také TICHO, KLID A HARMONIE. Děti jsou vedeny k práci v tichu, aby bylo podporováno soustředění na práci s pomůckou. Děti jsou vedeny k ohleduplnosti k druhým, je osvojována ohleduplná manipulace s nábytkem (např. manipulace se židlí - specifické položení, nikoliv sunutí). Ve třídě probíhá mnoho aktivit, ale není hlučnáTicho je učeno také na při práci na elipse.
Součástí výuky není rozvoj harmonie a rovnováhy (není to dáno ani RVP) Součástí výuky je rozvoj vnitřní harmonie a rovnováhy, zejména při činnostech na elipse, popř. specifickými relaxačními cvičeními. Významná je také práce s dechem a naslouchání svému tělu a potřebám.
Pevná (předem daná) pravidla. Pravidla vychází od dítěte, společné určení pravidel, která se budou respektovat.
Mluví vždy ten, kdo má slovo od učitele. Svoboda mluvit (ale bez rušení ostatních) podle libosti, ale vždy s respektem k druhému a potichu. Vedení k ohleduplnosti k druhému přirozeným vnímáním dítěte.